Degé Kangyur volume 44, F.112.b

སོང་སྟེ་ཕྱིན་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​ཀྱེ་མི་ཁྱོད་ཅི་སྡུག་བསྔལ་ལམ། དེས་སྨྲས་པ། ལྷ་བདག་ནི་ནད་ཀྱིས་བཏབ་བོ། །​དེས་སྨྲས་པ། ཀྱེ་མི་ཁྱོད་ཀྱི་ནད་ཅིས་ཞི་བར་འགྱུར། ཁྱོད་ལ་ཅི་སྦྱིན། དེས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​གལ་ཏེ་བདག་གིས་ལྷ་ཁྱོད་ཀྱི་ལུས་ལས་ཇི་ཙམ་གྱིས་ཚིམ་པར་འགྱུར་བའི་ཁྲག་ཅིག་བཏུང་དུ་ཐོབ་པ་ལྟ་ན་བདག་གི་ནད་ཞི་བར་འགྱུར་རོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་དེ་ནས་རྒྱལ་བུ་གཞོན་ནུ་ནོར་ཐམས་ཅད་སྦྱིན་པ་དེས་མཚོན་རྣོན་པོ་བླངས་ཏེ། རང་གིས་ལུས་ཕུག་ནས་ཁྲག་གཟགས་ཏེ་མི་དེ་ལ་བཏུང་བར་བྱིན་ནོ། །ཀུན་དགའ་བོ་མི་དེས་དེ་འཐུངས་མ་ཐག་ཏུ་མི་དེའི་ནད་སོས་པར་གྱུར་ཏོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་རྒྱལ་བུ་གཞོན་ནུ་ནོར་ཐམས་ཅད་སྦྱིན་པས་རང་གི་ལུས་ཕུག་སྟེ་ཁྲག་ཐམས་ཅད་གཟགས་ཀྱང་འགྱོད་པའི་སེམས་གཅིག་ཀྱང་མེད་དོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་རྒྱལ་བུ་གཞོན་ནུ་ནོར་ཐམས་ཅད་སྦྱིན་པར་གྱུར་པ་དེ་གཞན་ཞིག་ཡིན་པ་སྙམ་དུ་ཁྱོད་དོགས་ཤིང་ཡིད་གཉིས་སམ། ཐེ་ཚོམ་ཟ་ན་དེ་ལྟར་མི་བལྟའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ང་ཉིད་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་རྒྱལ་བུ་གཞོན་ནུ་ནོར་ཐམས་ཅད་སྦྱིན་པ་ཞེས་བྱ་བར་གྱུར་ཏོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་བཞིའི་ཆུའི་ཕུང་པོ་ནི་ཚད་གཟུང་དུ་ཡོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་འདི་ཡོངས་སུ་ཚོལ་ཞིང་ངས་སྔོན་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཁྲག་བྱིན་པ་ནི་ཚད་མེད་དོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་སྔོན་བྱུང་བ་འདས་པའི་དུས་ན་རྒྱལ་བུ་གཞོན་ནུ་མེ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བ་གཟུགས་བཟང་བ། མཛེས་པ། བལྟ་ན་སྡུག་པ། ཁ་དོག་བཟང་པོ་རྒྱས་པ་མཆོག་དང་ལྡན་པ། རྒྱལ་པོའི་འབྱོར་པ་ཆེན་པོ་དང་། རྒྱལ་པོའི་མཐུ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་སྐྱེད་མོས་ཚལ་གྱི་སར་འགྲོ་སྟེ། གྲོང་བར་དུ་ཕྱིན་པ་དང་སྐྱ་རྦབ་ཀྱིས་ནད་ཀྱིས་བཏབ་པའི་མི་གནོད་པས་ཉེན་པ། སྡུག་བསྔལ་བ། ནད་ཚབས་ཆེན་པོ་ཞིག་མཐོང་ངོ་། །​དེས་དེ་མཐོང་ནས་ཀྱང་སྙིང་རྗེ་བར་གྱུར་ཏེ། དེ་མི་དེ་ག་ལ་བ་དེར་སོང་སྟེ། འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​ཀྱེ་ཅི་ཞིག་གིས་མི་ཁྱོད་ཀྱི་ནད་འདི་ཞི་བར་འགྱུར། ཁྱོད་ལ་ཅི་ཞིག་སྦྱིན། དེས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh85.html?part=UT22084-044-005-241#UT22084-044-005-241