Degé Kangyur volume 32, F.134.b

ཐེག་པ་དེ་ནི་གང་དུ་ཡང་གནས་པར་འགྱུར་བ་མེད་དོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རབ་འབྱོར་འདི་ལྟར་གནས་པ་དམིགས་སུ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་མི་གནས་པ་སྟེ། འོན་ཀྱང་ཐེག་པ་དེ་ནི་མི་གནས་པའི་ཚུལ་གྱིས་གནས་པར་འགྱུར་རོ། །​རབ་འབྱོར་དཔེར་ན་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནི་གནས་པ་ཡང་མ་ཡིན། མི་གནས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །​རབ་འབྱོར་དེ་བཞིན་དུ་ཐེག་པ་དེ་ཡང་གནས་པ་ཡང་མ་ཡིན། མི་གནས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། ལེའུ་གོང་མར་ཇི་སྐད་བསྟན་པ་དེ་ཁོ་ན་བཞིན་དུ་འདིར་ཡང་རྒྱ་ཆེར་སྦྱར་བར་བྱའོ། །​རབ་འབྱོར་དཔེར་ན་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ནི་གནས་པ་ཡང་མ་ཡིན། མི་གནས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །​དེ་བཞིན་དུ་ཐེག་པ་དེ་ནི་གནས་པ་ཡང་མ་ཡིན། མི་གནས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །​དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ། འགག་པ་མེད་པ་དང་མཚན་མ་མེད་པ་དང་། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་དང་། རྣམ་པར་བྱང་བ་མེད་པ་དང་། མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་མེད་པ་ནི་གནས་པ་ཡང་མ་ཡིན། མི་གནས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །​རབ་འབྱོར་དེ་བཞིན་དུ་ཐེག་པ་དེ་ཡང་གནས་པ་ཡང་མ་ཡིན། མི་གནས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རབ་འབྱོར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ནི་གནས་པ་ཡང་མ་ཡིན་མི་གནས་པ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རབ་འབྱོར་འདི་ལྟར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ནི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་སྟོང་པ་ནས། དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ། མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་མེད་པའི་བར་གྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ནི། མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་སྟོང་སྟེ། རབ་འབྱོར་རྣམ་གྲངས་དེས་ན་ཐེག་པ་དེ་ནི་གང་དུ་ཡང་གནས་པར་འགྱུར་བ་མེད་དེ། དེ་ཡང་མི་གནས་པར་གནས་པ་མེད་པའི་ཚུལ་གྱིས་སོ། །​ཡང་རབ་འབྱོར་གང་འདི་སྐད་དུ་ཐེག་པ་དེས་སུ་ཞིག་ངེས་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཞེས་ཟེར་བ་ནི། རབ་འབྱོར་ཐེག་པ་དེས་སུ་ཡང་ངེས་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་མེད་དོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རབ་འབྱོར་འདི་ལྟར་ཐེག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དང་། གང་ངེས་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་དང་། གང་དུ་ངེས་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའི་ཆོས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །​དེ་ལྟར་ཆོས་ཐམས་ཅད་མེད་ཅིང་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh11.html?part=UT22084-031-002-5014#UT22084-031-002-5014