Degé Kangyur volume 1, F.305.b

པར་ཤེས་པར་བྱ་བའི་ཆོས་སྡུག་པ་དང་། ཆགས་པ་དང་། དགའ་བ་དང་། ཡིད་དུ་འོང་བ་དང་། འདོད་པ་དང་། ལྡན་པ་དང་ཀུན་དུ་ཆགས་པར་འགྱུར་བ་རྣམས་ཡོད་ལ། དེ་དག་གལ་ཏེ་དགེ་སློང་གིས་ཤེས་ནས་ཞེས་བྱ་བ་ནས། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལས་རིང་དུ་གྱུར་པ་ཞེས་བྱའོ་ཞེས་བྱ་བའི་བར་སྔ་མ་བཞིན་ནོ། །​གང་པོ་མིག་གིས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བྱ་བའི་གཟུགས་སྡུག་པ་དང་། ཆགས་པ་དང་། དགའ་བ་དང་། ཡིད་དུ་འོང་བ་དང་། འདོད་པ་དང་ལྡན་པ་དང་། ཀུན་དུ་ཆགས་པར་འགྱུར་བ་ཡོད་ལ། དེ་དག་གལ་ཏེ་དགེ་སློང་གིས་མཐོང་ནས་མངོན་པར་མི་དགའ་བ་དང་། མངོན་པར་མི་སྟོད་པ་དང་། ལྷག་པར་མ་ཆགས་པ་དང་། ལྷག་པར་མི་ཞེན་ཅིང་གནས་ན་དེ་དག་ལ་མངོན་པར་མི་དགའ་བ་དང་། མངོན་པར་མི་སྟོད་པ་དང་། ལྷག་པར་མ་ཆགས་པ་དང་། ལྷག་པར་མ་ཞེན་པར་གནས་པ་དེ་ལ་ཀུན་དུ་དགའ་བ་མི་འབྱུང་ངོ་། །​ཀུན་དུ་དགའ་བ་མེད་ན་དགའ་བ་དང་ཡིད་བདེ་བ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །​དགའ་བ་དང་ཡིད་བདེ་བ་མེད་ན་ཀུན་དུ་མ་ཆགས་པར་འགྱུར་རོ། །​ཀུན་དུ་ཆགས་པ་མེད་ན་ཀུན་དུ་སྦྱོར་བ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །​ཀུན་དུ་སྦྱོར་བ་མེད་ན་དགའ་བ་དང་། ཀུན་དུ་ཆགས་པ་དང་། ཀུན་དུ་སྦྱོར་བ་དང་མི་ལྡན་པའི་དགེ་སློང་ནི་གང་པོ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་ཉེ་བར་གྱུར་པ་ཞེས་བྱའོ། །གང་པོ་རྣ་བས་རྣམ་པར་ཤེས་པར་བྱ་བའི་སྒྲ་དང་། སྣས་རྣམ་པར་ཤེས་པར་བྱ་བའི་དྲི་དང་། ལྕེས་རྣམ་པར་ཤེས་པར་བྱ་བའི་རོ་དང་། ལུས་ཀྱིས་རྣམ་པར་ཤེས་པར་བྱ་བའི་རེག་བྱ་དང་། ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་པར་ཤེས་པར་བྱ་བའི་ཆོས་སྡུག་པ་དང་། ཆགས་པ་དང་། དགའ་བ་དང་། ཡིད་དུ་འོང་བ་དང་། འདོད་པ་དང་ལྡན་པ་དང་། ཀུན་དུ་ཆགས་པར་འགྱུར་བ་ཡོད་ལ། དེ་དག་གལ་ཏེ་དགེ་སློང་གིས་ཤེས་ནས་ཞེས་བྱ་བ་ནས། དེ་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་ཉེ་བར་གྱུར་པ་ཞེས་བྱའོ་ཞེས་བྱ་བའི་བར་གོང་མ་བཞིན་དུའོ། །​གང་པོ་ངས་མདོར་བསྡུས་པའི་གདམས་ངག་འདིས་ཁྱོད་ལ་གཏམས་ན་གང་དུ་གནས་པར་འདོད། གང་དུ་གནས་བཅའ་བར་འདོད། བཙུན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་མདོར་བསྡུས་པའི་གདམས་ངག་འདིས་བདག་ལ་གཏམས་ལགས་པས་གྲོ་བཞིན་སྐྱེས་གནས་པའི་ཡུལ་གྱི་མཐར་མཆིས་པར་འཚལ་ལགས་སོ། །​གང་པོ་གྲོ་བཞིན་སྐྱེས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh1-6.html?part=UT22084-001-006-7885#UT22084-001-006-7885