Degé Kangyur volume 43, F.222.a

༄༅༅། །​འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས་ལེའུ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཅིག་པ་སྟེ། གང་གཱའི་མཆོག་གིས་ཞུས་པ་ལུང་བསྟན་པ། བམ་པོ་ཕྱེད་པ། །​རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨཱརྱ་གངྒོ་ཏྟ་ར་པ་རི་པྲྀ་ཙྪཱ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ། བོད་སྐད་དུ། འཕགས་པ་གང་གཱའི་མཆོག་གིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་ཡོད་ན་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ན་བཞུགས་ཏེ། དེའི་ཚེ་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་མཉན་ཡོད་ན་དགེ་བསྙེན་མ་གང་གཱའི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བ་ཞིག་གནས་སོ། །​དེ་ནས་དགེ་བསྙེན་མ་གང་གཱའི་མཆོག་མཉན་ཡོད་ནས་བྱུང་ནས་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ག་ལ་བ་དེར་སོང་སྟེ་ཕྱིན་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ལ་མགོ་བོས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་འདུག་གོ །​ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་འདུག་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་མཁྱེན་བཞིན་དུ་དགེ་བསྙེན་མ་གང་གཱའི་མཆོག་ལ་གང་གཱའི་མཆོག་ཁྱོད་ད་གཟོད་གང་ནས་འོངས་ཞེས་སྨྲས་སོ། །​གང་གཱའི་མཆོག་གིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ཞིག་གིས་སྤྲུལ་པ་ལ་སྨྲས་ཏེ། ཁྱོད་ད་གཟོད་གང་ནས་འོངས་ཞེས་དེ་སྐད་བགྱིས་ན་ཇི་སྐད་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh75.html?part=UT22084-043-012-205#UT22084-043-012-205