Discipline


འདུལ་བ། · 'dul ba/


Vinaya


Commentaries and treatises on the canonical Vinaya texts (Toh 4104-4149)

Texts: 46Published: 0In Progress: 0Not Begun: 46
Text
Toh 4104Not Started

Awaiting English title


སོ་སོ་ཐར་པའི་མདོའི་གཞུང་འགྲེལ་ · so so thar pa'i mdo'i gzhung 'grel
pratimoksasutrapaddhati
Translation not Started
Toh 4105Not Started

Awaiting English title


འདུལ་བ་བསྡུས་པ་ · 'dul ba bsdus pa
vinayasamgraha
Translation not Started
Toh 4106Not Started

Awaiting English title


སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་འདུལ་བ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ · so sor thar pa'i mdo rgya cher 'grel pa 'dul ba kun las btus pa
pratimoksasutratikavinayasamuccaya
Translation not Started
Toh 4107Not Started

Awaiting English title


སོ་སོ་ཐར་པའི་མདོའི་འགྲེལ་པ་ · so so thar pa'i mdo'i 'grel pa
pratimoksasutravrtti
Translation not Started
Toh 4108Not Started

Awaiting English title


སོ་སོ་ཐར་པའི་བཤད་པ་རྣམས་མི་བརྗེད་དྲན་བྱེད་ཙམ་དུ་བྲིས་པ་ · so so thar pa'i bshad pa rnams mi brjed dran byed tsam du bris pa
pratimoksabhasyasampramusitasmaranamatralekha
Translation not Started
Toh 4109Not Started

Awaiting English title


སོ་སོར་ཐར་པའི་ཚིག་གི་བརྗེད་བྱང་ · so sor thar pa'i tshig gi brjed byang
pratimoksadbhismaranapada
Translation not Started
Toh 4110Not Started

Awaiting English title


སོ་སོ་ཐར་པའི་འགྲེལ་ཚིག་དགའ་བ་བསྐྱེད་པ་ · so so thar pa'i 'grel tshig dga' ba bskyed pa
pratimoksavrttipadapremotpadika
Translation not Started
Toh 4111Not Started

Awaiting English title


བྱ་བའི་ཕུང་པོ་ · bya ba'i phung po
kriyaskandha
Translation not Started
Toh 4112Not Started

Awaiting English title


འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་རྩ་བའི་དགེ་སློང་མའི་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོའི་འགྲེལ་པ་ · 'phags pa thams cad yod par smra ba'i rtsa ba'i dge slong ma'i so sor thar pa'i mdo'i 'grel pa
aryasarvastivadimulabhiksunipratimoksasutravrtti
Translation not Started
Toh 4113Not Started

Awaiting English title


འདུལ་བ་གཞི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་ · 'dul ba gzhi rgya cher 'grel pa
vinayavastutika
Translation not Started
Toh 4114Not Started

Awaiting English title


འདུལ་བ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་ཚིག་རྣམ་པར་བཤད་པ་ · 'dul ba rnam par 'byed pa'i tshig rnam par bshad pa
vinayavibhangapadavyakhyana
Translation not Started
Toh 4115Not Started

Awaiting English title


ལུང་ཕྲན་ཚེགས་ཀྱི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ · lung phran tshegs kyi rnam par bshad pa
agamaksudrakavyakhyana
Translation not Started
Toh 4116Not Started

Awaiting English title


འདུལ་བ་ལུང་བླ་མའི་བྱེ་བྲག་ལུང་ཞུ་བའི་འགྲེལ་པ་ · 'dul ba lung bla ma'i bye brag lung zhu ba'i 'grel pa
vinayagamottaravisesagamaprasnavrtti
Translation not Started
Toh 4117Not Started

Awaiting English title


འདུལ་བའི་མདོ་ · 'dul ba'i mdo
vinayasutra
Translation not Started
Toh 4118Not Started

Awaiting English title


ལས་བརྒྱ་རྩ་གཅིག་པ་ · las brgya rtsa gcig pa
ekottarakarmasataka
Translation not Started
Toh 4119Not Started

Awaiting English title


འདུལ་བའི་མདོའི་འགྲེལ་པ་མངོན་པར་བརྗོད་པ་རང་གི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ · 'dul ba'i mdo'i 'grel pa mngon par brjod pa rang gi rnam par bshad pa
vinayasutravrttyabhidhanasvavyakhyana
Translation not Started
Toh 4120Not Started

Awaiting English title


འདུལ་བ་མདོའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་ · 'dul ba mdo'i rgya cher 'grel pa
vinayasutratika
Translation not Started
Toh 4121Not Started

Awaiting English title


འདུལ་བ་མདོའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ · 'dul ba mdo'i rnam par bshad pa
vinayasutravyakhyana
Translation not Started
Toh 4122Not Started

Awaiting English title


འདུལ་བའི་མདོའི་འགྲེལ་པ་ · 'dul ba'i mdo'i 'grel pa
vinayasutravrtti
Translation not Started
Toh 4123Not Started

Awaiting English title


འདུལ་བ་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ · 'dul ba tshig le'ur byas pa
vinayakarika
Translation not Started
Toh 4124Not Started

Awaiting English title


འཕགས་པ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་དགེ་ཚུལ་གྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ · 'phags pa gzhi thams cad yod par smra ba'i dge tshul gyi tshig le'ur byas pa
mūlasarvastivādiśrāmaṇerakārikā
Translation not Started
Toh 4125Not Started

Awaiting English title


འཕགས་པ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་དགེ་ཚུལ་གྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པའི་འགྲེལ་པ་འོད་ལྡན་ · 'phags pa gzhi thams cad yod par smra ba'i dge tshul gyi tshig le'ur byas pa'i 'grel pa 'od ldan
arya-mulasarvastivadisramanerakarikavrttiprabhavati
Translation not Started
Toh 4126Not Started

Awaiting English title


ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་སུམ་བརྒྱ་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ · tshig le'ur byas pa sum brgya pa'i rnam par bshad pa
trisatakarikavyakhyana
Translation not Started
Toh 4127Not Started

Awaiting English title


འཕགས་པ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་དགེ་ཚུལ་གྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ · 'phags pa gzhi thams cad yod par smra ba'i dge tshul gyi tshig le'ur byas pa
arya-mulasarvastivadisramanerakarika
Translation not Started
Toh 4128Not Started

Awaiting English title


དགེ་སྦྱོང་གི་ཀཱ་རི་ཀཱ་ལྔ་བཅུ་པའི་ཚིག་གི་བརྗེད་བྱང་དུ་བྱས་པ་ · dge sbyong gi kA ri kA lnga bcu pa'i tshig gi brjed byang du byas pa
sramanapancasatkarikapradabhismarana
Translation not Started
Toh 4129Not Started

Awaiting English title


ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་དགེ་ཚུལ་གྱི་བྱ་བ་ · thams cad yod par smra ba rnams kyi dge tshul gyi bya ba
sarvastivadisramanerakarana
Translation not Started
Toh 4130Not Started

Awaiting English title


དགེ་ཚུལ་གྱི་བསླབ་པའི་གཞིའི་མདོ་ · dge tshul gyi bslab pa'i gzhi'i mdo
sramanerasiksapadasutra
Translation not Started
Toh 4131Not Started

Awaiting English title


གླེང་གཞི་དང་གང་ཟག་བསྡུས་པའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ · gleng gzhi dang gang zag bsdus pa'i tshig le'ur byas pa
nidanapudgalasamgrahakarika
Translation not Started
Toh 4132Not Started

Awaiting English title


དགེ་ཚུལ་གྱི་དང་པོའི་ལོ་དྲི་བ་ · dge tshul gyi dang po'i lo dri ba
sramaneravarsagraprccha
Translation not Started
Toh 4133Not Started

Awaiting English title


དགེ་སློང་གི་དང་པོའི་ལོ་དྲི་བ་ · dge slong gi dang po'i lo dri ba
bhiksuvarsagraprccha
Translation not Started
Toh 4134Not Started

Awaiting English title


འདུལ་བའི་དྲི་བའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ · 'dul ba'i dri ba'i tshig le'ur byas pa
visnayaprajsnakarika
Translation not Started
Toh 4135Not Started

Awaiting English title


འདུལ་བ་དྲི་བ་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་ · 'dul ba dri ba rgya cher 'grel pa
vinayakaprasnatika
Translation not Started
Toh 4136Not Started

Awaiting English title


འདུལ་བ་ལ་བསྟོད་པ་ · 'dul ba la bstod pa
vinayastotra
Translation not Started
Toh 4137Not Started

Awaiting English title


འདུལ་བ་ལ་བསྟོད་པའི་ཚིག་གི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ · 'dul ba la bstod pa'i tshig gi rnam par bshad pa
vinayastotrapadavyakhyana
Translation not Started
Toh 4138Not Started

Awaiting English title


གཞུང་ལུགས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་བཀོད་པའི་འཁོར་ལོ་ · gzhung lugs kyi bye brag bkod pa'i 'khor lo
samayabhedavyuhacakra
Translation not Started
Toh 4139Not Started

Awaiting English title


སྡེ་པ་ཐ་དད་པར་བྱེད་པ་དང་རྣམ་པར་བཤད་པ་ · sde pa tha dad par byed pa dang rnam par bshad pa
nikayabhedavibhangavyakhyana
Translation not Started
Toh 4140Not Started

Awaiting English title


གཞུང་ཐ་དད་པ་རིམ་པར་བཀླག་པའི་འཁོར་ལོ་ལས་སྡེ་པ་ཐ་དད་པ་བསྟན་པ་བསྡུས་པ་ · gzhung tha dad pa rim par bklag pa'i 'khor lo las sde pa tha dad pa bstan pa bsdus pa
samayabhedoparacanacakre nikayabhedopadesanasamgraha
Translation not Started
Toh 4141Not Started

Awaiting English title


དགེ་བསྙེན་གྱི་སྡོམ་པ་བརྒྱད་པ་ · dge bsnyen gyi sdom pa brgyad pa
upasakasamvarastaka
Translation not Started
Toh 4142Not Started

Awaiting English title


དགེ་བསྙེན་གྱི་སྡོམ་པ་བརྒྱད་པའི་བཤད་པ་ · dge bsnyen gyi sdom pa brgyad pa'i bshad pa
upasakasamvarastakavivarana
Translation not Started
Toh 4143Not Started

Awaiting English title


རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ལམ་ལས་སྦྱངས་པའི་ཡོན་ཏན་བསྟན་པ་ · rnam par grol ba'i lam las sbyangs pa'i yon tan bstan pa
vimuktimarge dhutagunanirdesa
Translation not Started
Toh 4144Not Started

Awaiting English title


གསེར་མདོག་ཅན་གྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་ · gser mdog can gyi rtogs pa brjod pa
suvarnavarnavadana
Translation not Started
Toh 4145Not Started

Awaiting English title


ཀུ་ན་ལའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་ · ku na la'i rtogs pa brjod pa
kunalavadana
Translation not Started
Toh 4146Not Started

Awaiting English title


འཕགས་པ་དགའ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་ · 'phags pa dga' ba'i bshes gnyen gyi rtogs pa brjod pa
arya-nandimitravadana
Translation not Started
Toh 4147Not Started

Awaiting English title


གཞོན་ནུ་མ་བདུན་གྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་ · gzhon nu ma bdun gyi rtogs pa brjod pa
saptakumarikavadana
Translation not Started
Toh 4148Not Started

Awaiting English title


བསླབ་པ་བཅུའི་ཆོ་ག་ · bslab pa bcu'i cho ga
dasasiksavidhi
Translation not Started
Toh 4149Not Started

Awaiting English title


ཡེ་དྷརྨཱའི་འགྲེལ་པ་ · ye d+harmA'i 'grel pa
yedharmas-tika
Translation not Started

Bookmarks