Degé Kangyur volume 30, F.219.b

དང་། བསམ་གཏན་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་དུས་སོ། །​འདི་ནི་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་བསྒོམ་པའི་དུས་སོ། །​འདི་ནི་འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་བར་དག་བསྒོམ་པའི་དུས་སོ། །​འདི་ནི་སྟོང་པ་ཉིད་དང་། མཚན་མ་མེད་པ་དང་། སྨོན་པ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྒོམ་པའི་དུས་སོ། །​འདི་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྟོབས་བཅུ་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་དུས་སོ། །​འདི་ནི་མི་འཇིགས་པ་བཞི་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་དུས་སོ། །​འདི་ནི་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་དུས་སོ། །​འདི་ནི་བྱམས་པ་ཆེན་པོ་དང་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་དུས་ཡིན་གྱི། འདི་ནི་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབྲས་བུ་མངོན་སུམ་དུ་བྱ་བའི་དུས་མ་ཡིན་ནོ། །​འདི་ནི་དགྲ་བཅོམ་པ་ཉིད་ཀྱི་བར་དག་མངོན་སུམ་དུ་བྱ་བ་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཤེས་པ་མངོན་སུམ་དུ་བྱ་བའི་དུས་མ་ཡིན་ནོ། །​འདི་ནི་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་ཐོབ་པར་བྱ་བ་དང་། ཡོངས་སུ་འདྲིས་པར་བྱ་བའི་དུས་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བར་སོ་སོར་བརྟག་པར་བྱ་སྟེ། རབ་འབྱོར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་ལྟར་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སྤྱོད་པ་ནི། སྟོང་པ་ཉིད་ལ་ཡོངས་སུ་འདྲིས་པར་བྱེད་ཅིང་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱིས་གནས་པ་དང་། མཚན་མ་མེད་པ་དང་། སྨོན་པ་མེད་པ་དག་ལ་ཡོངས་སུ་འདྲིས་པར་བྱེད་ཅིང་། མཚན་མ་མེད་པ་དང་། སྨོན་པ་མེད་པ་དག་གིས་གནས་པ་དང་། འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་སྒོམ་པ་ཡང་མང་མངོན་སུམ་དུ་མི་བྱེད་དོ། །​དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ། དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་ལ་སྒོམ་ཞིང་། དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་ལ་གནས་ཀྱང་མངོན་སུམ་དུ་མི་བྱེད་དོ། །​རབ་འབྱོར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ནི་དེ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ལ་ཡོངས་སུ་འདྲིས་པར་བྱེད་ཅིང་། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ལ་སྒོམ་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་གནས་ཀྱང་། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབྲས་བུ་དང་། དགྲ་བཅོམ་པ་ཉིད་ཀྱི་བར་དག་མངོན་སུམ་དུ་མི་བྱེད་དོ། །​རབ་འབྱོར་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། སྐྱེས་བུ་ལ་ལ་ཞིག་དཔའ་བ་དང་། རྟུལ་ཕོད་པ་དང་། ཤིན་ཏུ་བརྟན་པ་དང་། གཟུགས་བཟང་བ་དང་། མཛེས་པ་དང་། བལྟ་ན་སྡུག་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh10.html?part=UT22084-029-001-12416#UT22084-029-001-12416