Degé Kangyur volume 29, F.22.b

བཙུན་མོའི་འཁོར་གྱི་ནང་ནས་མངོན་པར་བྱུང་སྟེ། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་བྱེད་དོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཁ་ཅིག་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཟབ་མོ་ལ་གནས་པ་ཐོབ་ནས། འདོད་པའི་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་དང་བྲལ་ཡང་དེ་དག་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་ཉེ་བར་འཛིན་པར་སྟོན་ལ། ཡོངས་སུ་སྤྱོད་པར་ནི་མི་བྱེད་དོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། སྒྱུ་མ་མཁན་ནམ། སྒྱུ་མ་མཁན་གྱི་སློབ་མ་མཁས་པ། སྒྱུ་མའི་རིག་སྔགས་དང་སྦྱོར་བ་ཤེས་པ། ལེགས་པར་བསླབས་པ་ཞིག་གིས་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་མངོན་པར་སྤྲུལ་ཏེ། འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་པོ་དེ་དག་གིས་བདག་ཉིད་རྩེ་ཞིང་དགའ་ལ་དགའ་མགུར་སྤྱོད་པ་བསྟན་ན། ཤཱ་རིའི་བུ་འདི་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། སྒྱུ་མ་མཁན་ནམ་སྒྱུ་མ་མཁན་གྱི་སློབ་མ་དེས་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་པོ་དེ་དག་ལ་ཡོངས་སུ་སྤྱད་པ་ཡོད་སྙམ་འམ། ཤཱ་རིའི་བུས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནི་མ་མཆིས་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཐབས་ལ་མཁས་པས། སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་ལ་ཡོངས་སུ་སྤྱོད་ཅིང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་དག་གིས་གོས་པ་ཡང་མེད་དོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་རྣམ་གྲངས་དེས་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འདོད་པ་རྣམས་ནི་ཀུན་ཏུ་འབར་བའོ། །​འདོད་པ་རྣམས་ནི་སྨད་པའོ། །​འདོད་པ་རྣམས་ནི་གསོད་པའོ། །​འདོད་པ་རྣམས་ནི་ཕྱིར་རྒོལ་བའོ་ཞེས་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱི་བསྔགས་པ་མ་ཡིན་པ་བརྗོད་དོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཉེ་བར་འཛིན་ཏོ། །​ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཁྲི་བརྒྱད་སྟོང་པ་ལས། སེམས་བསྐྱེད་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་གཉིས་པའོ།​། །​།དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh10.html?part=UT22084-029-001-11423#UT22084-029-001-11423