Hūṁkāravajra

  • Tib.: རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཧུམ་ཀ་ར།
  • Tib.: rgya gar gyi mkhan po hum ka ra

First published 2021. Last updated 29th Jan 2024.

This knowledge base page is incomplete; biographical, historical, and other details have yet to be added. In the meantime, it is provided to allow readers to see a list of all the works attributed to this author.

Texts attributed to Hūṁkāravajra

Title

A Sādhana of the Glorious Heruka


དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་སྒྲུབ་པའི་ཐབས། · dpal he ru ka'i sgrub pa'i thabs/
Śrī­vajra­heruka­sādhana

Not Started
Toh 1674
17 pages

A Sādhana called “The Glorious Heruka”


དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲུབ་པའི་ཐབས། · dpal he ru ka zhes bya ba'i sgrub pa'i thabs/
Śrī­heruka­nāma­sādhana

Not Started
Toh 1675
18 pages

The Stages of the Sādhana for the Maṇḍala of the “Glorious Union of All the Buddhas Tantra”


དཔལ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་པའི་རིམ་པ། · dpal sangs rgyas thams cad dang mnyam par sbyor ba'i dkyil 'khor sgrub pa'i rim pa/
Śrī­sarvabuddha­samayoga­maṇḍala­sādhana­krama

Not Started
Toh 1677
39 pages

A Practical Sādhana for the Great and Glorious Herukaattributed as translator


དཔལ་ཁྲག་འཐུང་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡང་དག་པར་གྲུབ་པ། · dpal khrag 'thung chen po'i sgrub thabs yang dag par grub pa/
Saṃsiddhi­mahā­śrī­herukopāyikā

Not Started
Toh 1678
4 pages