Degé Kangyur volume 2, F.78.b

གཅིག་ཏུ་གྱུར་ནས་མང་པོར་གྱུར་པ་དང་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཚངས་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་བར་དུ་ལུས་ཀྱིས་དབང་སྒྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བའི་བར་གོང་མ་བཞིན་དུའོ། །​དཔེར་ན་རྫ་མཁན་ནམ་རྫ་མཁན་གྱི་སློབ་མ་མཁས་པ་ཞིག་གིས་འཇིམ་པའི་གོང་བུ་ཤིན་ཏུ་ལས་སུ་རུང་བར་བྱས་པར་རིག་ནས་སྣོད་སྤྱད་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་གང་དང་གང་བསྒྲུབ་པར་འདོད་པ་དེ་དང་དེ་ཁོ་ན་མྱུར་བ་མྱུར་བར་སྒྲུབ་པ་དེ་བཞིན་དུ། དེ་འདི་ལྟར་མཉམ་པར་བཞག་པའི་སེམས་ཡོངས་སུ་དག་པ། རྣམ་པར་བྱང་བ། ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ། ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་དང་བྲལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཚངས་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་བར་དུ་ལུས་ཀྱིས་དབང་སྒྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བའི་བར་གོང་མ་བཞིན་དུའོ། །​དཔེར་ན་བ་སོ་མཁན་ནམ་བ་སོ་མཁན་གྱི་སློབ་མ་མཁས་པ་ཞིག་གིས་བ་སོ་ཤིན་ཏུ་ལས་སུ་རུང་བར་བྱས་པར་རིག་ནས་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་གང་དང་གང་བསྒྲུབ་པར་འདོད་པ་དེ་དང་དེ་ཁོ་ན་མྱུར་བ་མྱུར་བར་སྒྲུབ་པ་དེ་བཞིན་དུ། དེ་འདི་ལྟར་མཉམ་པར་བཞག་པའི་སེམས་ཡོངས་སུ་དག་པ། རྣམ་པར་བྱང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཚངས་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་བར་དུ་ལུས་ཀྱིས་དབང་སྒྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བའི་བར་གོང་མ་བཞིན་དུའོ། །​དེ་འདི་ལྟར་མཉམ་པར་བཞག་པའི་སེམས་ཡོངས་སུ་དག་པ། རྣམ་པར་བྱང་བ། ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ། ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་དང་བྲལ་བ། དྲང་པོར་གྱུར་པ། ལས་སུ་རུང་བ་ལ་གནས་པ། མི་གཡོ་བ་ཐོབ་པ། ལྷའི་རྣ་བ་ཤེས་པའི་མངོན་པར་ཤེས་པ་མངོན་སུམ་དུ་བྱ་བ་ལ་སེམས་མངོན་དུ་གཏོད་པར་བྱེད་དེ། དེ་ལྷའི་རྣ་བ་རྣམ་པར་དག་པ་མིའི་ལས་འདས་པས་མི་རྣམས་ཀྱིའམ། མི་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ཀྱིའམ། གང་དག་རིང་པོའམ། གང་དག་ཉེ་བའི་སྒྲ་གཉི་ག་ཐོས་པར་བྱེད་དོ། །​དཔེར་ན་མི་དུང་འབུད་པ་ཞིག་རི་བྲག་ཆེན་པོའི་ཁར་འཛེགས་ནས་མཚན་མོ་ནམ་ཕྱེད་ཀྱི་དུས་སུ་དུང་བུས་ན་དེའི་སྒྲ་དེས་སའི་ཕྱོགས་ཐོགས་པ་མེད་པར་ཁྱབ་པར་འགྱུར་བ་དེ་བཞིན་དུ། དེ་འདི་ལྟར་མཉམ་པར་བཞག་པའི་སེམས་ཡོངས་སུ་དག་པ། རྣམ་པར་བྱང་བ། ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ། ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh1-6.html?part=UT22084-001-006-8051#UT22084-001-006-8051