Eulogy


བསྟོད་ཚོགས། · bstod tshogs/


Stotra / Stava


Works praising buddhas, bodhisattvas, or points of doctrine (Toh 1109-1179)

Texts: 71Published: 0In Progress: 0Not Begun: 71
Text
Toh 1109Not Started

Awaiting English title


ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་བསྟོད་པ་ · khyad par du 'phags pa'i bstod pa
visesa-stava
Translation not Started
Toh 1110Not Started

Awaiting English title


ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་བསྟོད་པའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་ · khyad par du 'phags pa'i bstod pa'i rgya cher bshad pa
visesastava-nama-tika
Translation not Started
Toh 1111Not Started

Awaiting English title


ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོའི་བསྟོད་པ་ · thams cad mkhyen pa dbang phyug chen po'i bstod pa
sarvajnamahesvarastotra-nama
Translation not Started
Toh 1112Not Started

Awaiting English title


ལྷ་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་བསྟོད་པ་ · lha las phul du byung bar bstod pa
devatisayastotra
Translation not Started
Toh 1113Not Started

Awaiting English title


ལྷ་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་བསྟོད་པའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་ · lha las phul du byung bar bstod pa'i rgya cher 'grel pa
devatisayastotra-tika
Translation not Started
Toh 1114Not Started

Awaiting English title


སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟོད་པ་ · sangs rgyas kyi bstod pa
buddhastotra-nama
Translation not Started
Toh 1115Not Started

Awaiting English title


ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་གནས་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་བསྟོད་པ་ · chos kyi sku la gnas pa'i yon tan la bstod pa
Translation not Started
Toh 1116Not Started

Awaiting English title


དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་བསྟོད་པ་ · de kho na nyid la bstod pa
tattvastava
Translation not Started
Toh 1117Not Started

Awaiting English title


བདུད་བཏུལ་བ་ལ་བསྟོད་པ་ · bdud btul ba la bstod pa
Translation not Started
Toh 1118Not Started

Awaiting English title


ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྟོད་པ་ · chos kyi dbyings su bstod pa
dharmadhatustava
Translation not Started
Toh 1119Not Started

Awaiting English title


དཔེ་མེད་པར་བསྟོད་པ་ · dpe med par bstod pa
nirupamastava
Translation not Started
Toh 1120Not Started

Awaiting English title


འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པར་བསྟོད་པ་ · 'jig rten las 'das par bstod pa
lokatitastava
Translation not Started
Toh 1121Not Started

Awaiting English title


སེམས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་བསྟོད་པ་ · sems kyi rdo rje'i bstod pa
cittavajrastava
Translation not Started
Toh 1122Not Started

Awaiting English title


དོན་དམ་པར་བསྟོད་པ་ · don dam par bstod pa
paramarthastava
Translation not Started
Toh 1123Not Started

Awaiting English title


སྐུ་གསུམ་ལ་བསྟོད་པ་ · sku gsum la bstod pa
kayatrayastotra
Translation not Started
Toh 1124Not Started

Awaiting English title


སྐུ་གསུམ་ལ་བསྟོད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ་ · sku gsum la bstod pa zhes bya ba'i rnam par 'grel pa
kayatrayastotra-nama-vivarana
Translation not Started
Toh 1125Not Started

Awaiting English title


སེམས་ཅན་མགུ་བར་བྱ་བའི་བསྟོད་པ་ · sems can mgu bar bya ba'i bstod pa
sattvaradhanastava
Translation not Started
Toh 1126Not Started

Awaiting English title


རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོའི་བསྟོད་པ་ · rdo rje 'chang chen po'i bstod pa
mahavajradharastotra
Translation not Started
Toh 1127Not Started

Awaiting English title


ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་མའི་བསྟོད་པ་ · shes rab kyi pha rol tu phyin ma'i bstod pa
prajnaparamitastotra
Translation not Started
Toh 1128Not Started

Awaiting English title


བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་བསྟོད་པ་ · bsam gyis mi khyab par bstod pa
acintyastava
Translation not Started
Toh 1129Not Started

Awaiting English title


བསྟོད་པ་ལས་འདས་པར་བསྟོད་པ་ · bstod pa las 'das par bstod pa
stutyatitastava
Translation not Started
Toh 1130Not Started

Awaiting English title


བླ་ན་མེད་པའི་བསྟོད་པ་ · bla na med pa'i bstod pa
niruttastava
Translation not Started
Toh 1131Not Started

Awaiting English title


རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་གྱི་དོན་དམ་པའི་བསྟོད་པ་ · rje btsun 'jam dpal gyi don dam pa'i bstod pa
bhattarakamanjusriparamarthastuti
Translation not Started
Toh 1132Not Started

Awaiting English title


རྗེ་བཙུན་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་སྙིང་པོ་ལ་བསྟོད་པ་ · rje btsun 'phags pa 'jam dpal gyi snying po la bstod pa
manjusribhattarakakarunastotra
Translation not Started
Toh 1133Not Started

Awaiting English title


གནས་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་ལ་བསྟོད་པ་ · gnas chen po brgyad kyi mchod rten la bstod pa
astamahasthanacaityasotra
Translation not Started
Toh 1134Not Started

Awaiting English title


གནས་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་ལ་བསྟོད་པ་ · gnas chen po brgyad kyi mchod rten la bstod pa
astamahasthanacaityastotra
Translation not Started
Toh 1135Not Started

Awaiting English title


མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཚུལ་ལ་བསྟོད་པ་ · mdzad pa bcu gnyis kyi tshul la bstod pa
dvadasakara-nama-nayastotra
Translation not Started
Toh 1136Not Started

Awaiting English title


ཕྱག་འཚལ་བའི་བསྟོད་པ་ · phyag 'tshal ba'i bstod pa
vandanastotra
Translation not Started
Toh 1137Not Started

Awaiting English title


དམྱལ་བ་ནས་འདོན་པ་ · dmyal ba nas 'don pa
narakoddhara
Translation not Started
Toh 1138Not Started

Awaiting English title


སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསྟོད་པ་བསྔགས་པར་འོས་པ་བསྔགས་པ་ལས་བསྟོད་པར་མི་ནུས་པར་བསྟོད་པ་ · sangs rgyas bcom ldan 'das la bstod pa bsngags par 'os pa bsngags pa las bstod par mi nus par bstod pa
varnarhavarne-bhagavato-buddhasyastotra'sakyastava
Translation not Started
Toh 1139Not Started

Awaiting English title


དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་བསྟོད་པ་ · dkon mchog gsum la bkra shis kyi bstod pa
triratnamangalastotra
Translation not Started
Toh 1140Not Started

Awaiting English title


ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན་ལ་བསྟོད་པ་ · yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas kyi mtshan la bstod pa
samyaksambuddhalaksanastotra
Translation not Started
Toh 1141Not Started

Awaiting English title


གཅིག་ལས་འཕྲོས་པའི་བསྟོད་པ་ · gcig las 'phros pa'i bstod pa
ekottarikastava
Translation not Started
Toh 1142Not Started

Awaiting English title


བདེ་བར་གཤེགས་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་ལྔའི་བསྟོད་པ་མཚན་རིན་པོ་ཆེས་སྤྲས་པ་ · bde bar gshegs pa sum cu rtsa lnga'i bstod pa mtshan rin po ches spras pa
sugatapancatrimsadraratnanamamalastotra
Translation not Started
Toh 1143Not Started

Awaiting English title


ཚིག་བརྒྱད་པའི་བསྟོད་པ་ · tshig brgyad pa'i bstod pa
padastakastotra
Translation not Started
Toh 1144Not Started

Awaiting English title


དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བསྟོད་པ་ · dkon mchog gsum gyi bstod pa
triratnastotra
Translation not Started
Toh 1145Not Started

Awaiting English title


དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བསྟོད་པའི་འགྲེལ་པ་ · dkon mchog gsum la bstod pa'i 'grel pa
triratnasotra-vrtti
Translation not Started
Toh 1146Not Started

Awaiting English title


དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བསྟོད་པ་ · dkon mchog gsum gyi bstod pa
triratnastotra
Translation not Started
Toh 1147Not Started

Awaiting English title


བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟོད་པ་ · brgya lnga bcu pa zhes bya ba'i bstod pa
satapancasatka-nama-stotra
Translation not Started
Toh 1148Not Started

Awaiting English title


བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟོད་པའི་འགྲེལ་པ་ · brgya lnga bcu pa zhes bya ba'i bstod pa'i 'grel pa
satapancasatka-nama-stotra-tika
Translation not Started
Toh 1149Not Started

Awaiting English title


གཎྜཱིའི་བསྟོད་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ · gaN+DI'i bstod pa tshigs su bcad pa
gandistotragatha
Translation not Started
Toh 1150Not Started

Awaiting English title


སྤེལ་མར་བསྟོད་པ་ · spel mar bstod pa
misrakastotra
Translation not Started
Toh 1151Not Started

Awaiting English title


དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་བསྟོད་པ་ · de bzhin gshegs pa thams cad la bstod pa
sarvatathagatastotra
Translation not Started
Toh 1152Not Started

Awaiting English title


བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་བསྟོད་པ་ · bcom ldan 'das shAkya thub pa'i bstod pa
bhagavacchakyamunistotra
Translation not Started
Toh 1153Not Started

Awaiting English title


དཔལ་ལྡན་རྗེ་བཙུན་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་བསྟོད་པ་ · dpal ldan rje btsun byang chub chen po'i bstod pa
srimanmahabodhibhattarakastotra
Translation not Started
Toh 1154Not Started

Awaiting English title


སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟོད་པ་བཅུ་པ་ · sangs rgyas kyi bstod pa bcu pa
buddhastavadasa
Translation not Started
Toh 1155Not Started

Awaiting English title


ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པར་བསྟོད་པ་ · yon tan mtha' yas par bstod pa
gunaparyantastotra
Translation not Started
Toh 1156Not Started

Awaiting English title


ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པར་བསྟོད་པའི་འགྲེལ་པ་ · yon tan mtha' yas par bstod pa'i 'grel pa
gunaparyantastotra-tika
Translation not Started
Toh 1157Not Started

Awaiting English title


དོན་ཡོད་མཐའ་ཡས་པར་བསྟོད་པའི་དོན་གྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ · don yod mtha' yas par bstod pa'i don gyi tshig le'ur byas pa
gunaparyantastotrapadakarika
Translation not Started
Toh 1158Not Started

Awaiting English title


སངས་རྒྱས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་བསྟོད་པ་ · sangs rgyas yongs su mya ngan las 'das pa la bstod pa
buddhanirvanastotra
Translation not Started
Toh 1159Not Started

Awaiting English title


བཤགས་པའི་བསྟོད་པ་ · bshags pa'i bstod pa
desanastava
Translation not Started
Toh 1160Not Started

Awaiting English title


བཤགས་པའི་བསྟོད་པའི་འགྲེལ་པ་ · bshags pa'i bstod pa'i 'grel pa
desanastava-vrtti
Translation not Started
Toh 1161Not Started

Awaiting English title


སངས་རྒྱས་དབང་བསྐུར་བ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟོད་པ་ · sangs rgyas dbang bskur ba zhes bya ba'i bstod pa
buddhabhiseka-nama-stotra
Translation not Started
Toh 1162Not Started

Awaiting English title


བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསྟོད་པ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་གྱི་དབྱངས་ · bcom ldan 'das la bstod pa dpal rdo rje 'dzin gyi dbyangs
srivajradharasamgitibhagavatstotra
Translation not Started
Toh 1163Not Started

Awaiting English title


བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསྟོད་པ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་གྱི་དབྱངས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་ · bcom ldan 'das la bstod pa dpal rdo rje 'dzin gyi dbyangs kyi rgya cher bshad pa
srivajradharasamgitibhagavatstotra-tika
Translation not Started
Toh 1164Not Started

Awaiting English title


དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལྔ་ལ་བསྟོད་པ་ · de bzhin gshegs pa lnga la bstod pa
pancatathagatastava
Translation not Started
Toh 1165Not Started

Awaiting English title


དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བདུན་གྱི་བསྟོད་པ་ · de bzhin gshegs pa bdun gyi bstod pa
saptatathagatastotra
Translation not Started
Toh 1166Not Started

Awaiting English title


དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བརྒྱད་ལ་བསྟོད་པ་ · de bzhin gshegs pa brgyad la bstod pa
astatathagatastotra
Translation not Started
Toh 1167Not Started

Awaiting English title


རབ་ཏུ་སྔ་བར་ནམ་ལངས་པའི་བསྟོད་པ་ · rab tu snga bar nam langs pa'i bstod pa
suprataprabhatastotra
Translation not Started
Toh 1168Not Started

Awaiting English title


གནས་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་ལ་ཕྱག་འཚལ་བའི་བསྟོད་པ་ · gnas chen po brgyad kyi mchod rten la phyag 'tshal ba'i bstod pa
astamahasthanacaityavandanastava
Translation not Started
Toh 1169Not Started

Awaiting English title


དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཚན་བརྗོད་བསྐལ་བཟང་རྒྱན་གྱི་ཕྲེང་བ་ · de bzhin gshegs pa'i mtshan brjod bskal bzang rgyan gyi phreng ba
tathagatanamasamgitikalpikabhadralamkaramala
Translation not Started
Toh 1170Not Started

Awaiting English title


སྦྱོར་བ་བཞིའི་ལྷ་ལ་བསྟོད་པ་ · sbyor ba bzhi'i lha la bstod pa
yogacaturdevastotra
Translation not Started
Toh 1171Not Started

Awaiting English title


མཁས་པ་ཆེན་པོ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ལ་བསྟོད་པ་ · mkhas pa chen po grags pa rgyal mtshan la bstod pa
mahapanditakirtidhvajastotra
Translation not Started
Toh 1172Not Started

Awaiting English title


བླ་མ་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་བསྟོད་པ་ · bla ma dam pa chos kyi rgyal po la bstod pa
paramagurudharmarajastotra
Translation not Started
Toh 1173Not Started

Awaiting English title


རྗེ་བཙུན་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་སེང་གེ་སྒྲ་ལ་བསྟོད་པ་ · rje btsun 'jig rten dbang phyug seng ge sgra la bstod pa
simhanadalokesvarabhattarakastuti
Translation not Started
Toh 1174Not Started

Awaiting English title


འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་བསྟོད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ་ · 'jig rten dbang phyug gi bstod pa rin po che'i phreng ba
lokesvararatnamalastava
Translation not Started
Toh 1175Not Started

Awaiting English title


ཚོགས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གི་བསྟོད་པ་ · tshogs kyi dbang phyug gi bstod pa
ganesvarastava
Translation not Started
Toh 1176Not Started

Awaiting English title


དཔལ་རི་ཁྲོད་ཞབས་ཀྱི་བསྟོད་པ་རིན་པོ་ཆེ་ · dpal ri khrod zhabs kyi bstod pa rin po che
sri-savarapadastotraratna
Translation not Started
Toh 1177Not Started

Awaiting English title


དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ནགས་ཀྱི་རིན་ཆེན་གྱི་བསྟོད་པ་བདུན་པ་ · dpal ldan bla ma nags kyi rin chen gyi bstod pa bdun pa
sriguruvanaratnastotrasaptaka
Translation not Started
Toh 1178Not Started

Awaiting English title


སྐྱེས་པ་རབས་ཀྱི་བསྟོད་པ་ · skyes pa rabs kyi bstod pa
jatakastava
Translation not Started
Toh 1179Not Started

Awaiting English title


བླ་མ་དམ་པ་ལ་བསྟོད་པ་ · bla ma dam pa la bstod pa
Translation not Started

Bookmarks