Degé Kangyur volume 30, F.270.a

དགའ་བོ་གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་ལྡན་པའི་ཚིག་གཅིག་ཙམ་རབ་ཏུ་བསྟན་ན། དེ་ནི་ཉན་ཐོས་ཁྱོད་ཀྱིས་ང་མཉེས་པར་བྱས་ཤིང་། ཉན་ཐོས་ཀྱིས་ཉན་ཐོས་ཀྱི་བྱ་བ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་འདི་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། ཆོས་བསྟན་པ་སྔ་མ་དེས་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ན་སེམས་ཅན་གང་ཇི་སྙེད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་སྔ་ཕྱི་མེད་པར་མིའི་ལུས་ཐོབ་པར་དགྲ་བཅོམ་པ་ཉིད་མངོན་དུ་བྱས་པར་གྱུར་ན། དགྲ་བཅོམ་པ་དེ་དག་གི་སྦྱིན་པ་ལས་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་བྱ་བའི་དངོས་པོ་གང་ཡིན་པ་དང་། ཚུལ་ཁྲིམས་ལས་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་བྱ་བའི་དངོས་པོ་གང་ཡིན་པ་དང་། བསྒོམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་བྱ་བའི་དངོས་པོ་གང་ཡིན་པའི་བསོད་ནམས་བྱ་བའི་དངོས་པོ་དེ་དག་མང་བ་ཡིན་སྙམ་མམ། གསོལ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མང་ལགས་སོ། །​བདེ་བར་གཤེགས་པ་མང་ལགས་སོ། །​བཀའ་སྩལ་པ། ཀུན་དགའ་བོ་དེ་ལྟ་བས་ཀྱང་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་པའི་གང་ཟག་གང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ལ་ཐ་ན་ཉི་མ་གཅིག་ཙམ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་སྟོན་པར་བྱེད་ན། དེ་ནི་བསོད་ནམས་ཆེས་མང་དུ་སྐྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་ཉི་མ་གཅིག་ལྟ་ཞོག་གི །​ཀུན་དགའ་བོ་གལ་ཏེ་ཉི་མ་ཕྱེད་དམ། ཀུན་དགའ་བོ་ཉི་མ་ཕྱེད་ལྟའང་ཞོག་གི །​གལ་ཏེ་སྔ་དྲོ་གཅིག་ཙམ་མམ། ཀུན་དགའ་བོས་སྔ་དྲོ་གཅིག་ཙམ་ལྟའང་ཞོག་གི །​གལ་ཏེ་ཆུ་ཚོད་གཅིག་ཙམ་གྱི་བར་རམ། ཀུན་དགའ་བོ་ཆུ་ཚོད་གཅིག་ཙམ་གྱི་བར་ལྟའང་ཞོག་གི །​གལ་ཏེ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་པའི་གང་ཟག་གང་གིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ལ་སྐད་ཅིག་གམ། ཐང་ཅིག་གམ་ཡུད་ཙམ་ཞིག་གི་བར་དུ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་བསྟན་པར་གྱུར་ན། ཀུན་དགའ་བོ་དེ་ནི་དེ་བས་ཆེས་བསོད་ནམས་མང་དུ་སྐྱེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེས་ནི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་པ་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐེག་པ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཟིལ་གྱིས་ནོན་པར་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh10.html?part=UT22084-029-001-12517#UT22084-029-001-12517