Degé Kangyur volume 29, F.177.b

སྐྱེ་བར་བཟོད་པ་གང་ཞེ་ན། གང་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་བ་མེད་པ་དང་། འགག་པ་མེད་པ་དང་། མངོན་པར་འདུ་བྱ་བ་མེད་པར་བཟོད་པ་སྟེ། དེ་ནི་མི་སྐྱེ་བའི་བཟོད་པའོ། །​དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པ་གང་ཞེ་ན། གང་མིང་དང་གཟུགས་མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པ་སྟེ། དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པའོ། །​དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་གཅིག་ཏུ་བསྟན་པ་གང་ཞེ་ན། གང་ཆོས་གཉིས་སུ་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་མེད་པ་ཉིད་དེ། དེ་ནི་ཚུལ་གཅིག་ཏུ་བསྟན་པའོ། །​དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་རྟོག་པ་ཡང་དག་པར་གཞོམ་པ་གང་ཞེ་ན། གང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་རྟོག་པ་མེད་པའོ། །​དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་ལྟ་བ་བཟློག་པ་གང་ཞེ་ན། གང་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་ཟློག་པའོ། །​དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་ཉོན་མོངས་པ་བཟློག་པ་གང་ཞེ་ན། གང་བག་ཆགས་དང་། མཚམས་སྦྱོར་བ་དང་། ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་འདོར་བའོ། །​དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གི་ས་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སོ། །​དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་སེམས་དུལ་བ་གང་ཞེ་ན། གང་ཁམས་གསུམ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ་མེད་པའོ། །དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་སེམས་ཞི་བ་གང་ཞེ་ན། གང་དབང་པོ་དྲུག་པོ་དག་ནས་རབ་ཏུ་མི་འཕྲོ་བའོ། །​དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་ཤེས་པ་ཐོགས་པ་མེད་པ་གང་ཞེ་ན། གང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤྱན་ཐོབ་པའོ། །​དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་རྗེས་སུ་འཆགས་པ་ལ་མི་འཇུག་པའི་ཤེས་པ་གང་ཞེ་ན། སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་ལ་བཏང་སྙོམས་སུ་འཇོག་པའོ། །​དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་ཞིང་གང་དུ་འདོད་པར་འགྲོ་བ་གང་ཞེ་ན། འཁོར་གྱི་དཀྱིལ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh10.html?part=UT22084-029-001-11733#UT22084-029-001-11733