Degé Kangyur volume 44, F.113.b

ཁྱོད་ལ་བཟའ་བ་དང་། བཏུང་བ་དང་། བཞོན་པ་དང་། རྒྱན་དང་། གསེར་དང་། ནོར་བུ་དང་། མུ་ཏིག་དང་། རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་སྦྱིན་པར་བྱ་འམ། ཁྱོད་ལ་གང་དགོས་པ་དེ་སྨྲོས་ཤིག །​མི་དེས་སྨྲས་པ། བདག་ལ་མིག་འཚལ་ན་བདག་ལ་མིག་སྩལ་དུ་གསོལ། ཀུན་དགའ་བོ་དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ཟླ་འོད་དེས་རང་གི་མིག་ཕྱུང་སྟེ་མི་དེ་ལ་བྱིན་ནོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ཟླ་འོད་ཀྱིས་རང་གི་མིག་ཕྱུང་སྟེ་མི་དེ་ལ་བྱིན་ཡང་དེའི་སེམས་ལ་འགྱོད་པ་མེད་པར་གྱུར་ཏོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་རྒྱལ་པོ་ཟླ་འོད་ཅེས་བྱ་བར་གྱུར་པ་དེ་གཞན་ཞིག་ཡིན་པ་སྙམ་དུ་ཁྱོད་དོགས་ཤིང་ཡིད་གཉིས་སམ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ན་དེ་ལྟར་མི་བལྟའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ང་ཉིད་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་རྒྱལ་པོ་ཟླ་འོད་ཅེས་བྱ་བར་གྱུར་ཏོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་རིའི་རྒྱལ་པོ་རི་རབ་ལ་ནི་ཚད་གཟུང་དུ་ཡོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་འདི་ཡོངས་སུ་ཚོལ་ཞིང་ངས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་མིག་བྱིན་པ་ནི་ཆེས་མང་སྟེ་ཚད་མེད་དོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བྱམས་པས་ནི་སྔོན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱད་པ་སྤྱོད་པ་ན་ཐེག་པ་བདེ་བ། འཇུག་པ་བདེ་བ། ལམ་བདེ་བས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབས་སོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བྱམས་པས་ནི་སྔོན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱད་པ་སྤྱོད་པའི་ཚེ་ལག་པ་ཡོངས་སུ་བཏང་བ་མ་བྱས། རྐང་པ་ཡོངས་སུ་བཏང་བ་མ་བྱས། རྐང་ཡོངས་སུ་བཏང་བ་མ་བྱས། ཆུང་མ་ཕངས་པ་ཡོངས་སུ་བཏང་བ་མ་བྱས། བུ་ཕངས་པ་ཡོངས་སུ་བཏང་བ་མ་བྱས། གྲོང་དང་། གྲོང་རྡལ་དང་། གྲོང་ཁྱེར་དང་། ལྗོངས་དང་། ཡུལ་འཁོར་དང་། རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་འཁོར་ཕངས་པ་ཡོངས་སུ་བཏང་བ་མ་བྱས་ཏེ། ཀུན་དགའ་བོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བྱམས་པས་ནི་སྔོན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱད་པ་སྤྱོད་པ་ན་ཐབས་མཁས་པས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པས་ཐེག་པ་བདེ་བ། འཇུག་པ་བདེ་བ། ལམ་བདེ་བས་བླ་ན་



The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh85.html?part=UT22084-044-005-243#UT22084-044-005-243