Degé Kangyur volume 31, F.117.a

ལ་གནས་ནས། དེ་ལྟར་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པས་སེམས་ཅན་རྣམས་སྡུད་པར་བྱེད་དོ། །​རབ་འབྱོར་གཞན་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་གནས་ནས། སེམས་ཅན་གང་དག་འཁྲུག་པ་དང་། གནོད་སེམས་ཀྱི་སེམས་དང་ལྡན་པའི་སེམས་ཅན་དེ་དག་ལ་ཚིག་འདི་སྐད་ཅེས་བརྗོད་དེ། རིགས་ཀྱི་བུ་དག་ཁྱེད་ཅག་རྒྱུ་གང་གིས་ཕོངས་ནས། འཁྲུག་པར་བྱེད་པའམ། གནོད་སེམས་སུ་བྱེད་པའམ། སྐྱོན་འདོགས་པར་བྱེད་པའི་ཟས་སམ། སྐོམ་འམ། ཡོ་བྱད་གང་ཡང་རུང་བའི་བར་དག་ང་ལས་ལོང་ཤིག་དང་། ངས་ཁྱེད་ཅག་ཕོངས་པ་མེད་པར་བྱས། དེའི་ཕྱིར་ཁྱེད་ཅག་འཁྲུག་པ་དང་། གནོད་སེམས་སུ་མ་བྱེད་ཅིག །​ང་ཡང་ཁྱེད་ཀྱི་ཡིན་ལ་ཁྱེད་ཀྱང་ངའི་ཡིན་ཏེ། ང་ལ་ཅི་བདོག་པ་དེ་ཡང་ཁྱེད་ཀྱི་ཡིན་གྱིས་སུ་ལ་ཅི་དགོས་པ་དག་ལོང་ཤིག་དང་། ངས་ཁྱེད་ཅག་ཟས་དང་སྐོམ་དང་། གོས་དང་ཡོ་བྱད་གང་ཡང་རུང་བའི་བར་དག་གིས་ཕོངས་པ་མེད་པར་བྱས། ཅི་ནས་ཀྱང་ཁྱེད་ཅག་ཁྲོ་བ་དང་། གནོད་སེམས་ཀྱི་དབང་དུ་མི་འགྱུར་བར་གྱིས་ཤིག་ཅེས་དེ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་གནས་ནས། སེམས་ཅན་དེ་དག་བཟོད་པ་ལ་སྦྱོར་བར་བྱེད་དེ། ཁྱེད་ཅག་གང་གི་ཕྱིར་ཁྲོ་བ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་དེ་ནི་སྙིང་པོ་མེད་པ་སྟེ། དེ་ལ་ནི་དངོས་པོ་གང་ཡང་མེད་དོ། །​ཁྲོ་བ་དེ་ནི་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པར་ཡོངས་སུ་བརྟགས་པས་ཁྱེད་ཅག་གང་གི་ཕྱིར་མངོན་པར་ཆགས་པ་དང་། འཁྲུག་པ་དང་། གནོད་སེམས་སུ་བྱེད་ཅིང་། མངོན་པར་ཆགས་པ་དང་། འཁྲུག་པ་དང་། གནོད་སེམས་སུ་གྱུར་ནས་ཀྱང་དབྱིག་པས་རྡེག་པ་དང་། མཚོན་གྱིས་འདེབས་ཤིང་། གཅིག་གིས་གཅིག་སྲོག་དང་འབྲལ་བར་བྱེད་པ་དེ་ལ་ནི་དངོས་པོ་གང་ཡང་མེད་དོ། །​དེའི་ཕྱིར་ཁྱེད་ཅག་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཀུན་ཏུ་རྟོག་པས་འཁྲུགས་པར་གྱུར་ན་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་ལྟུང་བར་འགྱུར་བའམ། དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་སམ། གཤིན་རྗེའི་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh10.html?part=UT22084-029-001-12818#UT22084-029-001-12818