Degé Kangyur volume 2, F.102.a

སྐྱོང་གིས་ཉི་མ་གཅིག་ཀྱང་ཟན་བཅད་པ་བྱས་སོ། །​གཉིས་དང་གསུམ་ནས་བདུན་གྱི་བར་དུ་ཟན་བཅད་པ་བྱས་སོ། །​དེ་ནས་ཁྱིམ་བདག་གི་བུ་ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་གི་ཕ་དང་མས་ཁྱིམ་བདག་གི་བུ་ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​བུ་ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་ཤེས་པར་གྱིས་ཤིག །​ཁྱོད་ནི་ཤིན་ཏུ་གཞོན་པ་བདེ་བ་འདོད་པ་ཡིན་པས་ཁྱོད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་མི་ཤེས་ཏེ། ཚངས་པར་སྤྱོད་པ་སྤྱད་དཀའོ། །​རབ་ཏུ་དབེན་པ་བྱ་དཀའོ། །​གཅིག་པུ་ཉིད་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ་དཀའོ། །​གནས་མལ་དགོན་པ་དང་། ནགས་ཁྲོད་དང་། བས་མཐར་གནས་པ་ནི་མནགས་དཀའོ། །​བུ་ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་ཚུར་འདུག་ལ་འདོད་པ་དག་ལ་ཡང་སྤྱོད་ཅིག །​སྦྱིན་པ་དག་ཀྱང་བྱིན་ཅིག །​བསོད་ནམས་དག་ཀྱང་གྱིས་ཤིག །​དེ་སྐད་སྨྲས་ན་ཁྱིམ་བདག་གི་བུ་ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་ཅང་མི་སྨྲའོ། །​དེ་ནས་ཁྱིམ་བདག་གི་བུ་ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་གི་ཕ་དང་མས་ཉེ་དུ་རྣམས་ལ་བཅོལ་བ། ཀྱེ་ཉེ་དུ་དག་རེ་ཞིག་བུ་ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་སློང་ཤིག །​དེ་ནས་ཁྱིམ་བདག་གི་བུ་ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་གི་ཉེ་དུ་རྣམས་ཁྱིམ་བདག་གི་བུ་ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་གང་ན་བ་དེར་དོང་སྟེ་ཕྱིན་ནས། ཁྱིམ་བདག་གི་བུ་ཡུལ་སྐྱོང་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​བུ་ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་མཁྱེན་པར་མཛོད་ཅིག །​ཁྱོད་ནི་ཤིན་ཏུ་གཞོན་པས་བདེ་བ་བཞེད་པ་ལགས་ཞེས་བྱ་བ་ནས་བསོད་ནམས་དག་གྱིས་ཤིག་ཅེས་བྱ་བའི་བར་གོང་མ་བཞིན་དུའོ། །​དེ་སྐད་སྨྲས་ན་ཁྱིམ་བདག་གི་བུ་ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་ཅང་མི་སྨྲའོ། །​དེ་ནས་ཁྱིམ་བདག་གི་བུ་ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་གི་ཕ་དང་མས་ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་གི་ནེའུ་ལྡངས་རྣམས་ལ་བཅོལ་བ། ཀྱེ་གཞོན་ནུ་དག་རེ་ཞིག་བུ་ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་སློང་ཤིག །​དེ་ནས་ཁྱིམ་བདག་གི་བུ་ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་གི་ནེའུ་ལྡངས་རྣམས་ཀྱིས་ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​ཀྱེ་སྲས་དེས་པ་ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་མཁྱེན་པར་མཛོད་ཅིག །​ཁྱོད་ནི་ཤིན་ཏུ་གཞོན་པས་བདེ་བ་བཞེད་པ་ལགས་ལ་ཞེས་བྱ་བ་ནས། བསོད་ནམས་དག་མཛོད་ཅིག་ཅེས་བྱ་བའི་བར་སྔ་མ་བཞིན་དུའོ། །​དེས་དེ་སྐད་སྨྲས་ན་ཁྱིམ་བདག་གི་བུ་ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་ཅང་མི་སྨྲའོ། །​དེ་ནས་གཞོན་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh1-6.html?part=UT22084-001-006-8098#UT22084-001-006-8098