Degé Kangyur volume 2, F.184.a

ལེགས་མཐོང་ཆེན་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​ལྷ་ཆོས་དང་མཐུན་པའི་ཁང་བཟངས་རྩིག་པ་ལ་ཐུགས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་བསྐྱུང་དུ་གསོལ། ལྷའི་ཆོས་དང་མཐུན་པའི་ཁང་བཟངས་བདག་ཅག་གིས་བརྩིག་པར་བགྱིའོ། །​སྣ་བོ་དག་ཁོ་བོའི་ཡུལ་ན་འདི་འདྲ་བའི་ནོར་གྱི་རིགས་ཡོད་པས་མི་དགོས་སོ་ཞེས་སྨྲས་ནས་མ་གནང་ངོ་། །​དེ་ནས་ཁམས་ཀྱི་རྒྱལ་ཕྲན་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་གིས་རྒྱལ་པོ་ལེགས་མཐོང་ཆེན་པོའི་རྐང་པ་ལ་གཏུགས་ནས་ཁ་ཅིག་གིས་ནི་གོས་ཀྱི་མཐའ་ནས་བཟུང་། ཁ་ཅིག་གིས་ནི་རྒྱལ་པོ་ལེགས་མཐོང་ཆེན་པོ་ག་ལ་བ་དེ་ལོགས་སུ་ཐལ་མོ་སྦྱར་བ་བཏུད་ནས་རྒྱལ་པོ་ལེགས་མཐོང་ཆེན་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​ལྷ་ཆོས་དང་མཐུན་པའི་ཁང་བཟངས་རྩིག་པ་ལ་ཐུགས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་བསྐྱུང་དུ་གསོལ། ལྷའི་ཆོས་དང་མཐུན་པའི་ཁང་བཟངས་བདག་ཅག་གིས་བརྩིག་པར་བགྱིའོ། །​རྒྱལ་པོ་ལེགས་མཐོང་ཆེན་པོས་ཁམས་ཀྱི་རྒྱལ་ཕྲན་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ལ་ཅང་མི་སྨྲ་བས་གནང་ངོ་། །​དེ་ནས་ཁམས་ཀྱི་རྒྱལ་ཕྲན་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་གིས་རྒྱལ་པོ་ལེགས་མཐོང་ཆེན་པོ་ཅང་མི་སྨྲ་བས་གནང་བར་རིག་ནས་རང་རང་གི་གནས་སུ་དོང་སྟེ་གསེར་དང་། དངུལ་མང་པོ་དང་། རིན་པོ་ཆེའི་ཀ་བ་རེ་རེ་ཁྱེར་ནས། རྒྱལ་པོ་ལེགས་མཐོང་ཆེན་པོ་གང་ན་བ་དེར་དོང་སྟེ་ཕྱིན་ནས་རྒྱལ་པོ་ལེགས་མཐོང་ཆེན་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​ལྷའི་ཆོས་དང་མཐུན་པའི་ཁང་བཟངས་བདག་ཅག་གིས་གང་དུ་ཇི་ཙམ་ཞིག་བརྩིག་ལགས། གྲོང་པ་དག་ཁྱེད་ཀྱིས་དེའི་ཕྱིར་རྩྭ་ཅན་གྱི་ཤར་ཕྱོགས་སུ་ཆོས་དང་མཐུན་པའི་ཁང་བཟངས་མཆུར་དཔག་ཚད་གཅིག་རྒྱར་དཔག་ཚད་གཅིག་པ་ཞིག་རྩིགས་ཤིག །​དེ་ནས་ཁམས་ཀྱི་རྒྱལ་ཕྲན་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་གིས་རྩྭ་ཅན་གྱི་ཤར་ཕྱོགས་སུ་ཆོས་དང་མཐུན་པའི་ཁང་བཟངས་རྒྱར་དཔག་ཚད་གཅིག །​མཆུར་དཔག་ཚད་གཅིག་པ་ཞིག་བརྩིགས་ཏེ། ཆོས་དང་མཐུན་པའི་ཁང་བཟངས་ཀྱི་ཀ་རྟེན་གྱི་གཞི་རྣམ་པ་བཞི་པོ་གསེར་ལས་བྱས་པ་དང་། དངུལ་ལས་བྱས་པ་དང་། བཻ་ཌཱུརྱ་ལས་བྱས་པ་དང་། ཤེལ་ལས་བྱས་པ་བྲེས་སོ། །​ཆོས་དང་མཐུན་པའི་ཁང་བཟངས་ལ་ཀ་བ་རྣམ་པ་བཞི་པོ་གསེར་ལས་བྱས་པ་དང་། ཞེས་བྱ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh1-6.html?part=UT22084-001-006-8262#UT22084-001-006-8262