Degé Kangyur volume 30, F.271.b

དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་མིག་ལམ་དུ་མི་སྣང་བ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་ལ་ཆོས་མི་སྣང་ངོ་། །​ཆོས་ཀྱིས་ཆོས་མི་མཐོང་ངོ་། །​ཇི་ལྟར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་མི་འཁྲུགས་པ་དེ་དང་། ཉན་ཐོས་དེ་དག་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་པའི་གང་ཟག་དེ་དག་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དེ་མིག་ལམ་དུ་མི་སྣང་བ་དེ་བཞིན་དུ། ཀུན་དགའ་བོ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་མིག་ལམ་དུ་མི་སྣང་བ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་ཀྱིས་ཆོས་མི་མཐོང་ངོ་། །​ཆོས་ཀྱིས་ཆོས་ཀུན་མི་ཤེས་ཏེ། ཀུན་དགའ་བོ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ཤེས་པ་མེད་པ་མཐོང་བ་མེད་པ་བྱ་བ་ལ་མཐུ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཀུན་དགའ་བོ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་སྙིང་པོ་མེད་པའི་ཕྱིར་གཡོ་བ་མེད་པ་དང་། གཟུང་བ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། ཀུན་དགའ་བོ་ཆོས་ཐམས་ཅད་གཡོ་བ་མེད་པ་དང་། གཟུང་བ་མེད་པས་ན། བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཀུན་དགའ་བོ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་སྒྱུ་མའི་སྐྱེས་བུ་ལྟར་རིག་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་དེ་ལྟར་སྤྱོད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ནི། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སྤྱོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་གང་ལ་ཡང་མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་དེ་ལྟར་སློབ་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ནི། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སློབ་པ་ཡིན་ནོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པར་འདོད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་ཀྱང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་བསླབ་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ལྟར་སློབ་པ་ནི་མཆོག་ཅེས་བྱའོ། །​ཐུ་བོ་ཞེས་བྱའོ་རབ་ཅེས་བྱའོ། །​རབ་མཆོག་ཅེས་བྱའོ། །​གྱ་ནོམ་པ་ཞེས་བྱའོ། །​བླ་ན་མེད་པ་དང་། གོང་ན་མེད་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ལ་བདེ་བ་དང་། མགོན་མེད་པ་རྣམས་ཀྱི་མགོན་བྱེད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་རྗེས་སུ་གནང་བ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བསྔགས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་གནས་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh10.html?part=UT22084-029-001-12520#UT22084-029-001-12520