Degé Kangyur volume 44, F.107.a

ཡིན། ཆོས་ལ་མཁས་པ་ཡིན། བརྩོན་འགྲུས་བརྩམས་པ་ཡིན། དགའ་བ་ཐོབ་པ་ཡིན། ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་དང་ལྡན་པ་ཡིན། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཁས་པ་ཡིན། ཤེས་རབ་ཀྱིས་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ལ་མཁས་པ་ཡིན་ཏེ། བྱམས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆོས་བདུན་པོ་དེ་དག་དང་ལྡན་ན་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་སྤོང་ཞིང་སྡིག་པའི་གྲོགས་པོའི་ལག་ཏུ་མི་འགྲོ་ལ་མྱུར་དུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱའོ། །​བྱམས་པ་གཞན་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆོས་བརྒྱད་དང་ལྡན་ན་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་སྤོང་ཞིང་སྡིག་པའི་གྲོགས་པོའི་ལག་ཏུ་མི་འགྲོ་ལ་མྱུར་དུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་སྟེ། བརྒྱད་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ཅན་ཡིན། ཡང་དག་པའི་རྟོག་པ་ཅན་ཡིན། ཡང་དག་པའི་ངག་ཅན་ཡིན། ཡང་དག་པའི་ལས་ཀྱི་མཐའ་ཅན་ཡིན། ཡང་དག་པའི་འཚོ་བ་ཅན་ཡིན། ཡང་དག་པའི་རྩོལ་བ་ཅན་ཡིན། ཡང་དག་པའི་དྲན་པ་ཅན་ཡིན། ཡང་དག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཅན་ཡིན་ཏེ། བྱམས་པ་ཆོས་བརྒྱད་པོ་དེ་དག་དང་ལྡན་ན་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་སྤོང་ཞིང་སྡིག་པའི་གྲོགས་པོའི་ལག་ཏུ་མི་འགྲོ་ལ་མྱུར་དུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱའོ། །​བྱམས་པ་གཞན་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆོས་དགུ་དང་ལྡན་ན་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་སྤོང་ཞིང་སྡིག་པའི་གྲོགས་པོའི་ལག་ཏུ་མི་འགྲོ་ལ་མྱུར་དུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་སྟེ། དགུ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། བྱམས་པ་འདི་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་འདོད་པ་དག་ལས་དབེན་པ། སྡིག་པ་མི་དགེ་བའི་ཆོས་རྣམས་ལས་དབེན་པ། རྟོག་པ་དང་བཅས་པ། དཔྱོད་པ་དང་བཅས་པ། དབེན་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་དགའ་བ་དང་བདེ་བ་ཅན་བསམ་གཏན་དང་པོ་བསྒྲུབས་ཏེ་གནས་སོ། །​རྟོག་པ་དང་དཔྱོད་པ་དང་བྲལ་ཞིང་ནང་རབ་ཏུ་དང་སྟེ། སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པས་རྟོག་པ་མེད་པ།The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh85.html?part=UT22084-044-005-230#UT22084-044-005-230