Degé Kangyur volume 30, F.159.b

འཆད་དོ། །​ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤེས་དང་། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་ནམ་མཁའི་ཚུལ་ཅན་ནོ་ཞེས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཆོས་སྟོན་ཅིང་། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་བར་དུ་ནམ་མཁའི་ཚུལ་ཅན་ནོ་ཞེས་ཆོས་སྟོན་ཏོ། །​གཟུགས་ཀྱི་སྟོང་པ་ཉིད་ནི་འགྲོ་བ་དང་འོང་བ་མེད་པ་སྟེ། དེ་ལ་འགྲོ་བ་མེད་ཅིང་འོང་བ་མེད་དོ་ཞེས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཆོས་སྟོན་ཏོ། །​ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤེས་དང་། འདུ་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་སྟོང་པ་ཉིད་ནི་འགྲོ་བ་དང་འོང་བ་མེད་པའོ། །​རྣམ་པར་ཤེས་པའི་སྟོང་པ་ཉིད་ནི་འགྲོ་བ་དང་འོང་བ་མེད་པ་སྟེ་དེ་ལ་འགྲོ་བ་དང་འོང་བ་མེད་དོ་ཞེས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཆོས་སྟོན་ཏོ། །​དེ་བཞིན་དུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་བར་གྱི་སྟོང་པ་ཉིད་ནི་འགྲོ་བ་དང་འོང་བ་མེད་པ་སྟེ་དེ་ལ་འགྲོ་བ་དང་འོང་བ་མེད་དོ་ཞེས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཆོས་སྟོན་ཏེ། རབ་འབྱོར་དེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་རྟེན་དུ་འགྱུར་རོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རབ་འབྱོར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཅན་ཏེ་དེ་དག་ཚུལ་དེ་ལས་མི་འདའ་བའི་ཕྱིར་རོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སྟོང་པ་ཉིད་ལ་འགྲོ་བའམ་འོང་བ་མི་དམིགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །​རབ་འབྱོར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་མཚན་མ་མེད་པའི་ཚུལ་ཅན་ཏེ་དེ་དག་ནི་ཚུལ་དེ་ལས་མི་འདའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། མཚན་མ་མེད་པ་ལ་འགྲོ་བའམ་འོང་བ་མི་དམིགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །​རབ་འབྱོར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་སྨོན་པ་མེད་པའི་ཚུལ་ཅན་ཏེ་དེ་དག་ནི་ཚུལ་དེ་ལས་མི་འདའོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སྨོན་པ་མེད་པ་ལ་འགྲོ་བའམ་འོང་བ་མི་དམིགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །​རབ་འབྱོར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་མེད་པ་སྟེ་དེ་དག་ནི་ཚུལ་དེ་ལས་མི་འདའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་མེད་པ་ལ་འགྲོ་བ་དང་འོང་བ་མི་དམིགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །​དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ་རབ་འབྱོར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་སྐྱེ་བ་མེད་པ་དང་འགག་པ་མེད་པ་དང་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་དང་རྣམ་པར་བྱང་བ་མེད་པའི་ཚུལ་ཅན་ཏེ་དེ་དག་ནི་ཚུལ་དེ་ལས་མི་འདའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སྐྱེ་བ་མེད་པ་དང་འགག་པ་མེད་པ་དང་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་དང་། རྣམ་པར་བྱང་བ་མེད་པ་ལ་འགྲོ་བའམ་འོང་བ་མི་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh10.html?part=UT22084-029-001-12296#UT22084-029-001-12296