Degé Kangyur volume 2, F.69.a

མ་ལ་བདག་གིས་སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་བྲེགས་ལ་གོས་ངུར་སྨྲིག་བགོས་ཏེ་དད་པ་ཡང་དག་པ་ཁོ་ནས་ཁྱིམ་ནས་ཁྱིམ་མེད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་ངོ་སྙམ་ནས་དེ་དེ་བཞིན་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་གནས་པ་ཡིན་ཏེ། སོ་སོར་ཐར་པའི་སྡོམ་པས་བསྡམས་པ་ཡིན། སྤྱོད་པ་དང་སྤྱོད་ཡུལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་ཐ་ན་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཕྲ་མོ་ཙམ་ལ་ཡང་འཇིགས་པར་ལྟ་བ་ཡིན། བསླབ་པའི་གཞི་རྣམས་བླངས་ཏེ་སློབ་པ་ཡིན་ནོ། །​དེ་སྲོག་གཅོད་པ་སྤངས་ནས་སྲོག་གཅོད་པ་ལས་སླར་ལོག་པ་ཡིན་ཏེ་ཆད་པ་སྤངས་པ་ཡིན། མཚོན་ཆ་སྤངས་པ་ཡིན། འཛེམ་པ་དང་སྙིང་རྗེར་ལྡན་པ་ཡིན། སེམས་ཅན་སྲོག་ཆགས་སུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཆུང་ངུ་ན་སྲོག་ཆགས་གྲོག་སྦུར་ཡན་ཆད་སྲོག་གཅོད་པ་ལས་སླར་ལོག་པ་ཡིན་ནོ། །​དེ་མ་བྱིན་པར་ལེན་པ་སྤངས་ནས་མ་བྱིན་པར་ལེན་པ་ལས་སླར་ལོག་པ་ཡིན་ཏེ། བྱིན་པ་ལེན་པ་ཡིན་བྱིན་པ་ལ་དགའ་བ་ཡིན། སྦྱིན་པ་ལྷུག་པར་གཏོང་བ་ལ་དགའ་བ་ཡིན་ཏེ་རྐུན་མ་མ་ཡིན་འདོད་ཆེན་ཅན་མ་ཡིན། གཙང་བ་ཡིན། བདག་ཉིད་བསྲུངས་པས་མ་བྱིན་པར་ལེན་པ་ལས་སླར་ལོག་པ་ཡིན་ནོ། །​དེ་མི་ཚངས་པར་སྤྱོད་པ་སྤངས་ནས་མི་ཚངས་པར་སྤྱོད་པ་ལས་སླར་ལོག་པ་ཡིན་ཏེ། ཚངས་པར་སྤྱོད་པ་ཡིན། སྤྱོད་པ་ངན་པ་སྤངས་པས་དག་པ་ཡིན། གཙང་བ་ཡིན། དྲི་ང་བ་མེད་པ་ཡིན། འཁྲིག་པ་དང་བྲལ་བ་ཡིན། སྨད་རིམས་ཀྱི་ཆོས་དང་བྲལ་བ་ཡིན། མི་ཚངས་པར་སྤྱོད་པ་ལས་སླར་ལོག་པ་ཡིན་ནོ། །​དེ་བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་སྤངས་ནས་བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་ལས་སླར་ལོག་པ་ཡིན་ཏེ། བདེན་པ་སྨྲ་བ་ཡིན། བདེན་པ་ལ་དགའ་བ་ཡིན། མཉན་པར་འོས་པ་ཡིན། ཡིད་ཆེས་པ་ཡིན། བརྟན་པ་ཡིན། འཇིག་རྟེན་ལ་མི་སླུ་བ་ཡིན། བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་ལས་སླར་ལོག་པ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ཕྲ་མ་སྤངས་ནས་ཕྲ་མ་ལས་སླར་ལོག་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཚུ་བི་དག་ལས་མཉན་ཏེ་དེ་དག་དབྱེ་བའི་ཕྱིར་ཕ་བི་དག་ལ་སྨྲ་བ་མ་ཡིན། ཕ་བི་དག་ལས་མཉན་ཏེ་དེ་དག་དང་དབྱེ་བའི་ཕྱིར་ཚུ་བི་དག་ལ་སྨྲ་བ་མ་ཡིན། བྱེ་བ་རྣམས་སྡུམས་བྱེད་པ་ཡིན། མཐུན་པ་རྣམས་ལ་གཟེངས་སྟོད་པ་ཡིན། མཐུན་པ་ལ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh1-6.html?part=UT22084-001-006-8032#UT22084-001-006-8032