Degé Kangyur volume 30, F.50.a

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རིགས་ཀྱི་བུའམ་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་དེ་ནི། སྔ་མའི་རིགས་ཀྱི་བུའམ་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་དེ་དག་པས་ཆེས་བསོད་ནམས་མང་དུ་སྐྱེད་དེ། སྔ་མའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་དེ་ཡང་དགེ་བའི་རྩ་བ་འདིའི་བརྒྱའི་ཆར་ཡང་ཉེ་བར་མི་འགྲོ་བ་ནས་རྒྱུའི་བར་དུ་ཡང་མི་བཟོད་དོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གྱིས་བསྔོས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བ་ནས། གོང་ན་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་བར་དུ་འགྱུར་རོ། །​རབ་འབྱོར་གྱིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འདི་སྐད་དུ། འདི་ལྟར་རིགས་ཀྱི་བུའམ་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་དེའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་དང་། ཡོངས་སུ་བསྔོ་བའི་བར་གྱི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་གཅིག་ཏུ་བརྟུལ་ནས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་མཆོག་གིས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་སྟེ། རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་གོང་ན་མེད་པའི་བར་དག་གིས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བར་བྱེད་པ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་པ་དེ་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བའི་མཆོག་དང་། རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་གོང་ན་མ་མཆིས་པའི་བར་དུ་ནི་ཇི་ལྟ་བུ་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། རིགས་ཀྱི་བུའམ་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་དེ་གང་གི་ཚེ། འདས་པ་དང་། མ་བྱོན་པ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཉན་ཐོས་དང་བཅས་པ་རྣམས་དང་། དེ་དག་གི་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དགེ་བའི་རྩ་བ་དེ་དག་མི་འཛིན་མི་འདོར་ལ། རློམ་སེམས་སུ་མི་བྱེད་ཅིང་བརྙས་པར་ཡང་མི་བྱེད་ལ། མི་དམིགས་ཤིང་དེ་འདི་སྙམ་དུ་འདི་ལ་ཆོས་འགའ་ཡང་སྐྱེ་བ་མེད། འགག་པ་མེད། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་མེད། རྣམ་པར་བྱང་བ་མེད་ལ། ཆོས་དེ་དག་ནི་འགྲིབ་པ་ཡང་མེད། འཕེལ་བ་ཡང་མེད། འོང་བ་ཡང་མེད། འགྲོ་བ་ཡང་མེད། ཕུང་པོར་གྱུར་པ་ཡང་མེད་དོ་སྙམ་དུ་སེམས་ཤིང་། རྣམ་གྲངས་དེས་འདས་པ་དང་། མ་འོངས་པ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བའི་ཆོས་དེ་དག་གི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། མ་ནོར་བ་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། གཞན་མ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། ཆོས་ཉིད་དང་། ཆོས་གནས་པ་ཉིད་དང་། ཆོས་སྐྱོན་མེད་པ་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ་བདག་རྗེས་སུ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh10.html?part=UT22084-029-001-12077#UT22084-029-001-12077