Degé Kangyur volume 29, F.175.a

དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐོང་བ་སྟེ། དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་གཞན་ལ་སྨོད་པ་ཡོངས་སུ་སྤང་བ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་མི་དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀྱི་ལམ་རྣམས་ཡོངས་སུ་སྤང་བར་བྱ་བ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་འདི་དག་ནི་བདེ་འགྲོ་ལ་ཡང་བར་དུ་གཅོད་པར་བྱེད་ན། འཕགས་པའི་ལམ་ལྟ་ལ་ཅི་སྨོས་ཤིང་། བྱང་ཆུབ་ལྟ་ལ་ཅི་སྨོས་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་མི་དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀྱི་ལམ་རྣམས་ཡོངས་སུ་སྤང་བར་བྱའོ། །​དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་སྤང་བར་བྱ་བ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་དེས་ཆོས་ཅི་ཡང་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐོང་ན། གང་གིས་ལྷག་པར་རློམ་སེམས་སུ་བྱེད་པའི་ལྷག་པ་ལྟ་ག་ལ་ཡོད་ཅེས་དེ་ལྟར་ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་སྤང་བར་བྱའོ། །​དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་ཇི་ལྟར་ཁེངས་པ་ཡོངས་སུ་སྤང་བར་བྱ་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་གང་ལ་དེའི་ཁེངས་པ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བའི་དངོས་པོ་དེ་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐོང་བ་སྟེ། དེ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་ཁེངས་པ་ཡོངས་སུ་སྤང་བར་བྱའོ། །​དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཡོངས་སུ་སྤང་བར་བྱ་བ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དངོས་པོ་རྣམས་མི་དམིགས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཡོངས་སུ་སྤང་བར་བྱའོ། །​དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སྡང་དང་། གཏི་མུག་གི་བག་ཆགས་ཡོངས་སུ་སྤང་བར་བྱ་བ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སྡང་དང་། གཏི་མུག་རྣམས་ཀྱི་དངོས་པོ་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐོང་བ་སྟེ། དེ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སྡང་དང་། གཏི་མུག་གི་བག་ཆགས་ཡོངས་སུ་སྤང་བར་བྱའོ། །​དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་ས་དྲུག་པ་ལ་ཆོས་དྲུག་ཡོངས་སུ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh10.html?part=UT22084-029-001-11728#UT22084-029-001-11728