Degé Kangyur volume 31, F.118.a

ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་བསྒྲུབ་པར་བྱས། ཁྱེད་ཅག་བརྩོན་འགྲུས་རྩོམས་ཤིག་ཅེས་ཟེར་ཏེ། དེར་སེམས་ཅན་དེ་དག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེའི་ཡོ་བྱད་དེ་དག་གིས་ལུས་དང་སེམས་ཀྱི་བརྩོན་འགྲུས་རྩོམ་པར་བྱེད་དེ། དེ་དག་ལུས་དང་སེམས་ཀྱི་བརྩོན་འགྲུས་དང་ལྡན་པས། དགེ་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་དོ། །​དགེ་བའི་ཆོས་དེ་དག་གིས་འཕགས་པ་ཟག་པ་མེད་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒོམ་པར་བྱེད་དོ། །​དེ་དག་བསྒོམས་པས་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །ལན་ཅིག་ཕྱིར་འོང་བའི་འབྲས་བུ་དང་། ཕྱིར་མི་འོང་བའི་འབྲས་བུ་དང་། དགྲ་བཅོམ་པ་ཉིད་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །​རང་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །​བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་ཏེ། རབ་འབྱོར་དེ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སྤྱོད་པ། སེམས་ཅན་རྣམས་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སྦྱོར་བ་ཡིན་ནོ། །​རབ་འབྱོར་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སྤྱོད་པ། སེམས་ཅན་རྣམས་བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སྦྱོར་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ཞེ་ན། རབ་འབྱོར་འདི་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་སེམས་ཅན་སེམས་རྣམ་པར་གཡེངས་པ་དག་མཐོང་ན། འདི་སྐད་དུ། ཀྱེ་སྐྱེས་བུ་དག་ཁྱེད་ཅག་ཅིའི་ཕྱིར་བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སྙོམས་པར་མི་འཇུག་ཅེས་འདོམས་པར་བྱེད་དོ། །​དེ་དག་འདི་སྐད་དུ་རྐྱེན་དང་མི་ལྡན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་ཟེར་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སྤྱོད་པ་སེམས་ཅན་དེ་དག་ལ་འདི་སྐད་དུ། ཀྱེ་སྐྱེས་བུ་དག་ངས་ཁྱེད་ཅག་རྐྱེན་གང་དག་གིས་འདི་ནི་ནང་ངོ་། །​འདི་ནི་ཕྱི་རོལ་ལོ། །​འདི་ནི་ནང་དང་ཕྱི་རོལ་ལོ། །​ཞེས་རྣམ་པར་རྟོག་པར་མི་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་བུའི་རྐྱེན་དག་ཉེ་བར་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ། དེར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེས་སེམས་ཅན་དེ་དག་ལ་རྐྱེན་གང་དང་གང་དག་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh10.html?part=UT22084-029-001-12820#UT22084-029-001-12820