Degé Kangyur volume 44, F.111.b

བྱས་པས་མྱུར་དུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཏེ། ཀུན་དགའ་བོ་ངས་བརྩོན་འགྲུས་རླབས་པོ་ཆེས་མྱུར་དུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་སོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་ཆོས་བཅུ་པོ་འདི་དག་གིས་ང་མྱུར་དུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཏེ། བཅུ་གང་ཞེ་ན། བདོག་པ་ཕངས་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་བཏང་བ་དང་། ཆུང་མ་ཕངས་པ་ཡོངས་སུ་བཏང་བ་དང་། བུ་ཕངས་པ་ཡོངས་སུ་བཏང་བ་དང་། མགོ་ཕངས་པ་ཡོངས་སུ་བཏང་བ་དང་། མིག་ཕངས་པ་ཡོངས་སུ་བཏང་བ་དང་། རྒྱལ་སྲིད་ཕངས་པ་ཡོངས་སུ་བཏང་བ་དང་། ལོངས་སྤྱོད་ཕངས་པ་ཡོངས་སུ་བཏང་བ་དང་། ཁྲག་ཕངས་པ་ཡོངས་སུ་བཏང་བ་དང་། རུས་པ་དང་རྐང་ཕངས་པ་ཡོངས་སུ་བཏང་བ་དང་། ཡན་ལག་ཕངས་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་བཏང་བས་ང་མྱུར་དུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཏེ། ཀུན་དགའ་བོ་ཆོས་བཅུ་པོ་དེ་དག་གིས་ང་མྱུར་དུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་སོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་གཞན་ཡང་ང་ཆོས་བཅུས་མྱུར་དུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཏེ། བཅུ་གང་ཞེ་ན། ཀུན་དགའ་བོ་ང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཆོས་ལ་གནས་ཏེ་མྱུར་དུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་སོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་ང་བཟོད་པའི་སྟོབས་དང་ལྡན་པས་མྱུར་དུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་སོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་ང་བརྩོན་འགྲུས་འབར་བ་བརྩམས་པས་མྱུར་དུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་སོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་ང་བསམ་གཏན་གྱི་ཡོན་ཏན་ལ་གནས་ཏེ་མྱུར་དུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh85.html?part=UT22084-044-005-239#UT22084-044-005-239