Degé Kangyur volume 2, F.113.b

ལས་ལྷག་པར་གཟུགས་བཟང་བ་ཡིན་ནམ། འོན་ཏེ་མ་ཡིན་ལྟར་འགྲོའོ་སྙམ་ནས་དེ་བྱུང་བ་དང་། ཇི་ཙམ་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་སྐུ་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་མཚན་སུམ་བཅུ་རྩ་གཉིས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་བརྒྱན་པ། དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་བརྒྱད་བཅུས་མཛེས་པར་བྱས་པ། འོད་འདོམ་གང་གིས་བརྒྱན་པ་འོད་ཟེར་ཉི་མ་སྟོང་བས་ལྷག་པ། རིན་པོ་ཆེའི་རི་བོ་འགྲོ་བ་ལྟར་ཀུན་ནས་བཟང་བ་མཐོང་ངོ་། །​མཐོང་ནས་ཀྱང་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། དགེ་སྦྱོང་གཽ་ཏ་མ་ནི་བདག་བས་གཟུགས་ལྷག་པར་བཟང་མོད་ཀྱི། ཚད་ནི་ལྷག་པར་རིང་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་སྙམ་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེའི་གཙུག་ཏོར་བལྟ་བར་བརྩམས་པ་དང་། ཇི་ཙམ་ན་མ་མཐོང་ནས་དེ་ཕྱོགས་ཤིན་ཏུ་མཐོ་བ་ཞིག་ལ་འཛེགས་ན་འོན་ཀྱང་མ་མཐོང་ངོ་། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བྲམ་ཟེ་དབང་པོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། བྲམ་ཟེ་ཉོན་མོངས་ཀྱིས་ཐོང་ཤིག །​གལ་ཏེ་རི་རབ་ཀྱི་རྩེ་ལ་འཛེགས་ཏེ་བལྟས་ཀྱང་འོན་ཀྱང་ཆེས་ཉོན་མོངས་སུ་ཟད་ཀྱི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནི་མཐོང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །​གཞན་ཡང་ཁྱོད་ཀྱིས་ལྷ་དང་ལྷ་མ་ཡིན་དུ་བཅས་པའི་འགྲོ་བས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྱི་གཙུག་ཏོར་མི་མཐོང་ངོ་། །​ཞེས་མ་ཐོས་སམ། འོན་ཀྱང་གལ་ཏེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུའི་ཚད་མཐོང་བར་འདོད་ན་ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱིམ་ན་མེའི་སྦྱིན་སྲེག་བྱེད་པའི་འོག་ན་ཙན་དན་ས་མཆོག་ལས་བྱས་པའི་མཆོད་སྡོང་ཉིད་ཡོད་ཀྱིས་དེ་ཕྱུང་ལ་གཞོལ་ཅིག་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡབ་དང་། ཡུམ་ལས་འཁྲུངས་པའི་སྐུའི་ཚད་ནི་དེ་ཡིན་ནོ། །​བྲམ་ཟེ་དབང་པོས་བསམས་པ། དེ་ཡང་ངོ་མཚར་ཞིག་སྟེ་བདག་གིས་ལན་འགའ་ཡང་མ་ཐོས་ན་སོང་སྟེ་བལྟའོ་སྙམ་ནས་དེ་རིངས་པ་རིངས་པར་སོང་ནས་མེའི་སྦྱིན་སྲེག་བྱེད་པའི་ཐབ་ཀྱི་འོག་ཏུ་བརྐོ་བར་བརྩམས་པ་ལས་དེ་ཐམས་ཅད་དུ་དེ་བཞིན་དུ་གྱུར་ཏོ། །​དེ་མངོན་པར་དད་པར་གྱུར་ནས་བསམ་པ། དགེ་སྦྱོང་གཽ་ཏ་མ་ནི་གདོན་མི་ཟ་བར་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཡིན་གྱིས་སོང་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱའོ་སྙམ་ནས་དེ་དད་པ་སྐྱེས་ཏེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ན་བ་དེར་སོང་ནས་ཕྱིན་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་ལྷན་ཅིག་མངོན་དུ་ཡང་དག་པར་དགའ་བར་འགྱུར་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh1-6.html?part=UT22084-001-006-8121#UT22084-001-006-8121