Middle Way


དབུ་མ། · dbu ma/


Madhyamaka


The treatises by Nāgārjuna, Āryaveva, Candrakīrti, Buddhapālita, Śāntideva, and other Indian masters on the Madhyamaka (Middle Way) philosophical system (Toh 3824-3980)

Texts: 157Published: 0In Progress: 0Not Begun: 157
Text
Toh 2898Not Started

Awaiting English title


རིག་སྔགས་གཏད་པའི་ཆོ་ག་ · rig sngags gtad pa'i cho ga
vidyasthapanavidhi

Title variants

  • phyag na rdo rje gos sngon po can gyi rig sngags gtad pa'i cho ga
  • lta ba tha dad pa rnam par phye ba mdor bsdus
  • samksiptananadrstivibhajana
Translation not Started
Toh 3824Not Started

Awaiting English title


དབུ་མ་རྩ་བའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ཤེས་རབ་ · dbu ma rtsa ba'i tshig le'ur byas pa shes rab
prajna-nama-mulamadhyamakakarika
Translation not Started
Toh 3825Not Started

Awaiting English title


རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ · rigs pa drug cu pa'i tshig le'ur byas pa
yuktisasthikakarika
Translation not Started
Toh 3826Not Started

Awaiting English title


ཞིབ་མོ་རྣམ་པར་འཐག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ་ · zhib mo rnam par 'thag pa zhes bya ba'i mdo
vaidalyasutra
Translation not Started
Toh 3827Not Started

Awaiting English title


སྟོང་པ་ཉིད་བདུན་ཅུ་པའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ · stong pa nyid bdun cu pa'i tshig le'ur byas pa
sunyatasaptatikarika
Translation not Started
Toh 3828Not Started

Awaiting English title


རྩོད་པ་བཟློག་པའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ · rtsod pa bzlog pa'i tshig le'ur byas pa
vigrahavyavartanikarika
Translation not Started
Toh 3829Not Started

Awaiting English title


དབུ་མ་རྩ་བའི་འགྲེལ་པ་ག་ལས་འཇིགས་མེད་ · dbu ma rtsa ba'i 'grel pa ga las 'jigs med
mulamadhyamakavrttyakutobhaya
Translation not Started
Toh 3830Not Started

Awaiting English title


ཞིབ་མོ་རྣམ་པར་འཐག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ · zhib mo rnam par 'thag pa zhes bya ba'i rab tu byed pa
vaidalya-nama-prakarana
Translation not Started
Toh 3831Not Started

Awaiting English title


སྟོང་པ་ཉིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ་ · stong pa nyid bdun cu pa'i 'grel pa
sunyatasaptativrtti
Translation not Started
Toh 3832Not Started

Awaiting English title


རྩོད་པ་བཟློག་པའི་འགྲེལ་པ་ · rtsod pa bzlog pa'i 'grel pa
vigrahavyavartanivrtti
Translation not Started
Toh 3833 / 4551Not Started

Awaiting English title


ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཉི་ཤུ་པ་ · theg pa chen po nyi shu pa
mahayanavimsika
Translation not Started
Toh 3834Not Started

Awaiting English title


ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ · yi ge brgya pa
aksarasataka
Translation not Started
Toh 3835Not Started

Awaiting English title


ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་འགྲེལ་པ་ · yi ge brgya pa zhes bya ba'i 'grel pa
aksarasataka-nama-vrtti
Translation not Started
Toh 3836 / 4553Not Started

Awaiting English title


རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་སྙིང་པོའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ · rten cing 'brel bar 'byung ba'i snying po'i tshig le'ur byas pa
pratityasamutpadahrdayakarika
Translation not Started
Toh 3837 / 4554Not Started

Awaiting English title


རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་སྙིང་པོའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ · rten cing 'brel bar 'byung ba'i snying po'i tshig le'ur byas pa
pratityasamutpadahrdayakarika
Translation not Started
Toh 3838Not Started

Awaiting English title


མ་རྟོགས་པ་རྟོགས་པར་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ · ma rtogs pa rtogs par byed pa zhes bya ba'i rab tu byed pa
abodhabodhaka-nama-prakarana
Translation not Started
Toh 3839Not Started

Awaiting English title


སྐྱེ་མེད་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ · skye med rin po che'i mdzod
ratnasukosa
Translation not Started
Toh 3840Not Started

Awaiting English title


སྲིད་པ་འཕོ་བ་ · srid pa 'pho ba
bhavasamkranti
Translation not Started
Toh 3841Not Started

Awaiting English title


སྲིད་པ་འཕོ་བའི་ཊཱི་ཀ་ · srid pa 'pho ba'i TI ka
bhavasamkrantitika
Translation not Started
Toh 3842Not Started

Awaiting English title


དབུ་མ་རྩ་བའི་འགྲེལ་པ་བུདྡྡྷ་པཱ་ལི་ཏ་ · dbu ma rtsa ba'i 'grel pa bud+d+dha pA li ta
buddhapalitamulamadhyamakavrtti
Translation not Started
Toh 3843Not Started

Awaiting English title


རང་བཞིན་གསུམ་ལ་འཇུག་པའི་སྒྲུབ་པ་ · rang bzhin gsum la 'jug pa'i sgrub pa
svabhavatrayapravesasiddhi
Translation not Started
Toh 3844Not Started

Awaiting English title


ཆ་ཤས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཅེས་བྱ་བའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ · cha shas kyi yan lag ces bya ba'i rab tu byed pa
hastavala-nama-prakarana
Translation not Started
Toh 3845Not Started

Awaiting English title


ཆ་ཤས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཅེས་བྱ་བའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པའི་འགྲེལ་པ་ · cha shas kyi yan lag ces bya ba'i rab tu byed pa'i 'grel pa

Title variants

  • hastavala-nama-prakaranavrtti
Translation not Started
Toh 3846Not Started

Awaiting English title


བསྟན་བཅོས་བཞི་བརྒྱ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ · bstan bcos bzhi brgya pa zhes bya ba'i tshig le'ur byas pa
catuhsatakasastrakarika
Translation not Started
Toh 3847Not Started

Awaiting English title


འཁྲུལ་པ་བཟློག་པའི་རིགས་པ་གཏན་ཚིགས་གྲུབ་པ་ · 'khrul pa bzlog pa'i rigs pa gtan tshigs grub pa
skhalitapramardanayuktihetusiddhi
Translation not Started
Toh 3848Not Started

Awaiting English title


རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ལག་པའི་ཚད་ཀྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ · rab tu byed pa lag pa'i tshad kyi tshig le'ur byas pa
hastavalaprakaranakarika
Translation not Started
Toh 3849Not Started

Awaiting English title


ལག་པའི་ཚད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་ · lag pa'i tshad kyi 'grel pa
hastavalavrtti
Translation not Started
Toh 3850Not Started

Awaiting English title


དབུ་མ་འཁྲུལ་པ་འཇོམས་པ་ · dbu ma 'khrul pa 'joms pa
madhyamakabhramaghata
Translation not Started
Toh 3851Not Started

Awaiting English title


ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ · ye shes snying po kun las btus pa
jnanasarasamuccaya
Translation not Started
Toh 3852Not Started

Awaiting English title


ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་བཤད་སྦྱར་ · ye shes snying po kun las btus pa zhes bya ba'i bshad sbyar
jnanasarasamuccaya-nama-nibandhana
Translation not Started
Toh 3853Not Started

Awaiting English title


དབུ་མ་རྩ་བའི་འགྲེལ་པ་ཤེས་རབ་སྒྲོན་མ་ · dbu ma rtsa ba'i 'grel pa shes rab sgron ma
prajnaparadipamulamadhyamakavrtti
Translation not Started
Toh 3854Not Started

Awaiting English title


དབུ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲོན་མ་ · dbu ma rin po che'i sgron ma
madhyamakaratnapradipa
Translation not Started
Toh 3855Not Started

Awaiting English title


དབུ་མའི་སྙིང་པོའི་ཚིག་ལེའུ་བྱས་པ་ · dbu ma'i snying po'i tshig le'u byas pa
madhyamakahrdayakarika
Translation not Started
Toh 3856Not Started

Awaiting English title


དབུ་མའི་སྙིང་པོའི་འགྲེལ་པ་རྟོག་གེ་འབར་བ་ · dbu ma'i snying po'i 'grel pa rtog ge 'bar ba
madhyamakahrdayavrttitarkajvala
Translation not Started
Toh 3857Not Started

Awaiting English title


དབུ་མའི་དོན་བསྡུས་པ་ · dbu ma'i don bsdus pa
madhyamakarthasamgraha
Translation not Started
Toh 3858Not Started

Awaiting English title


དབུ་མ་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ · dbu ma rten cing 'brel bar 'byung ba
madhyamakapratiyasamutpada
Translation not Started
Toh 3859Not Started

Awaiting English title


ཤེས་རབ་སྒྲོན་མ་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་ · shes rab sgron ma rgya cher 'grel pa
prajnapradipatika
Translation not Started
Toh 3860Not Started

Awaiting English title


དབུ་མ་རྩ་བའི་འགྲེལ་པ་ཚིག་གསལ་བ་ · dbu ma rtsa ba'i 'grel pa tshig gsal ba
mulamadhyamakavrttiprasannapada
Translation not Started
Toh 3861Not Started

Awaiting English title


དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ · dbu ma la 'jug pa
madhyamakavatara
Translation not Started
Toh 3862Not Started

Awaiting English title


དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བཤད་པ་ · dbu ma la 'jug pa'i bshad pa
madhyamakavatarabhasya
Translation not Started
Toh 3863Not Started

Awaiting English title


དབུ་མ་ཤེས་རབ་ལ་འཇུག་པ་ · dbu ma shes rab la 'jug pa
madhyamakaprajnavatara
Translation not Started
Toh 3864Not Started

Awaiting English title


རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ་ · rigs pa drug cu pa'i 'grel pa
yuktisasthikavrtti
Translation not Started
Toh 3865Not Started

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་ · byang chub sems dpa'i rnal 'byor spyod pa bzhi brgya pa'i rgya cher 'grel pa
bodhisattvayogacaracatuhsatakatika
Translation not Started
Toh 3866Not Started

Awaiting English title


ཕུང་པོ་ལྔའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ · phung po lnga'i rab tu byed pa
pancaskandhaprakarana
Translation not Started
Toh 3867Not Started

Awaiting English title


སྟོང་ཉིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ་ · stong nyid bdun cu pa'i 'grel pa
sunyatasaptativrtti
Translation not Started
Toh 3868Not Started

Awaiting English title


སྟོང་པ་ཉིད་བདུན་ཅུ་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ · stong pa nyid bdun cu pa'i rnam par bshad pa
sunyatasaptativivrtti
Translation not Started
Toh 3869Not Started

Awaiting English title


རྟོག་གེ་ཐོ་བའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ · rtog ge tho ba'i tshig le'ur byas pa
tarkamudgarakarika
Translation not Started
Toh 3870Not Started

Awaiting English title


དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་འགྲེལ་བཤད་ · dbu ma la 'jug pa'i 'grel bshad
madhyamakavataratika
Translation not Started
Toh 3871Not Started

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པ་ · byang chub sems dpa'i spyod pa la 'jug pa
bodhisattvacaryavatara
Translation not Started
Toh 3872Not Started

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་དཀའ་འགྲེལ་ · byang chub kyi spyod pa la 'jug pa'i dka' 'grel
bodhicaryavatarapanjika
Translation not Started
Toh 3873Not Started

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པའི་དཀའ་འགྲེལ་ · byang chub sems dpa'i spyod pa la 'jug pa'i rnam par bshad pa'i dka' 'grel
bodhisattvacaryavataravivrtipanjika
Translation not Started
Toh 3874Not Started

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་ལེགས་པར་སྦྱར་བ་ · byang chub sems dpa'i spyod pa la 'jug pa'i legs par sbyar ba
bodhisattvacaryavatarasamskara
Translation not Started
Toh 3875Not Started

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་རྟོགས་པར་དཀའ་བའི་གནས་གཏན་ལ་དབབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཞུང་ · byang chub sems dpa'i spyod pa la 'jug pa'i rtogs par dka' ba'i gnas gtan la dbab pa zhes bya ba'i gzhung

Title variants

  • bodhisattvacaryavataraduravabodhananirnaya-nama-grantha
Translation not Started
Toh 3876Not Started

Awaiting English title


ཤེས་རབ་ལེའུའི་དཀའ་འགྲེལ་ · shes rab le'u'i dka' 'grel
prajnaparicchedapanjika
Translation not Started
Toh 3877Not Started

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཤེས་རབ་ལེའུ་དང་བསྔོ་བའི་དཀའ་འགྲེལ་ · byang chub sems dpa'i spyod pa la 'jug pa'i shes rab le'u dang bsngo ba'i dka' 'grel

Title variants

  • bodhisattvacaryavataraprajnaparicchedaparinamana-panjika
Translation not Started
Toh 3878Not Started

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་དོན་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་བསྡུས་པ་ · byang chub sems dpa'i spyod pa la 'jug pa'i don sum cu rtsa drug bsdus pa
bodhisattvacaryavatarasattrimsatpindartha
Translation not Started
Toh 3879Not Started

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་དོན་བསྡུས་པ་ · byang chub sems dpa'i spyod pa la 'jug pa'i don bsdus pa
bodhisattvacaryavatarapindartha
Translation not Started
Toh 3880Not Started

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་དགོངས་པའི་འགྲེལ་པ་ཁྱད་པར་གསལ་བྱེད་ · byang chub kyi spyod pa la 'jug pa'i dgongs pa'i 'grel pa khyad par gsal byed
bodhicaryavataratatparyapanjikavisesadyotani
Translation not Started
Toh 3881Not Started

Awaiting English title


བདེན་པ་གཉིས་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་ཚིག་ལེའུ་བྱས་པ་ · bden pa gnyis rnam par 'byed pa'i tshig le'u byas pa
satyadvayavibhangakarika
Translation not Started
Toh 3882Not Started

Awaiting English title


བདེན་གཉིས་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་འགྲེལ་པ་ · bden gnyis rnam par 'byed pa'i 'grel pa
satdvayavibhangavrtti
Translation not Started
Toh 3883Not Started

Awaiting English title


བདེན་པ་གཉིས་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་དཀའ་འགྲེལ་ · bden pa gnyis rnam par 'byed pa'i dka' 'grel
satvayavibhangapanjika
Translation not Started
Toh 3884Not Started

Awaiting English title


དབུ་མ་རྒྱན་གྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ · dbu ma rgyan gyi tshig le'ur byas pa
madhyamakalamkarakarika
Translation not Started
Toh 3885Not Started

Awaiting English title


དབུ་མའི་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པ་ · dbu ma'i rgyan gyi 'grel pa
madhyamakalamkaravrtti
Translation not Started
Toh 3886Not Started

Awaiting English title


དབུ་མའི་རྒྱན་གྱི་དཀའ་འགྲེལ་ · dbu ma'i rgyan gyi dka' 'grel
madhyamakalamkarapanjika
Translation not Started
Toh 3887Not Started

Awaiting English title


དབུ་མ་སྣང་བ་ · dbu ma snang ba
madhyamakaloka
Translation not Started
Toh 3888Not Started

Awaiting English title


དེ་ཁོ་ན་ཉིད་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ · de kho na nyid snang ba zhes bya ba'i rab tu byed pa
tattvaloka-nama-prakarana
Translation not Started
Toh 3889Not Started

Awaiting English title


ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པར་གྲུབ་པ་ · chos thams cad rang bzhin med par grub pa
sarvadharmasvabhavasiddhi
Translation not Started
Toh 3890Not Started

Awaiting English title


སྐུ་གསུམ་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟན་བཅོས་ · sku gsum la 'jug pa'i sgo zhes bya ba'i bstan bcos
kayatrayavataramukha-nama-sastra
Translation not Started
Toh 3891Not Started

Awaiting English title


སྐུ་གསུམ་འགྲེལ་པ་ · sku gsum 'grel pa
kayatrayavrtti
Translation not Started
Toh 3892Not Started

Awaiting English title


དེ་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པའི་འགྲེལ་པ་ · de kho na la 'jug pa'i 'grel pa
tattvavataravrtti
Translation not Started
Toh 3893Not Started

Awaiting English title


དབུ་མའི་ལུགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་མདོར་བསྡུས་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ · dbu ma'i lugs kyi snying po mdor bsdus pa'i rab tu byed pa
madhyamakanayasarasamasaprakarana
Translation not Started
Toh 3894Not Started

Awaiting English title


རྣམ་པར་མེད་པའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ · rnam par med pa'i tshig le'ur byas pa
nirakarakarika
Translation not Started
Toh 3895Not Started

Awaiting English title


སྣང་བའི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ · snang ba'i phreng ba zhes bya ba'i rab tu byed pa
alokamalaprakarana
Translation not Started
Toh 3896Not Started

Awaiting English title


སྣང་བའི་ཕྲེང་བའི་འགྲེལ་པ་ཡིད་དགའ་བ་བསྐྱེད་པ་ · snang ba'i phreng ba'i 'grel pa yid dga' ba bskyed pa
alokamalatikahrdayanandajanani
Translation not Started
Toh 3897Not Started

Awaiting English title


འདུས་བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་རྣམ་པར་ངེས་པ་ · 'dus byas dang 'dus ma byas rnam par nges pa
samskrtasamsrtaviniscaya
Translation not Started
Toh 3899 / 4547Not Started

Awaiting English title


བདེ་བར་གཤེགས་པ་གཞུང་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ · bde bar gshegs pa gzhung rnam par 'byed pa'i tshig le'ur byas pa
sugatamatavibhangakarika
Translation not Started
Toh 3900Not Started

Awaiting English title


བདེ་བར་གཤེགས་པའི་གཞུང་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་བཤད་པ་ · bde bar gshegs pa'i gzhung rnam par 'byed pa'i bshad pa
sugatamatavibhangabhasya
Translation not Started
Toh 3901Not Started

Awaiting English title


རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ་ · rin po che'i phreng ba
ratnamala
Translation not Started
Toh 3902 / 4467Not Started

Awaiting English title


བདེན་པ་གཉིས་ལ་འཇུག་པ་ · bden pa gnyis la 'jug pa
satyadvayavatara
Translation not Started
Toh 3903Not Started

Awaiting English title


ཐུབ་པའི་དགོངས་པའི་རྒྱན་ · thub pa'i dgongs pa'i rgyan
munimatalamkara
Translation not Started
Toh 3904Not Started

Awaiting English title


ཚད་མ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་མདོར་བཤད་པའི་འགྲེལ་པ་ · tshad ma rnam par 'joms pa mdor bshad pa'i 'grel pa
tarkavighatatippitakavrtti
Translation not Started
Toh 3905Not Started

Awaiting English title


ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མཚན་ཉིད་ཀུན་ལས་བསྡུས་པ་ · theg pa chen po'i mtshan nyid kun las bsdus pa
mahayanalaksanasamuccaya
Translation not Started
Toh 3906Not Started

Awaiting English title


སེམས་བརྟག་པ་ · sems brtag pa
cittapariksa
Translation not Started
Toh 3907Not Started

Awaiting English title


ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་སྣང་བར་བྱེད་པའི་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ · theg pa thams cad snang bar byed pa'i bye brag tu bshad pa
sarvayanalokakaravaibhasya
Translation not Started
Toh 3908Not Started

Awaiting English title


བསྒོམ་པའི་རིམ་པ་ · bsgom pa'i rim pa
bhavanakrama
Translation not Started
Toh 3909Not Started

Awaiting English title


རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པའི་ལམ་ · rnal 'byor bsgom pa'i lam
yogabhavanamarga
Translation not Started
Toh 3910Not Started

Awaiting English title


ཅིག་ཅར་འཇུག་པ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་བསྒོམ་དོན་ · cig car 'jug pa rnam par mi rtog pa'i bsgom don
sakrtpravesikanirvikalpabhavanartha
Translation not Started
Toh 3911 / 4519Not Started

Awaiting English title


ཀུན་རྫོབ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྒོམ་པའི་མན་ངག་ཡི་གེར་བྲིས་པ་ · kun rdzob byang chub kyi sems bsgom pa'i man ngag yi ger bris pa
samvrtibodhicittabhavanopadesavarnasamgraha
Translation not Started
Toh 3912 / 4518Not Started

Awaiting English title


དོན་དམ་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྒོམ་པའི་རིམ་པ་ཡི་གེར་བྲིས་པ་ · don dam pa byang chub kyi sems bsgom pa'i rim pa yi ger bris pa
paramarthabodhicittabhavanakramavarnasamgraha
Translation not Started
Toh 3913Not Started

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྒོམ་པ་ · byang chub kyi sems bsgom pa
bodhicittabhavana
Translation not Started
Toh 3914Not Started

Awaiting English title


ཚད་མེད་བཞིའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་ · tshad med bzhi'i rgya cher 'grel pa
caturapramanatika
Translation not Started
Toh 3915Not Started

Awaiting English title


བསྒོམ་པའི་རིམ་པ་ · bsgom pa'i rim pa
bhavanakrama
Translation not Started
Toh 3916 / 4567Not Started

Awaiting English title


བསྒོམ་པའི་རིམ་པ་ · bsgom pa'i rim pa
bhavanakrama
Translation not Started
Toh 3917Not Started

Awaiting English title


བསྒོམ་པའི་རིམ་པ་ · bsgom pa'i rim pa
bhavanakrama
Translation not Started
Toh 3918Not Started

Awaiting English title


རྣལ་འབྱོར་གསུམ་པ་ལ་འཇུག་པ་ · rnal 'byor gsum pa la 'jug pa
bhavanayogavatara
Translation not Started
Toh 3919Not Started

Awaiting English title


ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་ · shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag
prajnaparamitopadesa
Translation not Started
Toh 3920 / 4541Not Started

Awaiting English title


ལུས་ཡོངས་སུ་དཔྱད་པའི་བསྒོམ་པའི་རིམ་པ་ · lus yongs su dpyad pa'i bsgom pa'i rim pa
kayapariksabhavanakrama
Translation not Started
Toh 3921Not Started

Awaiting English title


མི་སྡུག་པ་བསྒོམ་པའི་རིམ་པ་ · mi sdug pa bsgom pa'i rim pa
asubhabhavanakrama
Translation not Started
Toh 3922 / 4542Not Started

Awaiting English title


ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐེག་པའི་བསྒོམ་པའི་རིམ་པའི་མན་ངག་ · pha rol tu phyin pa'i theg pa'i bsgom pa'i rim pa'i man ngag
paramitayanabhavanakramopadesa
Translation not Started
Toh 3923 / 4548Not Started

Awaiting English title


སངས་རྒྱས་རྗེས་སུ་དྲན་པ་བླ་ན་མེད་པ་བསྒོམ་པ་ · sangs rgyas rjes su dran pa bla na med pa bsgom pa
buddhanusmrtyauttarabhavana
Translation not Started
Toh 3924Not Started

Awaiting English title


ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལེའུ་ · ting nge 'dzin gyi tshogs kyi le'u
samadhisambharaparivarta
Translation not Started
Toh 3925 / 4531Not Started

Awaiting English title


ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལེའུ་ · ting nge 'dzin gyi tshogs kyi le'u
samadhisambharaparivarta
Translation not Started
Toh 3926 / 4532Not Started

Awaiting English title


བསམ་གཏན་གྱི་ཆོས་དྲུག་རྣམ་པར་གཞག་པ་ · bsam gtan gyi chos drug rnam par gzhag pa
dhyanasaddharmavyavasthana
Translation not Started
Toh 3927 / 4533Not Started

Awaiting English title


བསམ་གཏན་གྱི་ཆོས་དྲུག་རྣམ་པར་གཞག་པའི་འགྲེལ་པ་ · bsam gtan gyi chos drug rnam par gzhag pa'i 'grel pa
dhyanasaddharmavyavasthanavrtti
Translation not Started
Toh 3928 / 4476Not Started

Awaiting English title


དྲན་པ་གཅིག་པའི་མན་ངག་ · dran pa gcig pa'i man ngag
ekasmrtyupadesa
Translation not Started
Toh 3929 / 4468Not Started

Awaiting English title


དབུ་མའི་མན་ངག་ · dbu ma'i man ngag
madhyamakopadesa
Translation not Started
Toh 3930Not Started

Awaiting English title


དབུ་མའི་མན་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་ཟ་མ་ཏོག་ཁ་ཕྱེ་བ་ · dbu ma'i man ngag rin po che'i za ma tog kha phye ba
ratnakarandodghata-nama-madhyamakopadesa
Translation not Started
Toh 3931Not Started

Awaiting English title


དབུ་མའི་མན་ངག་ཅེས་བྱ་བའི་འགྲེལ་པ་ · dbu ma'i man ngag ces bya ba'i 'grel pa
madhyamakopadesavrtti
Translation not Started
Toh 3932 / 4534Not Started

Awaiting English title


ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་རྣམ་པར་གཞག་པ་ · ting nge 'dzin gyi mi mthun pa'i phyogs rnam par gzhag pa
samadhipratikulapaksavyavasthana(?)
Translation not Started
Toh 3933Not Started

Awaiting English title


བསྒོམ་པའི་རིམ་པ་མདོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ · bsgom pa'i rim pa mdo kun las btus pa
bhavanakramasutrasamuccaya
Translation not Started
Toh 3934Not Started

Awaiting English title


མདོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ · mdo kun las btus pa
sutrasamuccaya
Translation not Started
Toh 3935Not Started

Awaiting English title


མདོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་བཤད་པ་རིན་པོ་ཆེ་སྣང་བའི་རྒྱན་ · mdo kun las btus pa'i bshad pa rin po che snang ba'i rgyan
sutrasamuccayabhasyaratnalokalamkara
Translation not Started
Toh 3936Not Started

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་བསྡུས་པའི་སྒྲོན་མ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ་ · byang chub sems dpa'i spyod pa bsdus pa'i sgron ma rin po che'i phreng ba
bodhisattvacaryasamgrahapradiparatnamala
Translation not Started
Toh 3937Not Started

Awaiting English title


མདོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་དོན་བསྡུས་པ་ · mdo kun las btus pa'i don bsdus pa
sutrasamuccayasancayartha
Translation not Started
Toh 3938Not Started

Awaiting English title


རིམ་གྱིས་འཇུག་པའི་སྒོམ་དོན་ · rim gyis 'jug pa'i sgom don
kramapravesikabhavanartha
Translation not Started
Toh 3939 / 4549Not Started

Awaiting English title


བསླབ་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་ཚིག་ལེའུ་བྱས་པ་ · bslab pa kun las btus pa'i tshig le'u byas pa
siksasasmuccayakarika
Translation not Started
Toh 3940Not Started

Awaiting English title


བསླབ་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ · bslab pa kun las btus pa
siksasamuccaya
Translation not Started
Toh 3941 / 4525Not Started

Awaiting English title


དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་ཡི་གེ་བརྒྱ་པའི་བསྲུང་བ་དང་སྡིག་པ་བཤགས་པའི་ཆོ་ག་ · de bzhin gshegs pa'i snying po yi ge brgya pa'i bsrung ba dang sdig pa bshags pa'i cho ga
tathagatahrdayapapadesanavidhisahitasataksararaksa
Translation not Started
Toh 3942 / 4550Not Started

Awaiting English title


བསླབ་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་མངོན་པར་རྟོགས་པ་ · bslab pa kun las btus pa'i mngon par rtogs pa
sikssasamuccayabhisamaya
Translation not Started
Toh 3943Not Started

Awaiting English title


བསླབ་པ་མེ་ཏོག་སྙེ་མ་ · bslab pa me tog snye ma
siksakusumamanjari
Translation not Started
Toh 3944Not Started

Awaiting English title


ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བསྡུས་པ་ · pha rol tu phyin pa bsdus pa
paramitasamasa
Translation not Started
Toh 3945 / 4494Not Started

Awaiting English title


ལས་དང་པོ་པའི་ས་སྦྱང་བ་ · las dang po pa'i sa sbyang ba
adikarmikabhumipariskara
Translation not Started
Toh 3946 / 4472Not Started

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་མདོ་ཙམ་གདམས་ངག་ཏུ་བྱས་པ་ · byang chub sems dpa'i spyod pa mdo tsam gdams ngag tu byas pa
bodhisattvacaryasutrikrtavavada
Translation not Started
Toh 3947 / 4465Not Started

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྒྲོན་མ་ · byang chub lam gyi sgron ma
bodhipathapradipa
Translation not Started
Toh 3948Not Started

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྒྲོན་མའི་དཀའ་འགྲེལ་ · byang chub lam gyi sgron ma'i dka' 'grel
bodhimargapradipapanjika
Translation not Started
Toh 3949 / 4469Not Started

Awaiting English title


སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་ · snying po bsdus pa
garbhasamgraha
Translation not Started
Toh 3950 / 4470Not Started

Awaiting English title


སྙིང་པོ་ངེས་པར་བསྡུ་བ་ · snying po nges par bsdu ba
hrdayaniksepa
Translation not Started
Toh 3951 / 4471Not Started

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་ · byang chub sems dpa'i nor bu'i phreng ba
bodhisattvamanyavali
Translation not Started
Toh 3952 / 4477Not Started

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལས་དང་པོ་པའི་ལམ་ལ་འཇུག་པ་བསྟན་པ་ · byang chub sems dpa' las dang po pa'i lam la 'jug pa bstan pa
bodhisattvadikarmikamargavataradesana
Translation not Started
Toh 3953 / 4478Not Started

Awaiting English title


སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་བསྟན་པ་ · skyabs su 'gro ba bstan pa
saranagamanadesana
Translation not Started
Toh 3954 / 4479Not Started

Awaiting English title


ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡི་གེར་བསྡུས་པ་ · theg pa chen po'i lam gyi sgrub thabs yi ger bsdus pa
mahayanapathasadhanavarnasamgraha
Translation not Started
Toh 3955 / 4480Not Started

Awaiting English title


ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་ · theg pa chen po'i lam gyi sgrub thabs shin tu bsdus pa
mahayanapathasadhanasamgraha
Translation not Started
Toh 3956 / 4481Not Started

Awaiting English title


རང་གི་བྱ་བའི་རིམ་པ་བསྐུལ་བ་དང་བཅས་པ་ཡི་གེར་བྲིས་པ་ · rang gi bya ba'i rim pa bskul ba dang bcas pa yi ger bris pa
samcodanasahitasvakrtyakramavarnasamgraha
Translation not Started
Toh 3957 / 4482Not Started

Awaiting English title


མདོ་སྡེའི་དོན་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་མན་ངག་ · mdo sde'i don kun las btus pa'i man ngag
sutrarthasamuccayopadesa
Translation not Started
Toh 3958 / 4483Not Started

Awaiting English title


མི་དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀྱི་ལམ་བསྟན་པ་ · mi dge ba bcu'i las kyi lam bstan pa
dasakusalakarmapathadesana
Translation not Started
Toh 3959 / 4484Not Started

Awaiting English title


ལས་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ · las rnam par 'byed pa
karmavibhanga
Translation not Started
Toh 3960 / 4466Not Started

Awaiting English title


སྤྱོད་པ་བསྡུས་པའི་སྒྲོན་མ་ · spyod pa bsdus pa'i sgron ma
caryasamgrahapradipa
Translation not Started
Toh 3961Not Started

Awaiting English title


མདོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ཆེན་པོ་ · mdo kun las btus pa chen po
mahasutrasamuccaya
Translation not Started
Toh 3962Not Started

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་མདོར་བསྡུས་པ་ · byang chub sems dpa'i lam gyi rim pa mdor bsdus pa
bodhisattvamargakramasamgraha
Translation not Started
Toh 3963Not Started

Awaiting English title


ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ · theg pa chen po'i man ngag tshigs su bcad pa
mahayanopadesagatha
Translation not Started
Toh 3964Not Started

Awaiting English title


རྒྱལ་བའི་ལམ་ལ་འཇུག་པ་ · rgyal ba'i lam la 'jug pa
jinamargavatara
Translation not Started
Toh 3965Not Started

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་ཡུལ་ཡོངས་སུ་དག་པའི་མདོའི་དོན་མདོར་བསྡུས་པ་ · byang chub sems dpa'i spyod yul yongs su dag pa'i mdo'i don mdor bsdus pa
bodhisattvagocaraparisuddhisutrarthasamgraha
Translation not Started
Toh 3966 / 4492Not Started

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཆོ་ག་ · byang chub tu sems bskyed pa'i cho ga
bodhicittotpadavidhi
Translation not Started
Toh 3967 / 4491Not Started

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡོམ་པའི་ཆོ་ག་ · byang chub sems dpa'i sdom pa'i cho ga
bodhisatvasamvaravidhi
Translation not Started
Toh 3968 / 4493Not Started

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་ཡི་དམ་བླང་བའི་ཆོ་ག་ · byang chub kyi sems bskyed pa dang yi dam blang ba'i cho ga
bodhicittotpadasamadanavidhi
Translation not Started
Toh 3969 / 4490Not Started

Awaiting English title


སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་སྡོམ་པའི་ཆོ་གའི་རིམ་པ་ · sems bskyed pa dang sdom pa'i cho ga'i rim pa
cittotpadasamvaravidhikrama
Translation not Started
Toh 3970Not Started

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡོམ་པ་གཟུང་བའི་ཆོ་ག་ · byang chub sems dpa'i sdom pa gzung ba'i cho ga
bodhisattvasamvaragrahanavidhi
Translation not Started
Toh 3971 / 4564Not Started

Awaiting English title


གསུམ་ལ་སྐབས་སུ་འགྲོ་བ་བདུན་ཅུ་པ་ · gsum la skabs su 'gro ba bdun cu pa
trisaranagamanasaptati
Translation not Started
Toh 3972 / 4565Not Started

Awaiting English title


སྐྱབས་འགྲོ་ཡན་ལག་དྲུག་པ་ · skyabs 'gro yan lag drug pa
sadangasaranagamana
Translation not Started
Toh 3973Not Started

Awaiting English title


ལྟུང་བ་བཤགས་པའི་ཆོ་ག་ · ltung ba bshags pa'i cho ga
apattidesanavidhi
Translation not Started
Toh 3974Not Started

Awaiting English title


ལྟུང་བ་བཤགས་པའི་ཆོ་ག་ · ltung ba bshags pa'i cho ga
apattidesanavidhi
Translation not Started
Toh 3975 / 4487Not Started

Awaiting English title


ཁ་ཏོན་དང་གླེགས་བམ་ཀླག་པའི་སྔོན་དུ་བྱ་བའི་ཆོ་ག་ · kha ton dang glegs bam klag pa'i sngon du bya ba'i cho ga
adhyayanapustakapathanapraskriyavidhi
Translation not Started
Toh 3976 / 4488Not Started

Awaiting English title


ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐེག་པའི་ཚ་ཚ་གདབ་པའི་ཆོ་ག་ · pha rol tu phyin pa'i theg pa'i tsha tsha gdab pa'i cho ga
paramitayanasacchanirvapanavidhi
Translation not Started
Toh 3977 / 4489Not Started

Awaiting English title


བླ་མའི་བྱ་བའི་རིམ་པ་ · bla ma'i bya ba'i rim pa
gurukriyakrama
Translation not Started
Toh 3978Not Started

Awaiting English title


སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་རིམ་པ་ · sdom pa gsum gyi rim pa
trissamvarakrama
Translation not Started
Toh 3979Not Started

Awaiting English title


ཆོས་སྤྱོད་ཡན་ལག་བཞི་པ་ · chos spyod yan lag bzhi pa
caturangadharmacarya
Translation not Started
Toh 3980Not Started

Awaiting English title


དམ་པའི་ཆོས་སྤྱོད་ལ་འཇུག་པའི་ཡན་ལག་བདུན་པ་ · dam pa'i chos spyod la 'jug pa'i yan lag bdun pa
saptangasaddharmacaryavatara
Translation not Started

Bookmarks