Degé Kangyur volume 30, F.258.b

རིགས་ཀྱི་བུའམ་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་གང་དག་གིས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་དང་། གང་དག་ཇི་སྐད་བསྟན་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཟབ་མོ་འདི་ལ་སྤྱོད་པ་དང་། དོན་དེ་ལ་སྤྱོད་ཀྱང་གང་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་པས། ཉན་ཐོས་ཀྱི་ས་འམ། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་གནས་པར་འགྱུར་བའི་ཡང་དག་པའི་མཐའ་མངོན་སུམ་དུ་མི་བྱེད་པ་དེ་དག་ནི་ཕྱག་བྱ་བར་འོས་པ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་གྲངས་དེས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གང་དག་ཆོས་འདི་དག་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་མངོན་སུམ་དུ་མི་བྱེད་པ་དེ་དག་ནི་ཕྱག་བྱ་བར་འོས་པ་ཡིན་ནོ་སྙམ་མོ། །​དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་གྱིས་ལྷའི་བུ་དེ་དག་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​ལྷའི་བུ་དེ་དག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་གང་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་པས། ཉན་ཐོས་ཀྱི་སའམ། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་གནས་པར་འགྱུར་བའི་ཆོས་དེ་དག་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་མངོན་སུམ་དུ་མི་བྱེད་པ་ནི་དཀའ་བ་མ་ཡིན་གྱི། ལྷའི་བུ་དག་དེ་དག་གིས་སེམས་ཅན་གྲངས་མེད་ཚད་མེད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དག །​ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་བཟླ་བར་བྱའོ། །​ཞེས་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོས་ལ། གང་གདུལ་བར་བྱ་བའི་སེམས་ཅན་དེ་དག་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་མི་དམིགས་པ་ནི་དཀའ་བ་ཡིན་ཏེ། ལྷའི་བུ་དག་དེ་ལྟར་སྤྱོད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གདུལ་བར་བྱའོ། །​ཞེས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་ཡིན་ནོ། །​གང་སེམས་ཅན་རྣམས་གདུལ་བར་བྱའོ་སྙམ་དུ་སེམས་པ་དེ་ནི། ནམ་མཁའ་གདུལ་བར་བྱའོ་སྙམ་དུ་སེམས་པ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ནམ་མཁའ་དབེན་པའི་ཕྱིར། སེམས་ཅན་དབེན་པར་བལྟ་བ་དང་། ནམ་མཁའ་སྟོང་པའི་ཕྱིར། སེམས་ཅན་སྟོང་པར་བལྟ་བ་དང་། ནམ་མཁའ་སྙིང་པོ་མེད་པའི་ཕྱིར། སེམས་ཅན་སྙིང་པོ་མེད་པར་བལྟ་བ་དང་། ནམ་མཁའ་གསོག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སེམས་ཅན་གསོག་ཡིན་པར་བལྟ་བའི་ཕྱིར་ཏེ། ཀྱེ་མ་ལྷའི་བུ་དག་རྣམ་གྲངས་དེས་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གང་སེམས་ཅན་མེད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་གོ་ཆ་གྱོན་པར་བྱེད་པ་དེ་དག་ནི་དཀའ་བ་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh10.html?part=UT22084-029-001-12494#UT22084-029-001-12494