Degé Kangyur volume 1, F.300.a

ཟིན་གྱིས་བགོའོ། །​དེས་སྨྲས་པ། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ན་གཟུ་བོ་མི་ལྔ་ཞིག་བོས་ཤིག །​དེ་གཉིས་ཀྱིས་སྨྲས་པ། བདག་ཅག་གིས་སྔ་མོ་ཞིག་ཏུ་བགོས་ཟིན་ན་གཟུ་བོ་མི་ལྔ་ཅི་དགོས་ཀྱིས་གཅིག་གིས་ནི་ཁྱིམ་ན་ཡོད་པ་དང་ཞིང་ན་ཡོད་པ་དག་གོ། །​གཅིག་གིས་ནི་ཚོང་ཁང་ན་ཡོད་པ་དང་ཡུལ་གྱི་མཐའ་ན་ཡོད་པའོ། །​གཅིག་གིས་ནི་གང་པོའོ། །​དེས་སྨྲས་པ། ཅི་གང་པོའི་སྐལ་བ་མི་སྦྱིན་ནམ། དེ་གཉིས་ཀྱིས་སྨྲས་པ། བྲན་མོའི་བུ་དེ་ལ་བགོ་སྐལ་སུས་སྦྱིན། དེར་མ་བས་ཀྱིས་དེ་ཉིད་བདག་ཅག་གིས་བགོའོ། །​གལ་ཏེ་ཁྱོད་བཞེད་ན་ཁྱོད་ཉིད་སྣོམས་ཤིག །​དེས་བསམས་པ། ཕ་ན་རེ་བདག་ལ་ཁྱོད་ཀྱིས་བདོག་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་བཏང་ཡང་གང་པོ་གཏང་བར་མི་བྱའོ་ཞེས་བསྒོ་བས་གང་པོ་བླང་བར་བྱའོ་སྙམ་དུ་བསམས་ནས་སྨྲས་པ། གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ན་གང་པོ་ནི་ཁོ་བོས་བཀུར་རོ། །​ཁྱིམ་ན་ཡོད་པ་དང་། ཞིང་ན་ཡོད་པ་དབང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རིངས་པར་ཁྱིམ་དུ་སོང་ནས་སྨྲས་པ། མནའ་མཐུ་མོ་ཕྱུང་ཤིག །​དེ་ཕྱིར་བྱུང་བ་དང་སླར་ཡང་མ་འཇུག་ཤིག །​ཅིའི་ཕྱིར། བདག་ཅག་གིས་ཁྱིམ་དུ་གཏོགས་པ་བགོས་ཟིན་ཏོ། །​ཚོང་ཁང་ན་ཡོད་པ་དང་། ཡུལ་གཞན་ན་ཡོད་པ་དབང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཚོང་ཁང་དུ་སོང་ནས་སྨྲས་པ། གང་པོ་མར་བོབས་ཤིག །​དེས་བབས་པ་དང་། ད་ཕན་ཆད་མ་འཛེག་ཤིག །​ཅིའི་ཕྱིར། བདག་ཅག་གིས་ཁྱིམ་བགོས་ཏེ། ཡུལ་གཞན་ན་ཡོད་པ་དང་ཚོང་ཁང་ན་ཡོད་པ་ནི་བདག་གི་ཡིན་ནོ། །​དེས་སྨྲས་པ། བདག་གི་བགོ་སྐལ་བྱིན་ཅིག ། དེས་སྨྲས་པ། ཁྱོད་བྲན་མོའི་བུ་ཡིན་ན་ཁྱོད་ལ་ཅིའི་ཕྱིར་བགོ་སྐལ་བྱིན། དེར་མ་ཟད་ཁྱོད་ཉིད་ཁོ་བོ་ཅག་གིས་བགོས་ཏེ་ཕུ་བོ་ཆེན་པོས་ཐོབ་བོ། །​འབྱོར་ལེན་གྱི་ཆུང་མ་གང་པོ་དང་ལྷན་ཅིག་འགྲོགས་ཏེ་གཉེན་ཞིག་གི་ཁྱིམ་དུ་དོང་བ་ན་བུས་པ་བཀྲེས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh1-6.html?part=UT22084-001-006-7874#UT22084-001-006-7874