Degé Kangyur volume 29, F.52.b

གནས་ཏེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་ལམ་སྦྱོང་བར་བྱེད་དོ། །​སྦྱིན་པ་ནི་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་གདགས་སོ། །​ཚུལ་ཁྲིམས་ནི་འཆལ་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཡོད་པའི་ཕྱིར་གདགས་སོ། །​བཟོད་པ་ནི་འཁྲུག་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་གདགས་སོ། །​བརྩོན་འགྲུས་ནི་ལེ་ལོ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་གདགས་སོ། །​ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་མཉམ་པར་མ་བཞག་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་གདགས་སོ། །​ཤེས་རབ་ནི་འཆལ་པའི་ཤེས་རབ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་གདགས་ཏེ། དེ་ནི་བརྒལ་ཏོ་ཞེས་བྱ་བར་རློམ་སེམས་མེད་དོ། །​མ་བརྒལ་ཏོ་ཞེས་བྱ་བར་རློམ་སེམས་མེད་དོ། །​སྦྱིན་པ་དང་སེར་སྣ་ཞེས་བྱ་བར་རློམ་སེམས་མེད་དོ། །​ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་མ་ཡིན་པ་ཞེས་བྱ་བར་རློམ་སེམས་མེད་དོ། །​བཟོད་པ་དང་འཁྲུག་པ་ཞེས་བྱ་བར་རློམ་སེམས་མེད་དོ། །​བརྩོན་འགྲུས་དང་ལེ་ལོ་ཞེས་བྱ་བར་རློམ་སེམས་མེད་དོ། །​མཉམ་པར་བཞག་པ་དང་། མཉམ་པར་མ་བཞག་པ་ཞེས་བྱ་བར་རློམ་སེམས་མེད་དོ། །​ཤེས་རབ་དང་། ཤེས་རབ་འཆལ་པ་ཞེས་བྱ་བར་རློམ་སེམས་མེད་དོ། །​བདག་ལ་སྤྱོས་སོ་ཞེས་བྱ་བར་རློམ་སེམས་མེད་དོ། །​བདག་ལ་ཕྱག་བྱས་སོ་ཞེས་བྱ་བར་རློམ་སེམས་མེད་དོ། །​བདག་ལ་བསྟི་སྟང་བྱས་སོ་ཞེས་བྱ་བར་རློམ་སེམས་མེད་དོ། །​བདག་ལ་བསྟི་སྟང་མ་བྱས་སོ་ཞེས་བྱ་བར་རློམ་སེམས་མེད་དོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཤཱ་རིའི་བུ་འདི་ལྟར་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ནི་བདག་ལ་སྤྱོས་སོ་ཞེས་བྱ་བར་རློམ་སེམས་སུ་མི་བྱེད། ཕྱག་བྱས་སོ་ཞེས་རློམ་སེམས་སུ་མི་བྱེད། བདག་ལ་བསྟི་སྟང་བྱས་སོ་ཞེས་རློམ་སེམས་སུ་མི་བྱེད། བདག་ལ་བསྟི་སྟང་མ་བྱས་སོ་ཞེས་རློམ་སེམས་སུ་མི་བྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ནི་རློམ་སེམས་ཐམས་ཅད་གཅོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་འདི་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སྤྱོད་པའི་ཡོན་ཏན་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་མེད་དེ། དེ་ནི་ཡོན་ཏན་དེ་དག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་ཅིང་། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱང་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱེད། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཡང་ཡོངས་སུ་དག་པར་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh10.html?part=UT22084-029-001-11483#UT22084-029-001-11483