Degé Kangyur volume 31, F.118.b

གིས་རྣམ་པར་རྟོག་པར་མི་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་བུའི་རྐྱེན་དག་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་དོ། །​དེས་སེམས་ཅན་དེ་དག་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་རྒྱུན་ཆད་ནས་བསམ་གཏན་དང་པོ་བསྒྲུབས་ཏེ་གནས་སོ། །​བསམ་གཏན་གཉིས་པ་དང་། གསུམ་པ་དང་། བཞི་པ་བསྒྲུབས་ཏེ་གནས་སོ། །བྱམས་པ་དང་། སྙིང་རྗེ་དང་། དགའ་བ་དང་། བཏང་སྙོམས་དག་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་གོ། །​དེ་དག་བསམ་གཏན་དེ་དག་དང་། ཚད་མེད་པ་དེ་དག་གིས་འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་བར་དག་སྒོམ་པར་བྱེད་དོ། །​དེ་དག་བསྒོམས་ནས་ཐེག་པ་གསུམ་པོ་དག་གིས་རིམ་གྱིས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་འགྱུར་རོ། །​དེ་དག་ལས་ཁ་ཅིག་ནི་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བར་དུ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་ལས་ཡོངས་སུ་མི་ཉམས་ཏེ། རབ་འབྱོར་དེ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སྤྱོད་པ། སེམས་ཅན་རྣམས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སྦྱོར་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །​རབ་འབྱོར་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སྤྱོད་པ། སེམས་ཅན་རྣམས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པས་ཡོངས་སུ་སྡུད་པ་ཡིན་ཞེ་ན། རབ་འབྱོར་འདི་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་སེམས་ཅན་ཤེས་རབ་འཆལ་བ་དག་མཐོང་ན། འདི་སྐད་དུ་ཀྱེ་སེམས་ཅན་དག་ཁྱེད་ཅག་ཅིའི་ཕྱིར་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྒོམ་པར་མི་བྱེད་ཅེས་འདོམས་ཤིང་རྗེས་སུ་སྟོན་པར་བྱེད་དོ། །​དེ་དག་འདི་སྐད་དུ། རྐྱེན་དང་མི་ལྡན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་ཟེར་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་གནས་ནས། སེམས་ཅན་དེ་དག་ལ་འདི་སྐད་དུ། ཀྱེ་སེམས་ཅན་དག་ང་ལས་ཡོ་བྱད་དག་ལོང་ཤིག །​ང་ལས་ཡོ་བྱད་དག་བླངས་ནས་ཀྱང་སྦྱིན་པ་བྱིན་ཅིག །​ཚུལ་ཁྲིམས་སྲུངས་ཤིག །​བཟོད་པ་སྒྲུབས་ཤིག །​བརྩོན་འགྲུས་རྩོམས་ཤིག །​བསམ་གཏན་སྒོམས་ཤིག །​རྣམ་པ་དེ་དག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ནས་ཀྱང་འདི་ལྟར་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh10.html?part=UT22084-029-001-12821#UT22084-029-001-12821