Degé Kangyur volume 1, F.309.a

དེ་ཙན་དན་ས་མཆོག་གིས་བཀང་སྟེ་ཆས་པ་དང་རིམ་གྱིས་གྲོང་ཁྱེར་སློ་མ་ལྟ་བུར་ཕྱིན་ཏོ། །​དེ་ནས་གང་པོས་ཕུ་བོ་ལ་སྨྲས་པ། གང་གི་མིང་གིས་གྲུ་བོ་ཆེ་གྲུབ་སྟེ་འོངས་པ་དེ་ནི་དེ་དབང་བས་ཁྱོད་ཀྱིས་རིན་པོ་ཆེ་ནི་ཚོང་པ་འདི་རྣམས་ལ་གོས་ཤིག །​བདག་གིས་ནི་ཙན་དན་ས་མཆོག་འདི་རྣམས་ཀྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཕྱིར་ཙན་དན་གྱི་ཕྲེང་བའི་ཁང་བཟངས་བརྩིག་གོ། །​དེས་ཚོང་པ་དེ་རྣམས་ལ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམས་བགོས་སོ། །​དེ་ནས་གང་པོས་ཙན་དན་ས་མཆོག་གི་ཁང་བཟངས་ཞིག་བརྩིག་པར་བརྩམས་ཏེ། དེས་བཟོ་བོ་དག་བཀུག་ནས་སྨྲས་པ། ཤེས་ལྡན་དག་ཅི་ཉི་མ་རེ་རེ་ཞིང་ཀཱར་ཥཱ་པ་ཎ་ལྔ་བརྒྱ་ལེན་ནམ་འོན་ཏེ་ཙན་དན་ས་མཆོག་གི་ཕྱེ་མ་ཕོ་སུམ་གང་ལེན། དེ་དག་གིས་སྨྲས་པ། འཕགས་པ་ཙན་དན་ས་མཆོག་གི་ཕྱེ་མ་ཕོ་སུམ་གང་འཚལ་ལོ། །​ཇི་ཙམ་ན་རིང་པོ་མ་ཐོགས་པར་ཙན་དན་གྱི་ཕྲེང་བའི་ཁང་བཟངས་བརྩིགས་ཏེ་བྱི་དོར་ཐམས་ཅད་ཟིན་པར་གྱུར་ཏོ། །​དེ་ན་ཞོགས་མ་དང་ཕྱེ་མའི་ལྷག་མ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ཀྱང་བཏགས་ནས་དེ་ཉིད་ལ་ཞལ་ཞལ་དུ་བྱུགས་སོ། །​དེས་སྤུན་དེ་རྣམས་ཕན་ཚུན་དུ་ཐམས་ཅད་བཟོད་པ་གསོལ་དུ་བཅུག་ནས་སྨྲས་པ། སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་ལ་ཞལ་ཟས་གསོལ་ཅིག །​འཕགས་པ་གང་པོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ན་བཞུགས། མཉན་ཡོད་ནའོ། །​ལམ་ཇི་སྲིད་མཆིས། མཉན་ཡོད་ན་དཔག་ཚད་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་མོ། །​རེ་ཞིག་རྒྱལ་པོ་ལ་བརྟག་པར་བགྱིའོ། །​དེ་བཞིན་དུ་གྱིས་ཤིག །​དེ་དག་རྒྱལ་པོའི་དྲུང་དུ་དོང་ནས་ལྷ་བདག་ཅག་ནི་སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་ཞལ་ཟས་གསོལ་བར་འཚལ་ན། ལྷས་བདག་ཅག་ལ་བསྟང་དུ་གསོལ། རུང་གིས་དེ་བཞིན་དུ་བྱའོ། །​དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་གང་པོ་ཁང་སྟེང་དུ་འཛེགས་ནས་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་ལོགས་སུ་ཁ་བལྟས་ཏེ། པུས་མོ་ལྷ་ང་གཉིས་ས་ལ་བཙུགས་ཏེ་འདུག་ནས་མེ་ཏོག་གིས་གཏོར། བདུག་པས་བདུགས་ནས་ཁྱིམ་པ་ཞིག་གསེར་གྱི་བྱ་མ་བུམ་འཛིན་དུ་བཅུག་སྟེ་གསོལ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh1-6.html?part=UT22084-001-006-7892#UT22084-001-006-7892