Degé Kangyur volume 29, F.295.b

སྙམ་དུ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པའི་ལྷ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གཡུལ་སྤྲད་པར་བྱའོ་སྙམ་དུ་སེམས་ཤིང་ཤོམ་པ་དེའི་ཚེ། ཀཽ་ཤི་ཀ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འདི་ཡིད་ལ་སོམས་ལ་ཁ་ཏོན་དུ་གྱིས་ཤིག་དང་། དེས་ལྷ་མ་ཡིན་དེ་དག་གི་བསམ་པ་དེ་ཕྱིར་ནུབ་པར་འགྱུར་ཞིང་། ཕྱིས་ཀྱང་གཡུལ་སྤྲོད་པའི་སེམས་སྐྱེད་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །​ཀཽ་ཤི་ཀ་ལྷའི་བུའམ་ལྷའི་བུ་མོ་གང་དག་འཆི་འཕོ་བའི་ཚེ་ཡང་དེ་དག་གི་མདུན་དུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འདི་ཁ་ཏོན་གྱིས་ཤིག་དང་། གལ་ཏེ་དེ་དག་གིས་བདག་ཉིད་ངན་སོང་དུ་སྐྱེ་བར་མཐོང་ན་ཡང་། དེ་དག་གིས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འདི་ཐོས་པས། ངན་སོང་དུ་སྐྱེ་བའི་སེམས་བསྐྱེད་པ་དེ་ནུབ་ཅིང་། ལྷའི་གནས་དེ་ཉིད་དུ་ཕྱིར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཏེ། ཀཽ་ཤི་ཀ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འདི་མཉན་པ་ནི་དེ་ལྟར་མཐུ་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ། །​ཀཽ་ཤི་ཀ་རིགས་ཀྱི་བུའམ་རིགས་ཀྱི་བུ་མོའམ། ལྷའི་བུའམ། ལྷའི་བུ་མོ་གང་ཡང་རུང་བའི་རྣ་ལམ་དུ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འདི་གྲགས་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་དགེ་བའི་རྩ་བ་དེས་རིམ་གྱིས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཀཽ་ཤི་ཀ་འདི་ལྟར་འདས་པའི་དུས་ཀྱི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཉན་ཐོས་ཀྱི་དགེ་འདུན་དང་བཅས་པ་གང་དག་བྱུང་བར་གྱུར་པ་དེ་དག་གིས་ཀྱང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འདི་ཉིད་ལ་བསླབས་ནས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ལ། གང་དག་མ་འོངས་པའི་དུས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉན་ཐོས་ཀྱི་དགེ་འདུན་དང་བཅས་པ་རྣམས་དང་། ད་ལྟར་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་ན། ད་ལྟར་བྱུང་བའི་དུས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་དག་བཞུགས་ཏེ། འཚོ་ཞིང་གཞེས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འདི་ཉིད་ལ་བསླབས་ནས། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བའི་ཕྱིར་རོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དང་། ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ནང་དུ་འདུས་པའི་ཕྱིར་རོ། །​དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh10.html?part=UT22084-029-001-11969#UT22084-029-001-11969