Degé Kangyur volume 2, F.140.a

སྩལ་པ། ཀུན་དགའ་བོ་ནས་འདི་སུ་ཞིག་གིས་བྱི་དོར་བྱས། བཙུན་པ་བྲམ་ཟེའི་བུ་མོ་ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་གིས་བགྱིས་ལགས་སོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་ཁྱོད་བྲམ་ཟེའི་བུ་མོ་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་སྐབས་ཀྱི་གཏམ་དག་བྱས་སམ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བགྱིས་ལགས་སོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་དེས་ན་ཁྱོད་བྲམ་ཟེའི་བུ་མོ་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་སྐབས་ཀྱི་གཏམ་ཇི་སྙེད་བྱས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ང་ལ་རྒྱས་པར་གསོལ་ཅིག །​དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོས་བྲམ་ཟེའི་བུ་མོ་དང་ལྷན་ཅིག་སྐབས་ཀྱི་གཏམ་ཇི་སྙེད་བྱས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་རྒྱས་པར་གསོལ་ཏོ། །​དེ་སྐད་ཅེས་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཅིའི་ཕྱིར་བུ་མོ་དེ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྔགས་པ་མ་བརྗོད། བཙུན་པ་བདག་གིས་འདི་སྙམ་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ནི་ཟབ་པ་ལགས་པས་བུ་མོ་འདིས་རྟོགས་པར་མི་འགྱུར་བ་གང་ལགས་པའི་གནས་དེ་མཆིས་སོ་སྙམ་དུ་བསམས་ནས། དེའི་སླད་དུ་བདག་གིས་དེ་ལ་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་བསྔགས་པ་བརྗོད་ལགས་སོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་ཁྱོད་ཀྱིས་མ་ལེགས་པ་ཞིག་བྱས་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱིས་གལ་ཏེ་དེ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྔགས་པ་བརྗོད་པ་བྱས་ན། དེས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པར་འགྱུར་བ་གང་ཡིན་པའི་གནས་དེ་ཡོད་པ་ཞིག །​ཀུན་དགའ་བོ་འོན་ཀྱང་བུ་མོ་དེ་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོའི་བཙུན་མོ་རིན་པོ་ཆེར་འགྱུར་རོ། །​ཀུན་དུ་བྲམ་ཟེའི་བུ་མོ་ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་དོན་དུ་ནས་བྱི་དོར་བྱས་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོའི་བཙུན་མོ་རིན་པོ་ཆེར་ལུང་བསྟན་ཏོ་ཞེས་སྒྲ་གྲགས་པ་དག་བུ་མོ་ལྔ་བརྒྱར་གཉིས་ཀྱིས་མ་ཚང་བ་ཞིག་གིས་ཐོས་ནས། དགེ་སློང་ལྔ་བརྒྱར་དགེ་སློང་གཉིས་ཀྱིས་མ་ཚང་བ་རྣམས་ཀྱི་ནས་བྱི་དོར་བྱས་ཏེ། དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ། བདག་ཅག་དེའི་འཁོར་དུ་གྱུར་ཅིག །​ཇི་ཙམ་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ནས་ཀྱི་བཤོས་གསོལ་བར་བརྩམས་པ་དང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོ་ཡི་མུག་ནས།The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh1-6.html?part=UT22084-001-006-8174#UT22084-001-006-8174