Degé Kangyur volume 30, F.278.b

ཚིག་རྩུབ་པོ་མི་སྨྲའོ། །​ཕྲ་མའི་ཚིག་མི་སྨྲའོ། །​ཚིག་ཀྱལ་པ་མི་སྨྲའོ། །​བརྣབ་སེམས་ཅན་དུ་མི་འགྱུར་རོ། །​གནོད་སེམས་ཀྱི་སེམས་དང་ལྡན་པར་མི་འགྱུར་རོ། །​ལོག་པར་ལྟ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །​དེ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དེ་ལ་གནས་ནས། སྦྱིན་པ་གང་སྦྱིན་ཡང་། ཟས་འདོད་པ་རྣམས་ལ་ནི་ཟས། སྐོམ་འདོད་པ་རྣམས་ལ་ནི་སྐོམ། སྤོས་འདོད་པ་རྣམས་ལ་ནི་སྤོས། བཞོན་པ་འདོད་པ་རྣམས་ལ་ནི་བཞོན་པ། གོས་འདོད་པ་རྣམས་ལ་ནི་གོས། མེ་ཏོག་ཕྲེང་འདོད་པ་རྣམས་ལ་ནི་མེ་ཏོག་ཕྲེང་། བྱུག་པ་འདོད་པ་རྣམས་ལ་ནི་བྱུག་པ། མལ་འདོད་པ་རྣམས་ལ་ནི་མལ། སྟན་འདོད་པ་རྣམས་ལ་ནི་སྟན། མར་མེ་འདོད་པ་རྣམས་ལ་ནི་མར་མེ། ཡོ་བྱད་འདོད་པ་རྣམས་ལ་ནི་ཡོ་བྱད། མིའི་ཡོ་བྱད་ཅི་ཡང་རུང་བའི་བར་དག་སྦྱིན་པར་བྱེད་དེ། སྦྱིན་པ་དེ་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་ཐུན་མོང་དུ་བྱས་ནས། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་སྔོ་བར་བྱེད་དེ། ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་དེ་ལྟ་བུ་དེ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་སའམ། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་ཡོངས་སུ་སྡོ་བར་མི་བྱེད་དོ། །​རབ་འབྱོར་དེ་ལྟར་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སྤྱོད་པ་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་ཡིན་ནོ། །​གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་གནས་པ། ཇི་ལྟར་བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་ལགས། བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབྱོར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་གནས་པའི་ཡན་ལག་དང་། ཉིང་ལག་ཐམས་ཅད་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་གཅད་དེ་དོང་ན། དེར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་སེམས་སྐྱེད་པ་གཅིག་ཙམ་ཡང་རྣམ་པར་འཁྲུག་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་། ཚིག་པ་ཟ་བར་མི་འགྱུར་ལ་གནོད་སེམས་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་གྱི། གཞན་དུ་ན་དེ་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། འདི་ལྟར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡན་ལག་དང་། ཉིང་ལག་བཅད་དེ་དོང་བ་ནི་བདག་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh10.html?part=UT22084-029-001-12534#UT22084-029-001-12534