Degé Kangyur volume 31, F.65.b

དག་ཐམས་ཅད་ནི་དངོས་པོ་མེད་པ་དང་། དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཁོ་ན་ཡིན་ན་ཁྱེད་ནི་ཕུང་པོ་རྣམས་མེད་པ་ལ་ཕུང་པོར་འདུ་ཤེས་པར་གྱུར། ཁམས་རྣམས་མེད་པ་ལ་ཁམས་སུ་འདུ་ཤེས་པར་གྱུར། སྐྱེ་མཆེད་རྣམས་མེད་པ་ལ་སྐྱེ་མཆེད་དུ་འདུ་ཤེས་པར་གྱུར་ལ། ཆོས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་དང་། ཕྱིན་ཅི་ལོག་ལས་སྐྱེས་པ་དང་། ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨིན་པས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པ་ཡིན་ན། ཁྱེད་ཅིའི་ཕྱིར་དངོས་པོ་མེད་པའི་ཆོས་རྣམས་ལ་དངོས་པོའི་འདུ་ཤེས་སྐྱེད་ཅེས་སྟོན་པར་བྱེད་དེ། དེ་བས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སྤྱོད་པ་ནི། ཐབས་ལ་མཁས་པས་སེམས་ཅན་སེར་སྣ་ཅན་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་སེར་སྣ་ལས་བཟློག་ནས་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སྦྱོར་བར་བྱེད་དོ། །​དེ་དག་གི་སྦྱིན་པ་ཡོངས་སུ་གཏོང་བ་དེ་ཡང་ལོངས་སྤྱོད་ཆེན་པོར་འགྱུར་རོ། །​དེས་དེ་དག་དེ་ལས་སྤྱོད་ནས་ཚུལ་ཁྲིམས་ལས་འགོད་པར་བྱེད་དེ། དེ་དག་གི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཡང་དག་པར་བླངས་པ་དེ་ཡང་མཐོ་རིས་སུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ནས་བསྐྱོད་ནས་ཀྱང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྦྱོར་བར་བྱེད་དེ། དེ་དག་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཀྱང་ཚངས་པའི་འཇིག་རྟེན་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །​དེ་བཞིན་དུ་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལས་བསམ་གཏན་གཉིས་པ། བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ལས་བསམ་གཏན་གསུམ་པ། བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ལས། བསམ་གཏན་བཞི་པ། བསམ་གཏན་བཞི་པ་ལས། ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དང་། རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དང་། ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དང་། འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མིན་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ལ་སྦྱོར་བར་བྱེད་དོ། །​དེས་སྦྱིན་པ་དང་། སྦྱིན་པའི་འབྲས་བུ་དེ་ལས་ཀྱང་རྣམ་གྲངས་དུ་མས་བསྐྱོད་ནས་ཕུང་པོའི་ལྷག་མ་མེད་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་དབྱིངས་སུ་འདུལ་བར་བྱེད། འཛུད་པར་བྱེད། འགོད་པར་བྱེད་དོ། །​དེས་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་འབྲས་བུ་དེ་ལས་ཀྱང་རྣམ་གྲངས་དུ་མས་བསྐྱོད་ནས་ཕུང་པོའི་ལྷག་མ་མེད་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་དབྱིངས་སུ་འདུལ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh10.html?part=UT22084-029-001-12715#UT22084-029-001-12715