Degé Kangyur volume 2, F.9.b

གི་ཆོས་ཉན་པའི་བར་ཡང་ཆད་པར་གྱུར་ཏོ་སྙམ་ནས། དེ་སྟན་ལས་ལངས་ཏེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་གཉིས་ལ་མགོ་བོས་ཕྱག་བྱས་ཏེ་སོང་ངོ་། །​དེ་སོང་ནས་བློན་པོ་རྣམས་ལ་བསྒོ་བ། ཁྱིམ་བདག་འདི་གཉིས་གང་གི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྤྱན་སྔ་ནས་དོང་བ་དེའི་ཚེ། ཁྱེད་གཉིས་ངའི་ཡུལ་ན་མ་འདུག་ཤིག་ཅེས་བསྒོས་ཤིག །​དེ་གཉིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་གཉིས་ལ་མགོ་བོས་ཕྱག་འཚལ་ནས་སོང་བ་དང་། བློན་པོ་དག་གིས་བསྒོ་བ། ལྷའི་ཞལ་ནས་ཁྱེད་ཅག་གཉིས་ངའི་ཡུལ་ན་མ་འདུག་ཤིག་ཅེས་གསུང་ངོ་། །​དེ་གཉིས་ཀྱིས་སྨྲས་པ། བཀའ་བཞིན་འཚལ་མཆིའོ། །​བསམས་པ་བདག་ཅག་གཉིས་ཀྱིས་ཡུན་རིང་པོ་ཞིག་ནས་བསམས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཚེགས་ཆུང་ངུས་གྲུབ་བོ་སྙམ་མོ། །​དེ་ནས་འོད་པའི་ཆུ་ཆེན་པོ་ཕྱུང་ནས་གྲོག་པོ་ཆུང་ངུའི་ནང་དུ་ཞུགས་སོ། །​གྲོག་པོ་ཆུང་ངུ་ནས་གྲོག་པོ་ཆེན་པོར་རོ། །​གྲོག་པོ་ཆེན་པོ་ནས་ཆུ་བྲན་དུའོ། །​ཆུ་བྲན་ནས་ཆུ་ཆེན་པོར་རོ། །​ཆུ་ཆེན་པོ་ནས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་ཏེ། གང་གི་ཚེ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་ཞུགས་པ་དེའི་ཚེ་དེ་གཉིས་ཕྱིར་ཞིང་ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་ཤིན་ཏུ་འཕེལ་བར་གྱུར་ཏོ། །​ཇི་ཙམ་དུས་གཞན་ཞིག་ན་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཀྱི་དཀའ་ཐུབ་ཀྱི་ཆུ་ལྔ་བརྒྱ་དང་། ཆུ་མིག་དང་མཚོ་དང་། མཚེའུ་རྣམས་ཀྱང་ཆུང་བ་དང་། ཡོངས་སུ་ཟད་པ་དང་། གཏུགས་པར་གྱུར་ལ་ཐུག །​ལྷས་ཀྱང་དུས་དུས་སུ་ཆར་གྱི་རྒྱུན་ལེགས་པར་མ་ཕབ་པས་ལོ་ཉེས་པར་གྱུར་ཏེ། མུ་གེ་ཉམ་ང་བ་དགོན་པའི་སློང་མོ་པས་ཟས་རྙེད་པར་དཀའ་བ་བྱུང་བར་གྱུར་ཏོ། །​རྒྱལ་པོས་བསམས་པ། རྒྱལ་པོའི་ཁབ་འདི་ན་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་རི་བོ་དང་། གྲོག་མཁར་གནས་ཏེ། དེ་གཉིས་ཀྱི་མཐུས་དཀའ་ཐུབ་ཀྱི་ཆུ་ལྔ་བརྒྱ་ཡང་འབབ། ཆུ་མིག་དང་། མཚོ་དང་། མཚེའུ་རྣམས་ཀྱང་ཆུ་ཆེ། ལྷས་ཀྱང་དུས་དུས་སུ་ཆར་གྱི་རྒྱུན་ལེགས་པར་ཕབ་པ་ཉིད་ཀྱིས་ལོ་ཏོག་ལེགས་པར་གྱུར་ན། ད་ནི་དཀའ་ཐུབ་ཀྱི་ཆུ་ལྔ་བརྒྱ་དང་། ཆུ་མིག་དང་མཚོ་དང་། མཚེའུ་རྣམས་ཀྱང་ཆུང་བ་དང་། ཡོངས་སུ་ཟད་པ་དང་། གཏུགས་པར་གྱུར་ལ་ཐུག །The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh1-6.html?part=UT22084-001-006-7913#UT22084-001-006-7913