Degé Kangyur volume 31, F.92.b

དང་། འགྲིབ་པ་མེད་པ་དེ་ལྟར་དེ་བཞིན་ཉིད་རབ་ཏུ་ཤེས་སོ། །​རབ་འབྱོར་གཞན་ཡང་དེ་བཞིན་ཉིད་ནི་མ་ནོར་བ་དེ་བཞིན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་དེ་བཞིན་ཉིད་ཅེས་བྱའོ། །​དེ་ལ་ལོག་པ་ཉིད་མེད་པས་དེའི་ཕྱིར་ཡང་དེ་བཞིན་ཉིད་ཅེས་བྱ་སྟེ། དེ་ལྟར་གཟུགས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་རབ་ཏུ་ཤེས་སོ། །​ཚོར་བ་ཇི་ལྟར་རབ་ཏུ་ཤེས། ཚོར་བའི་སྐྱེ་བ་ཇི་ལྟར་རབ་ཏུ་ཤེས། ཚོར་བའི་འཇིག་པ་ཇི་ལྟར་རབ་ཏུ་ཤེས། ཚོར་བའི་དེ་བཞིན་ཉིད་ཇི་ལྟར་རབ་ཏུ་ཤེས་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། ཆུའི་ཆུ་བུར་གྱི་སྐྱེ་བ་དང་། འཇིག་པ་གསོག་ཏུ་འདུག་པ་དེ་ལྟར་ཚོར་བ་རབ་ཏུ་ཤེས་སོ། །​དེ་གང་ནས་ཀྱང་འོང་བ་མེད་ཅིང་། གང་དུ་ཡང་འགྲོ་བ་མེད་པ་དེ་ལྟར་ཚོར་བའི་སྐྱེ་བ་དང་། འཇིག་པ་རབ་ཏུ་ཤེས་སོ། །​ཚོར་བའི་དེ་བཞིན་ཉིད་ཇི་ལྟར་རབ་ཏུ་ཤེས་ཞེ་ན། དེ་བཞིན་ཉིད་ནི་མ་ནོར་བ་དེ་བཞིན་ཉིད་དེ། དེ་ལྟར་ཚོར་བའི་དེ་བཞིན་ཉིད་རབ་ཏུ་ཤེས་སོ། །​འདུ་ཤེས་ཇི་ལྟར་རབ་ཏུ་ཤེས་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། སྨིག་རྒྱུའི་ཚོགས་ལ་ཆུ་ཤིན་ཏུ་དམིགས་སུ་མེད་པ་དེ་ལྟར་འདུ་ཤེས་རབ་ཏུ་ཤེས་སོ། །​དེ་གང་ནས་ཀྱང་འོང་བ་མེད་ཅིང་གང་དུ་ཡང་འགྲོ་བ་མེད་པ་དེ་ལྟར་འདུ་ཤེས་ཀྱི་སྐྱེ་བ་དང་། འཇིག་པ་རབ་ཏུ་ཤེས་སོ། །​འདུ་ཤེས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་ཇི་ལྟར་རབ་ཏུ་ཤེས་ཞེ་ན། ཚོར་བའི་དེ་བཞིན་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་དེ་ལྟར་འདུ་ཤེས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་རབ་ཏུ་ཤེས་སོ། །​འདུ་བྱེད་རྣམས་ཇི་ལྟར་རབ་ཏུ་ཤེས་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། ཆུ་ཤིང་ཤུན་པ་སོ་སོར་ཕྱེ་ན་སྙིང་པོ་མི་དམིགས་པ་དེ་ལྟར་འདུ་བྱེད་རྣམས་རབ་ཏུ་ཤེས་སོ། །འདུ་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་སྐྱེ་བ་དང་། འཇིག་པ་ཇི་ལྟར་རབ་ཏུ་ཤེས་ཞེ་ན། དེ་གང་ནས་ཀྱང་འོང་བ་མེད་ཅིང་། གང་དུ་ཡང་འགྲོ་བ་མེད་པ་དེ་ལྟར་འདུ་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་སྐྱེ་བ་དང་། འཇིག་པ་རབ་ཏུ་ཤེས་སོ། །​འདུ་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་ཇི་ལྟར་རབ་ཏུ་ཤེས་ཞེ་ན། ཚོར་བའི་དེ་བཞིན་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་དེ་ལྟར་འདུ་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་རབ་ཏུ་ཤེས་སོ། །​རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཇི་ལྟར་རབ་ཏུ་ཤེས་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། སྒྱུ་མ་མཁན་གྱིས་སྤྲུལ་པའི་དཔུང་གི་ཚོགས་ཡན་ལག་བཞི་པ་ཇི་ལྟ་བ་དེ་ལྟར་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རབ་ཏུ་ཤེས་སོ། །​དེ་གང་ནས་ཀྱང་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh10.html?part=UT22084-029-001-12769#UT22084-029-001-12769