Linguistics


སྒྲ་མདོ། · sgra mdo/


Śabdavidyā


Treatises on language, Sanskrit grammar, composition, rhetoric, poetics, lexicons, etc. (Toh 4269-4305)

Texts: 37Published: 0In Progress: 0Not Begun: 37
Text
Toh 4269Not Started

Awaiting English title


ལུང་སྟོན་པ་ཙནྡྲ་པའི་མདོ་ · lung ston pa tsan+dra pa'i mdo
candravyakaranasutra
Translation not Started
Toh 4270Not Started

Awaiting English title


ཉེ་བར་སྒྱུར་བ་ཉི་ཤུ་པའི་འགྲེལ་པ་ · nye bar sgyur ba nyi shu pa'i 'grel pa
vimsatyupasargavrtti
Translation not Started
Toh 4271Not Started

Awaiting English title


ཡི་གེའི་མདོ་ · yi ge'i mdo
varnasutra
Translation not Started
Toh 4272Not Started

Awaiting English title


ཡི་གེའི་མདོའི་འགྲེལ་པ་ · yi ge'i mdo'i 'grel pa
varnasutravrtti
Translation not Started
Toh 4273Not Started

Awaiting English title


སྤྱིར་བཏང་བ་ཡང་དག་པར་བསྡུས་པ་ · spyir btang ba yang dag par bsdus pa
adhikarasamgraha
Translation not Started
Toh 4274Not Started

Awaiting English title


རྣམ་དབྱེའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ · rnam dbye'i tshig le'ur byas pa
vibhaktikarika
Translation not Started
Toh 4275Not Started

Awaiting English title


ཏིངའི་མཐའ་ · ting'i mtha'
tinanta
Translation not Started
Toh 4276Not Started

Awaiting English title


འབྲེལ་པ་མདོར་བསྟན་པ་ · 'brel pa mdor bstan pa
sambandhoddesa
Translation not Started
Toh 4277Not Started

Awaiting English title


བྱིངས་ཀྱི་ཚོགས་ · byings kyi tshogs
dhatukaya
Translation not Started
Toh 4278Not Started

Awaiting English title


འབྲེལ་པ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ · 'brel pa grub pa zhes bya ba'i rab tu byed pa
sambandhasiddhayabhidhanaprakriya
Translation not Started
Toh 4279Not Started

Awaiting English title


ཨུཎ་ལ་སོགས་པའི་འགྲེལ་པ་ · uN la sogs pa'i 'grel pa
unadivrtti
Translation not Started
Toh 4280Not Started

Awaiting English title


འཇམ་དཔལ་གྱི་སྒྲ་བརྡ་སྤྲོད་པའི་འགྲེལ་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་པ་ · 'jam dpal gyi sgra brda sprod pa'i 'grel pa stong phrag brgyad pa
astasahasrikamanjusrisabdavyakaranavrtti
Translation not Started
Toh 4281Not Started

Awaiting English title


འཇམ་དཔལ་གྱི་སྒྲ་བརྡ་སྤྲོད་པའི་སྐབས་ལྔ་པའི་རྐང་པ་གཉིས་པའི་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ་ · 'jam dpal gyi sgra brda sprod pa'i skabs lnga pa'i rkang pa gnyis pa'i rnam par 'grel pa
manjusrisabdavyakaranapancamakandadvitiyavivarana
Translation not Started
Toh 4282Not Started

Awaiting English title


ཀ་ལཱ་པའི་མདོ་ · ka lA pa'i mdo
kalapasutra
Translation not Started
Toh 4283Not Started

Awaiting English title


ཆ་བསགས་ཀྱི་མདོའི་འགྲེལ་པ་ · cha bsags kyi mdo'i 'grel pa
kalapasutravrtti
Translation not Started
Toh 4284Not Started

Awaiting English title


ཀ་ལཱ་པའི་འགྲེལ་པ་ཉུང་ངུ་ལས་སློབ་མ་ལ་ཕན་པ་ · ka lA pa'i 'grel pa nyung ngu las slob ma la phan pa
kalapalaghuvrttisisyahita
Translation not Started
Toh 4285Not Started

Awaiting English title


བྱིངས་ཀྱི་ཚོགས་ · byings kyi tshogs
dhatukaya
Translation not Started
Toh 4286Not Started

Awaiting English title


ལུང་སྟོན་པ་ཀ་ལཱ་པའི་མདོའི་འགྲེལ་པ་སློབ་མ་ལ་ཕན་པ་ · lung ston pa ka lA pa'i mdo'i 'grel pa slob ma la phan pa
sisyahita vyakaranakalapasutravrtti
Translation not Started
Toh 4287Not Started

Awaiting English title


སི་ལ་སོགས་པའི་མཐའ་བྱ་བ་ · si la sogs pa'i mtha' bya ba
syadyantaprakriya
Translation not Started
Toh 4288Not Started

Awaiting English title


ཀ་ལཱ་པའི་མདོ་དང་འགྲེལ་པའི་སི་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་དབྱེའི་བྱ་བ་ · ka lA pa'i mdo dang 'grel pa'i si la sogs pa'i rnam dbye'i bya ba
kalapasutravrtti syadivibhaktiprakriya
Translation not Started
Toh 4289Not Started

Awaiting English title


ཏི་ལ་སོགས་པའི་མཐའི་བྱ་བ་རྣམ་པར་དཔྱད་པ་ · ti la sogs pa'i mtha'i bya ba rnam par dpyad pa
tyadyantaprakriyavicarita
Translation not Started
Toh 4290Not Started

Awaiting English title


སྨྲ་བ་ཀུན་ལ་འཇུག་པའི་སྒྲའི་བསྟན་བཅོས་ · smra ba kun la 'jug pa'i sgra'i bstan bcos
sarvabhasapravartanavyakaranasastra
Translation not Started
Toh 4291Not Started

Awaiting English title


སྨྲ་བ་ཀུན་ལ་འཇུག་པའི་སྒྲའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་ · smra ba kun la 'jug pa'i sgra'i bstan bcos kyi 'grel pa
sarvabhasapravartanavyakaranasastravrtti
Translation not Started
Toh 4292Not Started

Awaiting English title


རབ་ཏུ་སྦྱོར་བའི་སྒོའི་འགྲེལ་པ་ · rab tu sbyor ba'i sgo'i 'grel pa
prayogamukhavrtti
Translation not Started
Toh 4293Not Started

Awaiting English title


ལྡོག་པ་བསྡུས་པ་བསྟན་པའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ · ldog pa bsdus pa bstan pa'i tshig le'ur byas pa
pindanivartananirdesakarika
Translation not Started
Toh 4294Not Started

Awaiting English title


ལྡོག་པ་བསྡུས་པ་བསྟན་པའི་རྣམ་འགྲེལ་ · ldog pa bsdus pa bstan pa'i rnam 'grel
pindanivartananirdesavarttika
Translation not Started
Toh 4295Not Started

Awaiting English title


སྨྲ་བའི་སྒོ་མཚོན་ཆ་ལྟ་བུ་ · smra ba'i sgo mtshon cha lta bu
vacanamukhayudhopama
Translation not Started
Toh 4296Not Started

Awaiting English title


སྨྲ་བའི་སྒོ་མཚོན་ཆ་ལྟ་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་འགྲེལ་པ་ · smra ba'i sgo mtshon cha lta bu zhes bya ba'i 'grel pa
vacanamukhayudhopama-nama-vrtti
Translation not Started
Toh 4297Not Started

Awaiting English title


བརྡ་སྤྲོད་པ་དབྱངས་ཅན་གྱི་མདོ་ · brda sprod pa dbyangs can gyi mdo
sarasvativyakaranasutra
Translation not Started
Toh 4298Not Started

Awaiting English title


བརྡ་སྤྲོད་པའི་བསྟན་བཅོས་ཆེན་པོ་དབྱངས་ཅན་བྱཱ་ཀ་ར་ཎའི་འགྲེལ་པ་རབ་ཏུ་བྱ་བ་གསལ་ལྡན་ · brda sprod pa'i bstan bcos chen po dbyangs can byA ka ra Na'i 'grel pa rab tu bya ba gsal ldan
vyakaranamahasastrasarasvativyakaranavrttiprakriyacatura
Translation not Started
Toh 4299Not Started

Awaiting English title


འཆི་བ་མེད་པའི་མཛོད་ · 'chi ba med pa'i mdzod
amarakosa

Title variants

  • mngon brjod kyi bstan bcos 'chi ba med pa'i mdzod ces bya ba skad gnyis shan sbyar
Translation not Started
Toh 4300Not Started

Awaiting English title


འཆི་བ་མེད་པའི་མཛོད་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་འདོད་འཇོའི་བ་མོ་ · 'chi ba med pa'i mdzod kyi rgya cher 'grel pa 'dod 'jo'i ba mo
amarakosatikakamadhenu
Translation not Started
Toh 4301Not Started

Awaiting English title


སྙན་ངག་མེ་ལོང་ · snyan ngag me long
kavyadarsa
Translation not Started
Toh 4302Not Started

Awaiting English title


སྤྲིན་གྱི་ཕོ་ཉ་ · sprin gyi pho nya
meghaduta
Translation not Started
Toh 4303Not Started

Awaiting English title


སྡེབ་སྦྱོར་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ · sdeb sbyor rin chen 'byung gnas
chandoratnakara
Translation not Started
Toh 4304Not Started

Awaiting English title


སྡེབ་སྦྱོར་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ · sdeb sbyor rin chen 'byung gnas
chandoratnakara
Translation not Started
Toh 4305Not Started

Awaiting English title


སྡེབ་སྦྱོར་གྱི་ཕྲེང་བའི་བསྟོད་པ་ · sdeb sbyor gyi phreng ba'i bstod pa
vrttamalastuti
Translation not Started

Bookmarks