Degé Kangyur volume 31, F.113.b

དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་ཆོས་གང་ཡང་གཅིག་པའམ། ཐ་དད་པའམ། སོ་སོ་བར་ཡང་མི་དམིགས་ལ། གོ་ཆ་གང་འཚལ་བས་འདོད་པའི་ཁམས་ན་ཡང་མི་གདའ། གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་ན་ཡང་མི་གདའ། གཟུགས་མ་མཆིས་པའི་ཁམས་ན་ཡང་མི་གདའ། འདུས་བྱས་ཀྱི་ཁམས་ན་ཡང་མི་གདའ། འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་ཁམས་ན་ཡང་མི་གདའ་ལ། སེམས་ཅན་རྣམས་ཁམས་གསུམ་ནས་ཡོངས་སུ་ཐར་བར་བགྱིད་ཀྱང་སེམས་ཅན་དང་། སེམས་ཅན་དུ་གདགས་པ་ཡང་མི་དམིགས་པ་དེ་ལྟ་བུའི་གོ་ཆ་འཚལ་བ་དེ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་སྤྲོ་བ་ཆེ་བ་ལགས་སོ། །​སེམས་ཅན་དུ་གདགས་པ་མ་མཆིས་པས་སེམས་ཅན་མ་བཅིངས་མ་གྲོལ་ལ། སེམས་ཅན་མ་བཅིངས་མ་གྲོལ་བས། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་མ་མཆིས་ཤིང་། རྣམ་པར་བྱང་བ་མ་མཆིས་ལགས་སོ། །​ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་མ་མཆིས་ལ། རྣམ་པར་བྱང་བ་མ་མཆིས་པས་འགྲོ་བའི་བྱེ་བྲག་ཀྱང་མ་མཆིས་ལགས་སོ། །​འགྲོ་བའི་བྱེ་བྲག་མ་མཆིས་པ་ལ་ནི་ལས་ཀྱང་མ་མཆིས། ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀྱང་མ་མཆིས་ལགས་སོ། །​ལས་མ་མཆིས་ཤིང་ཉོན་མོངས་པ་མ་མཆིས་པ་ལ་ནི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་གང་གིས་བདག་གམ། སེམས་ཅན་དག་འགྲོ་བ་ལྔའི་འཁོར་བ་ན་གདའ་བར་འགྱུར་བའི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་མཆིས་པར་ཡང་ག་ལ་འགྱུར་ལགས། དེ་སྐད་ཅེས་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་དེ་བཞིན་ཏེ། དེ་དེ་བཞིན་ནོ། །​ཇི་སྐད་སྨྲས་པ་དེ་བཞིན་ཏེ། ཤཱ་རིའི་བུ་གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་ཞིག་སྔོན་ཡོད་པར་གྱུར་ལ། ཕྱིས་མེད་པར་གྱུར་ན་ནི་དེའི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་སྔོན་ཡོད་པར་གྱུར་ལ། ཕྱིས་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་ཡང་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་ཞིང་། འགྲོ་བ་ལྔའི་འཁོར་བ་ཡང་སྔོན་དངོས་པོ་ཡོད་པར་གྱུར་ལ། ཕྱིས་དངོས་པོ་མེད་པར་གྱུར་ན། དེ་ཡང་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་བ་ཞིག་ན། ཤཱ་རིའི་བུ་འདི་ལྟར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་བྱུང་ཡང་རུང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh10.html?part=UT22084-029-001-12811#UT22084-029-001-12811