Degé Kangyur volume 2, F.12.a

རིགས་མཉམ་པ་ལས་ཆུང་མ་བླངས་ཏེ། དེ་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་རྩེ་བར་བྱེད། དགའ་བར་བྱེད། དགའ་མགུར་སྤྱོད་པར་བྱེད་དོ། །​དེ་རྩེ་བར་བྱེད་དགའ་བར་བྱེད། དགའ་མགུར་སྤྱོད་པར་བྱེད་པ་ན་ཁྱེའུ་ཞིག་བཙས་ཏེ། དེས་དེའི་མིང་རི་བོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བར་བཏགས་སོ། །​དེ་ཡང་རྩེ་བར་བྱེད་དགའ་བར་བྱེད། དགའ་མགུར་སྤྱོད་པར་བྱེད་པ་ན་བུ་མོ་ཞིག་བཙས་ཏེ། དེའི་མིང་ནི་སེར་བ་ཞེས་བྱ་བར་བཏགས་སོ། །​བྲམ་ཟེ་མོ་ནི་འཁོར་བྲལ་ཞེས་བྱའོ། །​མནའ་མ་ནི་གློག་ཅེས་བྱའོ། །​དེས་བསམས་པ། ཡང་དང་ཡང་དུ་སེར་བ་གཅོད་ཅིང་ཅི་ལས་མེད། ཡུན་རིང་རབ་ཏུ་སྔགས་ཀྱིས་དགག་པར་བྱའོ་ཞེས་དེས་ཡུན་རིང་པོར་སྔགས་ཀྱིས་དགག་པ་བྱས་ཏེ་བཞག་པས་སེར་བ་མི་འབབ་པར་གྱུར་ཏོ། །​རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཀྱི་བྲམ་ཟེ་དང་ཁྱིམ་བདག་རྣམས་ཀྱིས་སྨྲས་པ། བདག་ཅག་ཁོ་ནའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་མཐུས་སེར་བ་མི་འབབ་ན། ཅིའི་ཕྱིར་དབང་ཐང་སྦྱིན་ཞེས་དེ་རྣམས་ཀྱིས་བཅད་དོ། །​བྲམ་ཟེ་དེ་ཕྲག་དོག་གི་ཟིལ་གྱིས་ནོན་པས་བུ་ཡང་སྔགས་ཀྱི་ཚིག་རྣམས་འཛིན་དུ་མ་བཅུག་གོ། །​བདེ་བ་ལ་ཆགས་པས་ཁ་ཏོན་ཡང་མ་བྱས་ལ་སྨན་ཡང་སྐམ་དུ་མ་བཅུག་གོ། །​དེས་སྔགས་ཀྱི་ཚིག་རྣམས་ནི་བསམས་ན་བརྗེད་སྨན་ནི་མ་བསྐམས་པས་རུལ་བར་གྱུར་ཏོ། །​དེ་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཀྱི་བྲམ་ཟེ་དང་ཁྱིམ་བདག་རྣམས་ལ་སྙིང་ན་ཆེས་ནས། དེ་རྣམས་ལ་ཀླན་ཀ་བཙལ་བའི་ཕྱིར་མུ་སྟེགས་ཀྱི་གནས་དང་དཀའ་ཐུབ་ཀྱི་ཚལ་དེ་དང་དེ་དག་ཏུ་སོང་ནས་དྲིས་པ། ཤེས་ལྡན་དག་གང་གིས་གང་བསམས་པ་དང་། གང་དོན་དུ་གཉེར་བ་དེ་ལ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བའི་ཐབས་ལྟ་ཅི་ཡོད། །​དེ་ན་ཁ་ཅིག་གིས་སྨྲས་པ། མེར་ཞུགས་ཤིག །​ཁ་ཅིག་གིས་སྨྲས་པ། དུག་ཟོ་ཤིག །​ཁ་ཅིག་གིས་སྨྲས་པ། གཡང་ས་ནས་བདག་ཉིད་མཆོངས་ཤིག །​ཁ་ཅིག་གིས་སྨྲས་པ། བདག་རང་གི་སྐེ་ལ་ཐག་པ་ཐོགས་ཏེ་ཤིང་གི་ཡལ་ག་ལས་འཕྱང་དུ་ཆུག་ཤིག་ཅེས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་འཆི་བའི་ཐབས་བསྟན་གྱི། ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ཐབས་ནི་མ་ཡིན་པས་དེ་རིམ་གྱིས་འོད་མའི་ཚལ་དུ་སོང་ངོ་། །​དེས་དགེ་སློང་ཞིག་མཐོང་ནས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh1-6.html?part=UT22084-001-006-7918#UT22084-001-006-7918