Degé Kangyur volume 30, F.266.b

བའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤ་སྟག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་མེ་ཏོག་གཏོར་བ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་དག་གི་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་ཡང་མཚུངས་པར་འགྱུར་རོ། །​སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་མཚུངས་པར་འགྱུར་རོ། །​ཚེའི་ཚད་ཀྱང་ལོ་སྟོང་དུ་མཚུངས་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་དག་གང་དང་གང་ནས་མངོན་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཞིང་མངོན་པར་བྱུང་ནས། རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་དག་དང་། གང་དང་གང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ། གནས་པར་འགྱུར་བ་དེ་དང་དེ་དག་ཏུ་མེ་ཏོག་ཁ་དོག་ལྔ་པའི་ཆར་དག་ཀྱང་རབ་ཏུ་འབབ་པར་འགྱུར་རོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་དེ་ལྟ་བས་ན་གནས་པ་དམ་པས་གནས་པར་འདོད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་ཀྱང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སྤྱོད་པར་བྱའོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གནས་པས་གནས་པར་འདོད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་ཀྱང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སྤྱད་པར་བྱའོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་རིགས་ཀྱི་བུའམ། རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་གང་ལ་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཟབ་མོ་འདི་ལ་སྤྱོད་པའི་རིགས་ཀྱི་བུའམ། རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་དེས་འདི་ལྟར་བདག་ནི་མིའི་ནང་ནས་ཤི་འཕོས་ཏེ་འདིར་སྐྱེས་པའམ། དགའ་ལྡན་གྱི་ལྷའི་རིས་ནས་ཤི་འཕོས་ནས་འདིར་སྐྱེས་པ་ཡིན་ཏེ་མི་རྣམས་ལས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཟབ་མོ་འདི་རྒྱ་ཆེར་ཐོས་པར་གྱུར་པའམ། དགའ་ལྡན་གྱི་རིས་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ལས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཟབ་མོ་འདི་རྒྱ་ཆེར་ཐོས་པར་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ངེས་པར་རྟོགས་པར་བྱའོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཟབ་མོ་འདི་ལ་སྤྱོད་པ་དེ་དག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་རྣམ་པར་གཟིགས་པར་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་རིགས་ཀྱི་བུའམ། རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་གང་ལ་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཟབ་མོ་འདི་ཉན་པ་དང་། ཐོས་ནས་ཀྱང་འཛིན་པ་དང་། འཆང་བ་དང་། ཀློག་པ་དང་། ཀུན་ཆུབ་པར་བྱེད་པ་དང་། ཚུལ་བཞིན་དུ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh10.html?part=UT22084-029-001-12510#UT22084-029-001-12510