Degé Kangyur volume 30, F.149.b

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་དག་གིས་ཀྱང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འདི་ཉམས་སུ་མ་བླངས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་རིགས་ཀྱི་བུའམ་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་དེ་དག་ས་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་འགྱུར་བར་ཤེས་པར་བྱའོ། །​ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཁྲི་བརྒྱད་སྟོང་པ་ལས། འདུས་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་བཞི་བཅུ་རྩ་བཞི་པའོ།​། །​།རབ་འབྱོར་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། གང་གི་ཚེ་རྒྱ་མཚོའི་གྲུ་ཞིག་པར་གྱུར་པ་ན། དེའི་ནང་ན་མི་འཁོད་པ་དག་གིས་ཤིང་ངམ། རྐྱལ་པའམ། མི་རོ་ལ་མ་འཇུས་ཤིང་མ་བཟུང་ན། རབ་འབྱོར་མི་དེ་དག་ནི་རྒྱ་མཚོའི་འགྲམ་དུ་མ་ཕྱིན་པར་འཆི་བའི་དུས་བྱེད་པར་རིག་པར་བྱའོ། །​རབ་འབྱོར་རྒྱ་མཚོའི་གྲུ་ཞིག་པ་ན་མི་གང་དག་ཤིང་ངམ། རྐྱལ་པའམ། མི་རོ་ལ་འཇུ་ཞིང་འཛིན་པར་སེམས་ན། རབ་འབྱོར་མི་དེ་དག་ནི། རྒྱ་མཚོའི་ནང་དུ་འཆི་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། བདེ་བར་རྒྱ་མཚོ་ལས་བརྒལ་བར་འགྱུར་ཞིང་། ཉེ་ཞོ་མེད་པར་ཐང་ལ་གནས་པར་འགྱུར་རོ། །​རབ་འབྱོར་དེ་བཞིན་དུ་རིགས་ཀྱི་བུའམ། རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་པ་དད་པ་ཙམ་དང་། དགའ་བ་ཙམ་དང་ལྡན་ཏེ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཟབ་མོ་འདི་ཡི་གེར་འདྲི་བར་མི་བྱེད། ལུང་ནོད་པར་མི་བྱེད། ཁ་ཏོན་དུ་མི་བྱེད། ཚུལ་བཞིན་དུ་ཡིད་ལ་མི་བྱེད་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ། བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་། བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་། བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་། སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡི་གེར་འདྲི་བར་མི་བྱེད། ལུང་ནོད་པར་མི་བྱེད། ཁ་ཏོན་དུ་མི་བྱེད། ལྷག་པར་དམིགས་པར་མི་བྱེད་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་བར་དང་ལྡན་པའི་མདོ་སྡེ་ཡི་གེར་འདྲི་བར་མི་བྱེད། ལུང་ནོད་པར་མི་བྱེད། ཁ་ཏོན་དུ་མི་བྱེད། ཚུལ་བཞིན་དུ་ཡིད་ལ་མི་བྱེད་པ་དང་། ལྷག་པར་དམིགས་པར་མི་བྱེད་པའི་གང་ཟག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ལ་ཞུགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི། བར་མ་དོར་ལམ་དུ་ཉོན་མོངས་པར་འགྱུར་བར་རིག་པར་བྱ་སྟེ། དེ་དག་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh10.html?part=UT22084-029-001-12276#UT22084-029-001-12276