Degé Kangyur volume 29, F.19.b

།དེ་བཞིན་དུ་འོན་པ་རྣམས་རྣ་བས་སྒྲ་ཐོས་པ་དང་། སྨྱོན་པ་རྣམས་དྲན་པ་རྙེད་པར་འགྱུར་བ་དང་། གཅེར་བུ་རྣམས་གོས་དག་རྙེད་པ་དང་། སེམས་ཅན་བཀྲེས་པ་རྣམས་འགྲངས་པ་དང་། སྐོམ་པ་རྣམས་སྐོམ་ངོམས་པ་དང་། སེམས་ཅན་ངན་སོང་ན་གནས་པ་རྣམས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ལས་ཐར་ཏེ། མིར་སྐྱེ་བ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཚུལ་ཁྲིམས་འཆལ་པ་རྣམས་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལ་དགོད་པར་བྱའོ་སྙམ་པ་དང་། མཉམ་པར་མ་བཞག་པ་རྣམས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཕུང་པོ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕུང་པོ་དང་། རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཕུང་པོ་དང་། རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བའི་ཕུང་པོ་ལ་དགོད་པར་བྱའོ་སྙམ་པ་དང་། བདེན་པ་མ་མཐོང་བ་རྣམས་རྒྱུན་ཏུ་ཞུགས་པའི་འབྲས་བུ་ལ་དགོད་པར་བྱའོ་སྙམ་པ་དང་། ལན་ཅིག་ཕྱིར་འོང་བའི་འབྲས་བུ་དང་། ཕྱིར་མི་འོང་བའི་འབྲས་བུ་དང་། དགྲ་བཅོམ་པ་ཉིད་དང་། རང་བྱང་ཆུབ་དང་། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལ་དགོད་པར་བྱའོ་སྙམ་པས། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་བསླབ་པར་བྱའོ། །​དེ་བཞིན་དུ་ལྷོ་དང་། ནུབ་དང་། བྱང་དང་། བྱང་ཤར་དང་། ཤར་ལྷོ་དང་། ལྷོ་ནུབ་དང་། ནུབ་བྱང་དང་། འོག་དང་། སྟེང་གི་ཕྱོགས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་སྙེད་དག་ན། སེམས་ཅན་གང་དག་ལོང་བར་གྱུར་པ་དེ་དག་བདག་གི་མཐུས་མིག་གིས་གཟུགས་རྣམས་མཐོང་བར་འགྱུར་བར་འདོད་པས། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་བསླབ་པར་བྱའོ། །​དེ་བཞིན་དུ་འོན་པ་རྣམས་རྣ་བས་སྒྲ་ཐོས་པ་དང་། སྨྱོན་པ་རྣམས་དྲན་པ་རྙེད་པར་འགྱུར་བ་དང་། གཅེར་བུ་རྣམས་གོས་དག་རྙེད་པ་དང་། སེམས་ཅན་བཀྲེས་པ་རྣམས་འགྲངས་པ་དང་། སྐོམ་པ་རྣམས་སྐོམ་ངོམས་པ་དང་། སེམས་ཅན་ངན་སོང་ན་གནས་པ་རྣམས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ལས་ཐར་ཏེ། མིར་སྐྱེ་བ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཚུལ་ཁྲིམས་འཆལ་པ་རྣམས་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལ་དགོད་པར་བྱའོ་སྙམ་པ་དང་། མཉམ་པར་མ་བཞག་པ་རྣམས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཕུང་པོ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕུང་པོ་དང་།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh10.html?part=UT22084-029-001-11417#UT22084-029-001-11417