Degé Kangyur volume 31, F.69.a

འཇིག་རྟེན་རྣམ་པར་བལྟས་ན་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་སྙེད་དག་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དག་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱེད་དེ། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་དག་གི་དད་པ་དྲག་པོས་ཡིད་དུ་མི་འོང་བས་མ་ཡིན་གྱི་ཡིད་དུ་འོང་བ་དང་། མི་དགའ་བས་མ་ཡིན་གྱི་དགའ་བ་དང་། མ་གུས་པས་མ་ཡིན་གྱི་གུས་པས་བསྙེན་བཀུར་བྱེད་དེ། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་དག་གིས་ཆོས་གང་དག་བསྟན་པ་དེ་དག་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་དག་གིས་འཛིན་པར་བྱེད་དོ། །​བཟུང་ནས་ཀྱང་འཆང་བར་བྱེད་དོ། །​བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བར་དུ་ནམས་ཀྱང་ཆུད་གཟོན་པར་མི་བྱེད་པ་དག་མཐོང་ངོ་། །​ལྷོ་དང་། ནུབ་དང་། བྱང་དང་། འོག་དང་། སྟེང་གི་ཕྱོགས་མཚམས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀྱི་བར་དུ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། །​རབ་འབྱོར་འདི་ལ་ངས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤྱན་གྱིས་རྣམ་པར་བལྟས་ན་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་སྙེད་དག་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དག་སེམས་ཅན་དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་སུ་སྐྱེས་པ་དེ་དག་གི་དོན་དུ་བདག་ཉིད་ཀྱང་ཡོངས་སུ་གཏོང་བར་བྱེད་དོ། །​དེར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དག་གིས་ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་རྣམས་གཏུབས་ནས། ཕྱོགས་དང་ཕྱོགས་མཚམས་དག་ཏུ་གཏོར་བར་བྱེད། སེམས་ཅན་དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་སུ་སྐྱེས་པ་དེ་དག་གིས་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་གི་ཤ་རྣམས་ཟོས་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ལ་བྱམས་པ་འཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་བྱམས་པ་ཐོབ་པ་དེས་དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་དེ་ནས་ཐར་བར་འགྱུར་ལ། ཐར་ནས་ཀྱང་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་མཉེས་པར་བྱེད་དེ། དེ་དག་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་དག་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱེད་ཅིང་། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་དག་ལས་ཆོས་ཀྱང་ཉན་ལ་ཆོས་དེ་དག་མཉན་ནས་དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་དོ། །​དེ་དག་ཐེག་པ་གསུམ་པོ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པའམ། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐེག་པའམ། སངས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh10.html?part=UT22084-029-001-12722#UT22084-029-001-12722