Degé Kangyur volume 2, F.133.b

གིས་མདོ་སྡེ་རྣམ་པར་འབྱེད་པར་བྱེད་པ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་བསྟན་པ་དེ་བཞིན་དུ། བདག་ཀྱང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དེས་མདོ་སྡེ་རྣམ་པར་འབྱེད་པར་བྱེད་པ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་བསྟན་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་བྱས་ཏེ། དེའི་སྨོན་ལམ་གྱི་དབང་གིས་ངས་ད་ལྟར་མདོ་སྡེ་རྣམ་པར་འབྱེད་པར་བྱེད་པ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་བསྟན་ཏོ། །​དགེ་སློང་དག་དེ་ལྟ་བས་ན་གཅིག་ཏུ་གནག་པའི་ལས་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ནི་གཅིག་ཏུ་གནག་པ་ཡིན་ལ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་བརྩོན་པར་བྱའོ་ཞེས་བྱ་བའི་བར་གོང་མ་བཞིན་དུ་སྟེ། །​དགེ་སློང་དག་ཁྱེད་ཀྱིས་དེ་ལྟ་བུ་ལ་བསླབ་པར་བྱའོ་ཞེས་དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ཀུན་དགའ་བོ་ཡུལ་དགྲ་མཐའ་གང་ན་བར་འདོང་ངོ་། །​བཙུན་པ་བཀའ་བཞིན་འཚལ་ཞེས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ལྟར་མཉན་ཏོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་གཤེགས་པ་དང་། ཇི་ཙམ་ན་ཀུན་དགའ་ར་བ་ཞིག་ན་བྲམ་ཟེ་ཞིག་ཁྲོན་པ་ནས་ཆུ་བཅུས་ཤིང་ཀུན་དགའ་ར་བ་བཅུ་བར་བརྩམས་སོ། །​བྲམ་ཟེ་དེས་རྒྱང་རིང་པོ་ཁོ་ན་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མཐོང་ངོ་། །​མཐོང་ནས་ཀྱང་བསམས་པ། གལ་ཏེ་དགེ་སྦྱོང་གཽ་ཏ་མ་ཀུན་དགའ་ར་བར་ཞུགས་ན་ཀུན་དགའ་ར་བ་དང་ཆུ་མ་རུང་བར་འགྱུར་རོ་སྙམ་དུ་བསམས་ནས་སྒོ་བཅད་དེ་དཔྱང་ཐག་དང་ཆུ་སྣོད་སྦས་ནས་འདུག་གོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་ཀུན་དགའ་ར་བར་ཞུགས་པ་དང་། གནོད་སྦྱིན་གྱི་སྡེ་དཔོན་ཆེན་པོ་ལྔ་ལེན་གྱིས་ཁྲོན་པ་དེ་བཟུང་ནས་ཀུན་དགའ་ར་བ་དེ་ཐམས་ཅད་ཆུས་ཡོག་པར་བྱས་སོ། །​དེ་ནས་བྲམ་ཟེ་དེ་དག་དགེ་སྦྱོང་གཽ་ཏ་མ་འདི་ནི་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེ་ཞིང་མཐུ་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ། །​སྙམ་དུ་རིག་ནས་མངོན་པར་དད་པར་གྱུར་ཏེ་གསོལ་པ། ཤེས་ལྡན་གཽ་ཏ་མ་ཚུར་སྤྱོན། དཔྱང་ཐག་ནི་འདི་ལགས། ཆབ་སྣོད་ནི་འདི་ལགས་ཀྱིས་ཆབ་ཅི་བདེར་བཞེས་སུ་གསོལ། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེའི་ཚེ་ཚིགས་སུ་བཅད་དེ་བཀའ་སྩལ་པ། གལ་ཏེ་ཀུན་ན་ཆུ་ཡོད་ན། །​ཁྲོན་པའི་ཆུས་ཀོ་ཅི་ཞིག་བྱ། །​འདིར་ནི་སྲེད་པའི་རྩ་བཅད་ནས། །​གང་ཞིག་ཡོངས་སུ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh1-6.html?part=UT22084-001-006-8161#UT22084-001-006-8161