Degé Kangyur volume 2, F.161.b

འདས་ཀྱིས་གསུངས་ན། བདག་ཅག་གི་མེ་ཏོག་སིལ་མ་རྣམས་ལ་བསོད་ནམས་ཇི་སྙེད་ཅིག་ཏུ་འགྱུར་སྙམ་པ་དང་། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེའི་བསམ་པ་ཐུགས་སུ་ཆུད་ནས་ཚིགས་སུ་བཅད་དེ་གསུངས་པ། གང་ཞིག་རབ་དང་སེམས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི། །མཆོད་རྟེན་མེ་ཏོག་སིལ་མ་སྤུངས་པས་འཐོར། །​འཛམ་བུའི་ཆུ་བོའི་གསེར་གྱི་བྲེ་བོ་ནི། །​སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་ཡང་དེ་དང་མཉམ་པ་མིན། །​གཞན་དག་གིས་དེ་ལ་མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བ་བྱས་ནས་སེམས་ཀྱིས་མངོན་པར་འདུས་བྱས་པ། མེ་ཏོག་སིལ་མ་རྣམས་ཀྱི་བསོད་ནམས་དེ་སྙེད་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་ན། བདག་ཅག་གིས་མེ་ཏོག་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བ་ལ་བསོད་ནམས་ཇི་སྙེད་ཅིག་ཏུ་འགྱུར་སྙམ་པ་དང་། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་རྣམས་ཀྱི་བསམ་པ་ཐུགས་སུ་ཆུད་ནས་ཚིགས་སུ་བཅད་དེ་གསུངས་པ། མཁས་པ་གང་ཞིག་རབ་ཏུ་སེམས་དང་བས། །​སངས་རྒྱས་མཆོད་རྟེན་མེ་ཏོག་ཕྲེང་བསྐོར་བ། །​འཛམ་བུ་ཆུ་བོའི་གསེར་གྱི་སྒྲོམ་དག་ནི། །​སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་ཡང་དེ་དང་མཉམ་པ་མིན། །​གཞན་དག་གིས་དེ་ལ་མར་མེའི་ཕྲེང་བ་ཕུལ་ནས། སེམས་ཀྱིས་མངོན་པར་འདུས་བྱས་པ། མེ་ཏོག་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བའི་བསོད་ནམས་དེ་སྙེད་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་ན། བདག་ཅག་གིས་མེ་མར་ཕུལ་བའི་བསོད་ནམས་ཇི་སྙེད་ཅིག་ཏུ་འགྱུར་སྙམ་པ་དང་། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་དག་གི་བསམ་པ་ཐུགས་སུ་ཆུད་ནས་ཚིགས་སུ་བཅད་དེ་གསུངས་པ། མཁས་པ་གང་ཞིག་རབ་ཏུ་སེམས་དང་བས། །​སངས་རྒྱས་མཆོད་རྟེན་མར་མེ་འབུལ་བྱེད་ན། །​འཛམ་བུའི་ཆུ་བོའི་གསེར་སྲང་བྱེ་བ་ནི། །​སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་ཡང་དེ་དང་མཉམ་པ་མིན། །​གཞན་དག་གིས་དེ་ལ་དྲིའི་ཆུས་ཆག་ཆག་བཏབ་ནས། སེམས་ཀྱིས་མངོན་པར་འདུས་བྱས་པ། མར་མེ་ཕུལ་བའི་བསོད་ནམས་དེ་སྙེད་དུ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་ན། བདག་ཅག་གིས་དྲིའི་ཆུས་ཆག་ཆག་བཏབ་པའི་བསོད་ནམས་ཇི་སྙེད་ཅིག་ཏུ་འགྱུར་སྙམ་པ་དང་། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་རྣམས་ཀྱི་བསམ་པ་ཐུགས་སུ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh1-6.html?part=UT22084-001-006-8217#UT22084-001-006-8217