Degé Kangyur volume 30, F.267.b

དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ལས་དགེ་བའི་རྩ་བ་བསྐྱེད་པ་ཡང་། ཉན་ཐོས་ཉིད་དམ་རང་སངས་རྒྱས་ཉིད་དམ། སངས་རྒྱས་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་མི་སླུ་མོད་ཀྱི། ཀུན་དགའ་བོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སྤྱོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་བར་ལ་སྤྱོད་པས་ལེགས་པར་རྟོགས་པར་བྱའོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སྤྱོད་པ་དང་དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་བར་ལ་སྤྱོད་པས། ལེགས་པར་རྟོགས་པར་བྱས་པ་ནི། ཉན་ཐོས་ཉིད་དམ། རང་སངས་རྒྱས་ཉིད་ལ་གནས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་དེ་ལྟ་བས་ན་ངས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཟབ་མོ་འདི་ཁྱོད་ལ་ཡོངས་སུ་གཏད་དོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་གལ་ཏེ་ངས་ཆོས་གང་དག་བསྟན་པ་རྣམས་ལས། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་མ་གཏོགས་པའི་ཆོས་བསྟན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཁྱོད་ཀྱིས་བཟུང་ཞིང་ཀུན་ཆུབ་པར་བྱས་ནས་དེའི་འོག་ཏུ་ཆུད་གཟན་ཅིང་། དེའི་འོག་ཏུ་སྤང་བར་གྱུར་ཀྱང་ཀུན་དགའ་བོ་ང་དེ་ཙམ་གྱི་ཚོད་ཀྱིས་ནི་ཁྱོད་ལ་སྐྱོན་དུ་མི་རྩིའི། ཀུན་དགའ་བོ་གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཟབ་མོ་འདི་བཟུང་ནས་ཚིག་གཅིག་ཙམ་ཡང་ཆུད་གཟན་པར་གྱུར་ན། ཀུན་དགའ་བོ་དེ་ཙམ་གྱིས་ནི་ངས་ཁྱོད་ལ་སྐྱོན་དུ་བརྩིའོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཟབ་མོ་འདི་བཟུང་ནས། དེའི་འོག་ཏུ་ཆུད་མ་གཟན་མ་བོར་ན་ཀུན་དགའ་བོ་དེ་ནི་ངས་ཁྱོད་ལ་སྐྱོན་དུ་མི་བརྩི་སྟེ། ཀུན་དགའ་བོ་ངས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཟབ་མོ་འདི་ནི་ཁྱོད་ལ་ཡོངས་སུ་གཏད་ཀྱིས་ཅི་ནས་ཀྱང་ཟུང་ཤིག །​ཆོངས་ཤིག་ཀློགས་ཤིག །​ཀུན་ཆུབ་པར་གྱིས་ཤིག །རྟག་ཏུ་ཡིད་ལ་གྱིས་ཤིག །​ལེགས་པར་བཟུང་བ་དང་ལེགས་པར་བྱ་བ་ཅང་བར་གྱིས་ཤིག །​ཡི་གེ་དང་ཚིག་དང་། ཚིག་འབྲུ་ལེགས་པར་རྫོགས་པ་དང་། ངེས་པའི་ཚིག་ལེགས་པར་ཟིན་པར་གྱིས་ཤིག །​ཀུན་དགའ་བོ་རིགས་ཀྱི་བུ་འམ་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་གང་ལ་ལ་ཤེས་རབ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh10.html?part=UT22084-029-001-12512#UT22084-029-001-12512