Degé Kangyur volume 2, F.121.b

འདུལ་བ་གཞི། བམ་པོ་སུམ་བཅུ་རྩ་དྲུག་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་དང་ཐབས་ཅིག་ཏུ་སང་བདག་ཅག་གདུགས་ཚོད་སྦྱོར་ཞིང་མཆིས་ན་གནང་བར་མཛད་དུ་གསོལ་ཞེས་བྱ་བ་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཞལ་ཟས་གསོལ་ཟིན་ནས་ཕྱག་བཅབས་ཏེ་ལྷུང་བཟེད་གྱུ་བར་རིག་ནས་ཞེས་བྱ་བའི་བར་གོང་མ་བཞིན་དུའོ། །​གསེར་གྱི་བྱ་མ་བུམ་བླངས་ཏེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་གསོལ་བ་གདབ་པའི་ཕྱིར་འཁོད་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀླུ་གདུག་པ་དང་། གནོད་སྦྱིན་གདུག་པ་དེ་དང་དེ་རྣམས་ནི་བཏུལ་ལགས་ན། བཙུན་པ་གནོད་སྦྱིན་མོ་མདུང་ཅན་ཞེས་བགྱི་བ་འདི་བདག་ཅག་ལ་ཡུན་རིང་མོ་ཞིག་ནས་ཤ་ཁོན་མ་མཆིས་པར་ནི་ཤ་ཁོན་དུ་བགྱིད། འགྲན་ཟླ་མ་ལགས་པར་ནི་འགྲན་ཟླ་བགྱིད། གླགས་མ་བཙལ་བར་ནི་གླགས་ཚོལ་བར་བགྱིད་དེ། བྱིས་པ་བཙས་ཤིང་བཙས་པ་རྣམས་འཕྲོག་པར་བགྱིད་ལགས་ན། ཀྱེ་མའོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐུགས་བརྩེ་བ་ཉེ་བར་བཟུང་སྟེ། གནོད་སྦྱིན་མོ་མདུང་ཅན་གདུལ་བར་གསོལ། དེའི་ཚེ་གནོད་སྦྱིན་མོ་མདུང་ཅན་འཁོར་དེ་ཉིད་དུ་འདུས་ཤིང་འདུག་པར་གྱུར་ཏོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གནོད་སྦྱིན་མོ་མདུང་ཅན་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། མདུང་ཅན་ཁྱོད་ཀྱིས་ཐོས་སམ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་གིས་ཐོས་ལགས་སོ། །​མདུང་ཅན་ཁྱོད་ཀྱིས་ཐོས་སམ། བདེ་བར་གཤེགས་པ་བདག་གིས་ཐོས་ལགས་སོ། །​དམ་པ་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་སྡིག་པ་དེ་ལས་ལོག་ཤིག །​བཙུན་པ་དམ་ཞིག་བཅའ་སྟེ། གལ་ཏེ་འདི་དག་བདག་གི་སླད་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་རྩིག་པར་བགྱིད་ན་བདག་ལྡོག་པར་བགྱིའོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་མདུང་ཅན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་བྲམ་ཟེ་དང་ཁྱིམ་བདག་རྣམས་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། བྲམ་ཟེ་དང་ཁྱིམ་བདག་ཁྱེད་ཀྱིས་ཐོས་སམ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐོས་ལགས་སོ། །​ཁྱེད་ཅག་གིས་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པར་བྱ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བརྩིག་ལགས་སོ། །​བདེ་བར་གཤེགས་པ་བརྩིག་ལགས་སོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གནོད་སྦྱིན་མོ་མདུང་ཅན་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་བཏུལ་ནས་གཤེགས་སོ། །​འབྲ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh1-6.html?part=UT22084-001-006-8137#UT22084-001-006-8137