Degé Kangyur volume 2, F.125.a

ཟེ་སྔོར་གྱུར་ཅེས་བྱ་བ་རིག་བྱེད་དང་རིག་བྱེད་ཀྱི་ཡན་ལག་གི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རང་གི་སྨྲ་བ་གསལ་བར་བྱེད་པ། ཕ་རོལ་གྱི་རྒོལ་བ་ཚར་གཅོད་པར་ནུས་པ་དེའི་ཚིག་བདེན་པའི་རྗེས་སུ་འབྲང་བ་ཞིག་ཡོད་དོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་བརླག་གི་བྲམ་ཟེ་རྣམས་འདུས་ཤིང་ཚོགས་ཏེ། སྔོར་གྱུར་གྱི་དྲུང་དུ་སོང་ནས་མཁན་པོ་འདིར་དགེ་སྦྱོང་གཽ་ཏ་མ་མཆིས་ནས། དེར་ཤིན་ཏུ་རིགས་བཞི་པོ་རྣམ་པར་དག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་སྟོན་པར་བྱེད་དོ་ཞེས་ཐོས་ཞེས་བྱ་བའི་བར་གོང་མ་བཞིན་དུའོ། །​དེ་ནི་བཀུར་སྟི་མ་ཡིན་པས་སྐྲག་གོ་ཞེས་གདའ་ན། གལ་ཏེ་དེ་ལ་འགའ་ཞིག་གིས་བཀུར་སྟི་མ་ལགས་པ་བགྱིས་ན། དེ་ལྟ་ན་དེ་བཅོམ་བརླག་ཏུ་མཆིས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །​གལ་ཏེ་དེ་ལ་མི་སྨད་རིགས་ཀྱིས་བཀུར་སྟི་མ་ལགས་པ་བགྱིས་ན་ངོ་མཚར་དུ་མི་འཛིན་གྱི་གལ་ཏེ་དེ་ལ་སྐྱེས་བུ་གཙོ་བོ་འགའ་ཞིག་གིས་བཀུར་སྟི་མ་ལགས་པ་བགྱིས་ན་ལེགས་པར་འགྱུར་ན། བདག་ཅག་གི་སྐྱེས་བུ་གཙོ་བོ་མཁན་པོ་མ་ལགས་པ་སུ་ཞིག་མཆིས། ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་ལ་བཀུར་སྟི་མ་ལགས་པའི་ཚིག་གི་རྒྱ་ལྕག་གིས་སྤྱོ་བར་གསོལ། སྔོར་གྱུར་གྱིས་སྨྲས་པ། ཤེས་ལྡན་དག་བདག་གི་ལྕེ་འདི་ནི་བདེན་པའི་རྗེས་སུ་འབྲང་བ་ཡིན་ཏེ། གལ་ཏེ་སྤྱོ་བར་འོས་པ་ཞིག་ན་སྤྱོའོ། །​འོན་ཏེ་བསྟོད་པར་འོས་པ་ཞིག་ན་བསྟོད་དོ། །​དེ་ནས་བྲམ་ཟེ་སྔོར་གྱུར་བཅོམ་བརླག་ན་གནས་པའི་བྲམ་ཟེ་རྒན་རབས་རྒན་རབས་རྣམས་ཀྱིས་མདུན་དུ་བདར་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ན་བ་དེར་སོང་བ་ན། བྲམ་ཟེ་སྔོར་གྱུར་གྱིས་རྒྱང་རིང་པོ་ཁོ་ན་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་སྐུ་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་མཚན་སུམ་བཅུ་རྩ་གཉིས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་བརྒྱན་པ། དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་བརྒྱད་བཅུས་མཛེས་པར་བྱས་པ། འོད་འདོམ་གང་གིས་བརྒྱན་པ། འོད་ཟེར་ཉི་མ་སྟོང་བས་ལྷག་པ། རིན་པོ་ཆེའི་རི་བོ་འགྲོ་བ་ལྟར་ཀུན་ནས་བཟང་བ་ཤིང་དྲུང་ཞིག་ན་རྟེན་ཅིང་ཞི་བའི་སྤྱོད་ལམ་གྱིས་བཞུགས་པ་མཐོང་ངོ་། །​མཐོང་ནས་ཀྱང་ཡ་མཚན་སྐྱེས་ཏེ་མིག་བགྲད་དེ་བལྟས་ནས་བསྟོད་པར་བརྩམས་པ། ལུས་དང་ངག་དང་དབང་པོར་བཅས་པ་ཡི། །​ཡིད་ཀྱིས་ཚུལ་བཞིན་རྩེ་གཅིག་བགྱིས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh1-6.html?part=UT22084-001-006-8144#UT22084-001-006-8144