Degé Kangyur volume 1, F.292.b

གིས་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རྣམས་བྱུལ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉིད་ཀྱི་རྗེས་བཞིན་རྗེས་བཞིན་དུ་འགྲོའོ། །​དེ་ལ་གལ་ཏེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འདས་པའི་ལས་རྣམས་ལུང་སྟོན་པར་བཞེད་ན་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྣམ་ལོགས་སུ་ནུབ་པར་འགྱུར་རོ། །​མ་འོངས་པ་ལུང་སྟོན་པར་བཞེད་ན་ནི་མདུན་ལོགས་སུ་ནུབ་པར་འགྱུར་རོ། །​དམྱལ་བར་སྐྱེ་བར་ལུང་སྟོན་པར་བཞེད་ན་ནི་ཞབས་ཀྱི་མཐིལ་དུ་ནུབ་པར་འགྱུར་རོ། །​དུད་འགྲོར་སྐྱེ་བར་ལུང་སྟོན་པར་བཞེད་ན་ནི་ཞབས་ཀྱི་རྟིང་པར་ནུབ་པར་འགྱུར་རོ། །​ཡི་དགས་སུ་སྐྱེ་བར་ལུང་སྟོན་པར་བཞེད་ན་ནི་ཞབས་ཀྱི་མཐེ་བོར་ནུབ་པར་འགྱུར་རོ། །​མིར་སྐྱེ་བར་ལུང་སྟོན་པར་བཞེད་ན་ནི་ཞབས་ཀྱི་པུས་མོར་ནུབ་པར་འགྱུར་རོ། །​སྟོབས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོར་ལུང་སྟོན་པར་བཞེད་ན་ནི་ཕྱག་གཡོན་པའི་མཐིལ་དུ་ནུབ་པར་འགྱུར་རོ། །​འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོར་ལུང་སྟོན་པར་བཞེད་ན་ནི་ཕྱག་གཡས་པའི་མཐིལ་དུ་ནུབ་པར་འགྱུར་རོ། །​ལྷ་རྣམས་སུ་ལུང་སྟོན་པར་བཞེད་ན་ནི་སྐུའི་ལྟེ་བར་ནུབ་པར་འགྱུར་རོ། །​ཉན་ཐོས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་སྟོན་པར་བཞེད་ན་ནི་ཞལ་གྱི་ནང་དུ་ནུབ་པར་འགྱུར་རོ། །​རང་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་སྟོན་པར་བཞེད་ན་ནི་མཛོད་སྤུར་ནུབ་པར་འགྱུར་རོ། །​ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་སྟོན་པར་བཞེད་ན་ནི་དབུའི་གཙུག་ཏུ་ནུབ་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ནས་འོད་ཟེར་དེ་དག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ལན་གསུམ་བསྐོར་བ་བྱས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ཀྱི་མཐིལ་དུ་ནུབ་བོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས་ཞུས་པ། ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་སྟོང་གིས་བཀྲ་བ་ཡི། །​ཚོགས་རྣམས་ཞལ་གྱི་ནང་ནས་བྱུང་གྱུར་པ། །​ཇི་ལྟར་གདུགས་ནི་ཤར་བར་གྱུར་པ་བཞིན། །​དེ་ཡིས་ཕྱོགས་རྣམས་ཀུན་དུ་སྣང་བར་བགྱིས། །​ཡང་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དག་གསོལ་པ། རྒོད་བྲལ་ཞུམ་དང་རྒྱགས་པ་སྤངས་པ་ཡི། །​སངས་རྒྱས་འགྲོ་ནང་མཆོག་གི་རྒྱུར་གྱུར་པ། །​རྒྱལ་བ་དགྲ་ཐུལ་བྱེད་རྒྱུ་མ་མཆིས་པར། །​རྩ་ལག་དུང་ལྟར་དཀར་འཛུམ་སྟོན་མི་མཛད། །​དེ་སླད་བརྟན་པ་ཉིད་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh1-6.html?part=UT22084-001-006-7859#UT22084-001-006-7859